Zápis z 29. zasedání Správní rady VŠE dne 11. dubna 2012

11. dubna
2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

  1. Představení nových členů SR VŠE
  2. Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE za rok 2011
  3. Návrh rozpočtu VŠE pro rok 2012
  4. Různé

Průběh zasedání:
Jednání řídil předseda SR VŠE pan doc. Jiří Volf. K programu jednání nebyly vzneseny připomínky ani doplnění. Bylo konstatováno, že vzhledem k počtu sedmi přítomných členů je SR VŠE usnášeníschopná.

1. Představení nových členů SR VŠE

Doc. Volf úvodem představil nové členy SR VŠE. Jsou jimi: Ing. Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3, která nahradila bývalou starostku Prahy 3 M. Kozumplíkovou, a Ing. Jana Říhová, ředitelka odboru programů výzkumu MŠMT, nahradila prof. Střelečka.

2. Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE za rok 2011
Materiál komentoval kvestor Svoboda. Rozpočet VŠE byl pro rok 2011 v souladu se zákonem schválen jako vyrovnaný, tj. s nulovým hospodářským výsledkem. Během roku nedošlo k žádné významné odchylce čerpání rozpočtu. Změny schválené při hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2011 nezměnily strukturu příjmů a  výdajů v neinvestiční oblasti rozpočtu, v rozpočtu investic došlo k drobným přesunům mezi různými akcemi. Předložený materiál podává informace o hospodaření VŠE za všechny oblasti činnosti. Materiál byl projednán vedením školy, Kolegiem rektora, finanční komisí senátu a schválen AS VŠE dne 19. 3. 2012.
Usnesení:
SR VŠE vzala předloženou zprávu na vědomí.

3. Návrh rozpočtu VŠE pro rok 2012
Kvestor Svoboda uvedl, že sestavení rozpočtu na rok 2012 probíhá v době významných rozpočtových omezení a pokračujících změn v metodice rozpisu jednotlivých ukazatelů z úrovně MŠMT. Mezi základní faktory ovlivňující rozpočet patří zejména:
– celkový meziroční pokles základního příspěvku z MŠMT pro VVŠ o 6,7%
– meziroční pokles základního příspěvku z MŠMT pro VŠE zhruba o 8,9%
– posílení váhy kvalitativního ukazatele a přesun normativu za absolventy do tohoto ukazatele
– zavedení systému kvót pro přijímání studentů do Bc. a NMS a z toho vyplývající změny v metodice rozpočtu apod.
Kvestor informoval o rozpočtu investic, který je pro rok 2012 předpokládán velmi zredukovaný s výjimkou akcí zařazených v minulých letech do investičního programu MŠMT, jako je např. plánovaná nástavba Nové budovy VŠE. Dále se zmínil o rozpočtu fondů, které podle vysokoškolského zákona a Pravidel hospodaření škola zřizuje. V souvislosti s rozpočtem seznámil prorektor pro strategii doc. Fischer členy SR s Aktualizací Dlouhodobého záměru VŠE.
V následné diskusi zástupci vedení VŠE (pp. rektor, kvestor a prorektor pro strategii) zodpověděli dotazy členů SR, týkající se zejména financování univerzity v příštích letech, stanoviska VŠE k alternativnímu dofinancování vysokých škol, priorit školy, využití stipendijního fondu a s tím souvisejícími poplatky za další a  delší studium, počtu přijímaných studentů, racionalizace výuky apod.
Usnesení:
SR VŠE vzala se souhlasem na vědomí Návrh rozpočtu VŠE pro rok 2012.

4. Různé:

a) SR vzala na vědomí informaci k závěru z minulého jednání SR dne 22. 11. 2011 o uzavření Dodatku ke Smlouvě o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (ze dne 17. 8. 2010) se společností T-Systems Czech Republic, a.s.,

b) pan rektor pozval přítomné na akci Den s VŠE – jde o tradiční společenské i odborné setkání absolventů VŠE, které se bude konat v prostorách VŠE na Žižkově dne 2. června 2012,

c) termín příštího zasedání Správní rady VŠE byl stanoven na 22. 5. 2012 od 13 hod.

 

V Praze dne 18. dubna 2012

 

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

 

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE