Zápis z 31. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 30. října 2012

30. října
2012

Přítomni:       dle prezenční listiny

Program jednání:

  1. Představení nového člena SR VŠE
  2. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2012 a výhled do konce roku 2012
  3. Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na rok 2013
  4. Majetkoprávní vztahy
  5. Různé

Průběh zasedání:
Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda SR VŠE. K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, ani návrh na doplnění. Vzhledem k přítomnosti sedmi členů SR bylo konstatováno, že SR je usnášeníschopná.

1. Představení nového člena SR VŠE   
Doc. Volf přivítal nového člena, kterým se stal prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c.

2. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2012 a výhled do konce roku 2012  
Kvestor Svoboda informoval členy SR VŠE o čerpání rozpočtových prostředků k 30. 9. 2012 a výhled hospodaření VŠE do konce kalendářního roku. I ve ztížených všeobecných podmínkách probíhalo čerpání rozpočtu v souladu se schválenou předlohou a jsou vytvořeny předpoklady pro řádné čerpání rozpočtu do konce roku 2012. V rozpočtu investičních výdajů jsou navrhovány úpravy, které reagují na aktuální vývoj a potřeby v této oblasti. Jde zejména o přesun investiční akce FM v Jindřichově Hradci do roku 2013 (z důvodu zrušení výběrového řízení ze strany ÚOHS) a skluz ve výstavbě a fakturaci nástavby NB. Pan kvestor seznámil členy SR s aktuální situací dokončování nástavby 4. NP Nové budovy, neboť z důvodu opožděného plnění některých činností ze strany zhotovitele se VŠE dostala do tíživé situace. Týká se nejen dokončení stavby, ale i jejího vyfakturování zhotovitelem. Na jednání vedení bylo odsouhlaseno uplatnění penalizace vůči zhotoviteli, což již zpracovává právní oddělení. V následné diskuzi se členové SR VŠE problematikou dokončení nástavby Nové budovy VŠE podrobně zabývali a navrhli závěry, které jsou obsahem usnesení k tomuto bodu.
Usnesení:
SR VŠE vzala na vědomí předložený materiál „Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2012 a výhled do konce roku“. Současně se SR zabývala informacemi kvestora VŠE Ing. Svobody ohledně situace s nástavbou 4. NP Nové budovy. SR VŠE doporučila vedení školy zvýšit tlak na dodavatelskou firmu k dokončení stavby, připravit podklady pro penalizaci zhotovitele stavby a požádat MŠMT o možnost řešení prodloužení čerpání financí ve vládě.

3. Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na rok 2013
Materiál byl členům SR VŠE rozeslán k vyjádření již začátkem října 2012 a členové SR VŠE k němu neuplatnili žádné písemné připomínky. Na dnešním jednání toto téma uvedl prorektor pro strategii doc. Fischer. Aktualizace DZ na rok 2013 je konkretizací úkolů vycházejících z DZ VŠE na období 2011 – 2015, přičemž respektuje Aktualizaci DZ MŠMT na rok 2013. Předložený materiál vznikal cca od května 2012 a byl postupně projednáván všemi grémii školy. AS VŠE projednal a schválil tento materiál 29. 10. 2012. Prorektor Fischer objasnil úkoly, aktivity a cíle, které z dlouhodobého záměru pro VŠE vyplývají.
V následné diskusi prorektor Fischer a pan rektor reagovali na dotazy a náměty členů SR (doc. Vinš, PhDr. Kopicová, Ing. Kafka, doc. Volf atd.).

Usnesení:
SR VŠE projednala a vzala na vědomí předložený materiál a doporučuje vedení, aby některé podněty z diskuze vzala VŠE na vědomí pro svoji další činnost.

4. Majetkoprávní vztahy
a) Prodej areálu Suchomel
b) Zřízení věcného břemene k parc. č. 1/1, k. ú. Žižkov
c) Bezplatné nabytí pozemků parc. č. 3616/3 a parc. č. 3616/4, kat. ú. Žižkov
d) Přistoupení do Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s.

ad a) Prodej areálu Suchomel
SR VŠE vydává souhlas s uzavřením kupní smlouvy s panem Bc. Lukášem Dumským jako kupujícím, na převod nemovitostí ve vlastnictví VŠE, konkrétně se jedná o tyto nemovitosti:

  • parc. č. 69 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 59 m²
  • parc. č. 200/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 83 m²
  • parč. č. 547/2 – vodní – zamokřená plocha, o výměře 1 575 m²
  • stavba č. e. 18 – rod. rekr, na pozemku parc. č. 69
  • stavba bez č. p./č. e. – jiná stavba na pozemcích parc. č. 200/1, parc. č. 200/2 a č. 200/3 – oba jiného vlastníka

vše v kat. území Slavňovice, obec Stádlec, za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 734 710,- Kč.

ad b) Zřízení věcného břemene k parc. č. 1/1,  k. ú. Žižkov
SR VŠE v Praze vydává souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k parc. č. 1/1 kat. území Žižkov se společností T-Systems Czech Republic a.s., IČ 61059382, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21  Praha 4, jako oprávněné z věcného břemene, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovené znaleckým posudkem. Jde o provozování veřejné pevné sítě elektronických komunikací.

ad c) Darovací smlouva – převod pozemků z MŠMT
SR VŠE vydává souhlas s uzavřením darovací smlouvy, na základě které MŠMT převede na VŠE pozemky parc. č. 3616/3 – ostatní plocha, o výměře 55 m², a parc. č. 3616/4 – ostatní plocha, o výměře 47 m², oba v kat. území Žižkov.

ad d) Přistoupení VŠE do obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.
SR VŠE vydává souhlas k přistoupení VŠE do obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Česká Kanada, o.p.s., IČ 28158717, se sídlem Masarykovo náměstí 168/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
Usnesení:
SR VŠE na základě projednání podrobných materiálů vydala souhlas pro čtyři výše uvedené záležitosti. 
K bodu ad d) SR doporučila, aby si VŠE (Fakulta managementu v Jindřichově Hradci) byla vědoma, že se vstupem do o.p.s. mohou být spojeny i závazky pro VŠE, proto aby byla průběžně zvažována rizika, která by mohla z této spolupráce vzniknout. 

5. Různé:
a) pan rektor informoval, že v příštím roce oslaví VŠE 60. výročí vzniku. Členové SR budou o akcích k tomuto výročí průběžně informováni.

Pan docent Volf poděkoval všem přítomným za konstruktivní přístup k jednání v jednotlivých bodech.

V Praze dne 2. 11. 2012

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE