Zápis z 30. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 22. května 2012

22. května
2012

Přítomni:       dle prezenční listiny

Program jednání:

  1. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2011
  2. Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2011
  3. Různé

Průběh zasedání:
Jednání řídil předseda SR VŠE pan doc. Jiří Volf. K programu jednání nebyly vzneseny připomínky ani návrh na doplnění. Vzhledem k přítomnosti devíti členů je SR usnášeníschopná.

1. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2011
2. Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2011
Výroční zprávu o činnosti VŠE uvedl pan rektor. Oproti předcházejícím rokům se výrazně změnila osnova zprávy, pan rektor komentoval hlavní změny. Zpráva podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách VŠE za uplynulý rok, jak z pohledu celoškolského, tak za jednotlivé součásti univerzity a obsahuje rozsáhlou tabulkovou část. Struktura výroční zprávy odpovídá naplňování Dlouhodobého záměru VŠE a jeho Aktualizaci. Obsahuje kvalitativní zhodnocení činností a rozvoje školy za uplynulý rok a v závěru obsahuje strategické vize a záměry VŠE do roku 2015. Termín pro odevzdání na MŠMT je 30. 6. 2012.

Výroční zprávu o hospodaření VŠE uvedl kvestor Svoboda. Cílem zprávy je podat úplné informace o hospodářských výsledcích školy za všechny oblasti činnosti VŠE. Provádí kontrolu vynaložených rozpočtových prostředků, uvádí informace o stavu, tvorbě a čerpání fondů a o stavu a pohybu majetku a závazků školy. Obsahuje roční účetní závěrku včetně výroku nezávislého auditora, který zní „bez výhrad“. Vytvořený hospodářský výsledek ve výši 80 tis. Kč bude převeden do Fondu rozvoje investičního majetku.
Obě výroční zprávy byly projednány všemi grémii VŠE a budou zveřejněny na webových stránkách školy.
S dotazy ke zprávám vystoupili např. Ing. Kafka (zaměstnanost absolventů VŠE a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů), doc. Vinš (docentské a profesorské řízení na VŠE), doc. Volf (stipendijní fond a fond provozních prostředků VŠE), PhDr. Kopicová (konkurence vysokých škol ekonomického zaměření) a další. Pan rektor a pan kvestor všechny dotazy objasnili.
Usnesení:
SR VŠE vzala Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2011 a Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2011 bez výhrad na vědomí.

3. Různé:
a) pan rektor pozval všechny přítomné jako hosty na společenské setkání absolventů Den s VŠE, které se bude konat v prostorách VŠE v sobotu 2. 6. 2012.
Dále informoval, že v příštím roce bude VŠE slavit 60. výročí založení školy. V průběhu roku 2013 se uskuteční několik slavnostních akcí, na které budou členové SR VŠE rovněž pozváni;

b) kvestor Svoboda informoval členy Správní rady, že VŠE uvažuje o prodeji sportovního výcvikového zařízení Suchomel v Jižních Čechách, které bylo dříve využíváno pro účely letních výcvikových kurzů studentů VŠE a v posledních letech je prakticky nevyužité. Zařízení se nachází na břehu řeky Lužnice a je často postihováno záplavami, a jeho každoroční údržba vyžaduje nemalé náklady. Pojišťovna tyto nemovitosti nepojišťuje a veškeré náklady záplavových škod hradí škola. Obvyklá cena předmětných nemovitostí činí dle znaleckého posudku 885 000,- Kč. Správní rada souhlasí, aby v případě nalezení vhodného kupce v době do příštího zasedání SR, byl souhlas SR s prodejem řešen formou hlasování per rollam.

V Praze dne 28. 5. 2012

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE