Zápis z 27. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 31. května 2011

31. května
2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

  1. Výroční zpráva o  činnosti VŠE za rok 2010
  2. Výroční zpráva o  hospodaření VŠE za rok 2010
  3. Rozpočet VŠE na rok 2011
  4. Různé

Průběh zasedání:
Jednání řídil doc. Václav Vinš, místopředseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Seznámil přítomné s programem jednání. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Doc. Vinš představil nového člena SR, kterým je Ing. Michal Petrman, CSc., ředitel společnosti Deloitte Praha. Nahradí Ing. Marii Čadovou, které v letošním roce skončilo druhé funkční období.

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2010
Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2010 uvedl rektor VŠE prof. Hindls. Struktura zprávy odpovídá požadované metodice MŠMT, obsahuje řadu závazných tabulek a podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách VŠE za uplynulý rok. Do druhého funkčního období vstoupilo vedení VŠE rozšířeno o novou funkci prorektora pro strategii, což se zejména v souvislosti s připravovaným Dlouhodobým záměrem rozvoje VŠE na období 2011-2015 osvědčilo. Rektor komentoval úspěchy univerzity, došlo k výraznému zvýšení mobilit a zahraničních aktivit univerzity atd.
V následné diskusi pan rektor a pan kvestor zodpověděli dotazy, týkající se např. financování univerzity, publikační činnosti, doktorandů a absolventů VŠE, vědecké činnosti apod.
Usnesení:
SR VŠE projednala Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2010.

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2010
Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2010 uvedl kvestor Svoboda. Cílem zprávy, jež je zpracována na základě závazné struktury MŠMT, je podat úplné informace o hospodářských výsledcích školy za všechny činnosti. Obsahuje zúčtování dotací a příspěvků a poskytuje základní kontrolu nakládání s rozpočtovými zdroji. Součástí je i výrok nezávislého auditora o souladu Výroční zprávy s účetní závěrkou za rok 2010, který zní „bez výhrad“. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení:
SR VŠE projednala Výroční zprávu o hospodaření za rok 2010.

3. Rozpočet VŠE na rok 2011 
Materiál o rozpočtu komentoval kvestor Svoboda. V souladu s příslušným zákonem o VŠ je rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Je členěn do tří základních částí: rozpočet neinvestičních výnosů a nákladů, rozpočet fondů a rozpočet investic. Kvestor odůvodnil východiska a vlivy pro sestavení rozpočtu na rok 2011. Vysvětlil proporce výkonového a kapitačního náhradového systému v roce 2011 a postupný přechod na plně náhradový systém. Zmínil některé investiční akce univerzity a její doplňkovou činnost. Dotazy z diskuse pan kvestor zodpověděl.
Usnesení:
SR VŠE se souhlasem projednala Rozpočet VŠE na rok 2011.

4. Různé:
a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene resp. smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená v souladu s ust. čl. 4.8. Statutu SR VŠE, pro společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. k pozemku parc. č. 1/1, k.ú. Žižkov
SR vydala v souladu s čl. 4. 8. Statutu SR VŠE souhlas k uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. smlouvy o zřízení věcného břemene mezi VŠE jako povinnou z věcného břemene a společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., členem koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, IČ 27403505, jako oprávněnou z věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1/1, k.ú. Žižkov za účelem zřízení stavby – Stavební úpravy NTL, plynovodu nám. W. Churchilla a v ul. U Rajské zahrady, Praha 3, dále v právu vstupovat a vjíždět na pozemek parc. č. 1/1, k.ú. Žižkov za účelem oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly, které jsou nezbytné pro bezpečný a trvalý provoz plynárenského zařízení. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla uzavřena.

b) informace k závěrům z minulého jednání SR k bodům 1 a 3 – kvestor Svoboda podal členům SR informace k závěrům z jednání SR VŠE dne 11. 11. 2010

Ad 1) Uplatnění předkupního práva a uzavření kupní smlouvy – spoluvlastnictví pozemků k.ú. Kunratice
Byla podepsána kupní smlouva na úplatný převod spoluvlastnického podílu (1/2) k pozemkům parc. č. 1344/37 o výměře 12.083 m2 a parc. č. 1344/34 o výměře 1.046 m2, vše k.ú. Kunratice mezi paní Marcelou Kaňkovou jako prodávající spoluvlastnický podíl (1/2) a VŠE jako kupující, vlastnící v okamžiku prodeje/nákupu spoluvlastnický podíl k těmto pozemkům ve výši 1/2. Vklad práva zapsal Katastrální úřad pro hlavní město Prahu.

Ad 2) Kupní smlouva uzavřená mezi VŠE jako prodávající a E.ON Distribuce, a.s. jako kupující
Byla podepsána kupní smlouva na úplatný převod pozemku parc. č. 1836/17, k.ú. Jindřichův Hradec o výměře 7 m2 mezi VŠE v Praze jako prodávající a společností E.ON Distribuce, a.s. jako kupující. Vklad práva zapsal Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, pracoviště Jindřichův Hradec.

Ad 3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene resp. smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená v souladu s ust. § 50a občanského zákoníku pro společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. k pozemku parc. č. 3601/1, k.ú. Žižkov
Byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene resp. smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřená v souladu s ust. § 50a občanského zákoníku o zřízení věcného břemene mezi VŠE jako budoucí povinnou z věcného břemene a společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 27376516, jako budoucí oprávněnou z věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3610/1, k.ú. Žižkov za účelem zřízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení 22 kV v rozsahu 28 m pro stavbu „Praha 3 – Žižkov, V Zahrádkách – oprava kVN“ za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení. V evidenci smluv VŠE je vedena pod číslem 39/VŠ/2011.
ZávěrSprávní rada VŠE bere na vědomí informaci o uzavření výše uvedených smluv.

Pan doc. Vinš poděkoval všem přítomným za konstruktivní přístup k jednání v jednotlivých bodech.
Příští jednání SR VŠE se bude konat v průběhu října 2011.

V Praze dne 6. června 2011

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
místopředseda SR VŠE