Zápis z 28. zasedání Správní rady VŠE dne 22. listopadu 2011

22. listopadu
2011

Přítomni:  dle prezenční listiny

Program jednání:

  1. Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2012
  2. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2011 a výhled do konce roku 2011
  3. Majetkoprávní vztahy
  4. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil předseda SR VŠE pan doc. Jiří Volf. Přivítal přítomné a  představil nového člena Správní rady – pana Ing. Michala Petrmana, ředitele společnosti Deloitte Praha. Dále informoval o nedávném úmrtí jednoho z členů SR VŠE pana Františka Střelečka, profesora Jihočeské univerzity České Budějovice.

K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění. Vzhledem k přítomnosti osmi členů SR bylo konstatováno, že SR VŠE je usnášeníschopná.

1. Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2012

Materiál byl členům Správní rady rozeslán k připomínkám per rollam již začátkem října 2011. Na dnešním jednání toto téma uvedl pan rektor a následně prorektor pro strategii doc. Fischer. Aktualizace DZ pro rok 2012 je konkretizací úkolů vycházejících z Dlouhodobého záměru VŠE na období 2011 – 2015, přičemž zároveň odráží priority MŠMT vyjádřené v Aktualizaci DZ MŠMT na rok 2012. Prorektor Fischer seznámil členy SR s postupným vznikem tohoto materiálu, který byl projednán všemi grémii školy. Objasnil úkoly a cíle, které z DZ pro VŠE vyplývají. Nástroje dosažení těchto cílů jsou uvedeny v Institucionálním rozvojovém plánu VŠE, který je přílohou Aktualizace. Prorektor Fischer zdůraznil zejména část Personálního rozvoje VŠE (nutnost vytvoření podmínek pro mladé pedagogy na VŠE) a Internacionalizace VŠE (zvýšení nabídky výuky v anglickém jazyce, posílení mobility studentů, zvýšení počtů studentů přijatých do cizojazyčných studijních oborů atd.)

V následné diskuzi vystoupili s různými dotazy a konstatováním všichni členové SR, např. doc. Havel ocenil péči o absolventy na VŠE a snahu o  zdokumentování historie VŠE, doc. Vinš vznesl dotaz na aktivity VŠE ve vztahu ke středním školám a ohledně zvýšení prostupnosti studia při zachování kvality, doc. Volf ocenil zviditelnění VŠE v médiích a vznesl dotaz na vícezdrojové financování, Ing. Nekovář postrádá zástupce VŠE v práci poradního orgánu vlády „NERV“, doc. Tůma vznesl dotaz na uznávání maturit, na nostrifikace zahraničních diplomů a na impaktované časopisy na VŠE, Ing. Kafka doporučil větší důraz na spolupráci VŠE s praxí atd. Prorektor Fischer průběžně na dotazy reagoval.

Usnesení:

SR VŠE vzala na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2012 a  celkově ocenila předložený materiál jako přehledný a kvalitní.

2. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2011 a výhled do konce roku 2011

Kvestor Svoboda komentoval předložený materiál, který vychází ze schváleného rozpočtu školy a zároveň respektuje úpravy schválené v průběhu října t. r. (t.j. posílení prostředků na institucionální podporu výzkumné organizace a mimořádné prostředky na podporu činnosti doktorandů a  postdoktorandů). V materiálu jsou navrhovány i další úpravy, zejména v  oblasti investic, které reagují na potřeby v této oblasti a na vzniklé havarijní situace v některých objektech VŠE. Obsahuje i hodnocení plnění rozpočtu Správy účelových zařízení VŠE. I zde je předpoklad pro splnění rozpočtu a dodržení vyrovnaného hospodaření SÚZ v letošním roce. Dotazy v následné diskuzi pp. kvestor a rektor zodpověděli.

Usnesení:

SR VŠE vzala „Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2011 a výhled do konce roku 2011“ se souhlasem na vědomí.

3. Majetkoprávní vztahy

SR VŠE byla předložena následující smlouva:

„Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ ze 17. 8. 2010.

Pan kvestor objasnil nutnost sepsání dodatku k výše uvedené smlouvě, a to z důvodu zahrnutí ještě jednoho pozemku v k. ú. Žižkov, který v původní smlouvě nebyl uveden.

Usnesení:

SR VŠE souhlasí s uzavřením dodatku ke „Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene“ uzavřené dne 17. 8. 2010 v evidenci VŠE vedené pod číslem 221/VŠ/2010, a to o doplnění o pozemek parc. č. 3623/3, k. ú. Žižkov; v ostatním zůstává smlouva beze změny.

4. Různé:

Pan doc. Volf poděkoval všem přítomným za aktivní přístup k jednání v jednotlivých bodech.

Příští jednání SR VŠE se bude konat na jaře 2012.

V Praze dne 28. 11. 2011

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE