Zápis z 32. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 5. června 2013

5. června
2013

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vladislava Hujová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., Ing. Jiří Nekovář, prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c., Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., Ing. Alena Jarkovská – tajemnice SR VŠE

Hosté: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., – rektor VŠE, Ing. Libor Svoboda – kvestor, doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – prorektor pro strategii

Omluveni: Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., PhDr. Miroslava Kopicová, doc. Ing. Václav Vinš, CSc.

Program jednání:

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2012

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2012

3. Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2012

4. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2013

5. Plnění Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE a Institucionálního rozvojového plánu VŠE za rok 2012

6. Různé: informace k závěrům z minulého jednání SR VŠE dne 30. 10. 2012 k bodu 4. – Majetkoprávní vztahy

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, pouze bylo odsouhlaseno, aby bod 5 – Plnění Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE a Institucionálního rozvojového plánu VŠE za rok 2012 byl přesunut na začátek jednání z důvodu následných pracovních povinností prorektora Fischera. Vzhledem k tomu, že bylo přítomno devět členů SR, bylo konstatováno, že SR je usnášeníschopná.

1. Plnění Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE a Institucionálního rozvojového plánu VŠE za rok 2012

Prorektor Fischer předložil pracovní materiál ohledně plnění Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE a Institucionálního rozvojového plánu VŠE za rok 2012. Okomentoval jednotlivé body materiálu a odkazy na návrh Výroční zprávy o činnosti VŠE za rok 2012. Současně členové SR obdrželi pracovní přehled splnění či nesplnění cílových hodnot/stanovených indikátorů za rok 2012. Následné dotazy členů SR byly zodpovězeny.

Usnesení:

SR VŠE vzala na vědomí obsah materiálu prorektora Fischera a bere ho za základ pro vyjádření stanoviska SR VŠE ke zpracování specifického dokumentu, který bude zaslán náměstku ministra školství Mgr. Hrudovi na základě jeho dopisu z 27. února 2013. Všech devět přítomných členů SR s tímto závěrem souhlasilo.

2. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2012

Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2012 uvedl rektor VŠE prof. Hindls. Vyzdvihl úspěchy VŠE v realizaci mezinárodní strategie (mobility studentů a učitelů), VŠE spolupracuje s více než 200 partnerskými univerzitami z celého světa. Jako jediná univerzita z ČR se VŠE umístila v žebříčku Financial Times v hodnocení univerzit v oblasti ekonomického vzdělávání. V průzkumech uplatňování absolventů na trhu práce jsou absolventi VŠE vyhledávanou cílovou skupinou. Významnou měrou pokračovaly práce na zkvalitňování a zhodnocení prostor, učeben i kolejí. VŠE se snaží i o plnohodnotné zapojení do studia studentů se specifickými potřebami, dlouhodobě podporuje studentské sportovní a kulturní aktivity atd. Pan rektor uvedl i několik oblastí, ve kterých se VŠE tolik nedaří (věda, výzkum, publikační činnost). Zpráva obsahuje rozsáhlou tabulkovou část. K obsahu zprávy nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení:

SR VŠE vzala Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2012 na vědomí a vyslovila souhlas se závěry, které zpráva obsahuje.

3. a 4. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2012 a Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2012

– body 3. a 4. byly projednávány společně. Obě výše uvedené zprávy předložil a komentoval kvestor VŠE Ing. Svoboda.

Výroční zpráva o hospodaření VŠE podává úplné informace o hospodářských výsledcích školy za všechny činnosti, provádí kontrolu vynaložených rozpočtových prostředků, uvádí informace o stavu, tvorbě a čerpání fondů a o stavu a pohybu majetku a závazků školy. Obsahuje rovněž ověření a výrok nezávislého auditora o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou, který zní bez výhrad.

Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2012 – podává informace o hospodaření VŠE za všechny oblasti činnosti pro vnitřní potřebu školy. Hospodaření VŠE 2012 probíhalo podle schváleného rozpočtu. Pan kvestor uvedl podrobnější informace o tvorbě a čerpání fondů 2012 a o stavu čerpání rozpočtu investičních výdajů 2012. Doc. Tůma upozornil, že v materiálu chybí tabulku č. 7 o vývoji objemu investičních výdajů VŠE v letech 2009– 012. Pan kvestor se omluvil za nedopatření, tabulku dodatečně rozešle tajemnice SR VŠE Ing. Jarkovská. Dotazy členů SR k výše uvedeným materiálům byly zodpovězeny.

Usnesení:

SR VŠE vzala oba materiály na vědomí. Chybějící tabulka č. 7 „Vývoj investičních výdajů v letech 2009-2012“ bude všem členům SR VŠE neprodleně zaslána.

5. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2013

Návrh rozpočtu VŠE pro rok 2013 komentoval kvestor Svoboda. V souladu s vysokoškolským zákonem je rozpočet sestavován jako vyrovnaný. Oproti minulým létům lze návrh rozpočtu považovat za mírně příznivější. Kvestor uvedl východiska a vlivy na sestavení rozpočtu pro rok 2013. Zmínil se o rozpočtu fondů, které podle vysokoškolského zákona a Pravidel hospodaření škola zřizuje. Nedílnou součástí rozpočtu školy je i rozpočet investic, pan kvestor komentoval největší investiční akce.

Všechny projednávané materiály byly projednány a schváleny jednotlivými grémii školy.

Usnesení:

SR VŠE vzala Návrh rozpočtu VŠE na rok 2013 se souhlasem na vědomí.

6. Různé:

a) SR VŠE vzala na vědomí informace k závěrům majetkoprávních vztahů, které byly projednány a schváleny na minulém jednání SR VŠE dne 30. 10. 2012;

b) pan rektor informoval členy SR VŠE o aktuální situaci na Národohospodářské fakultě.

Na závěr pozval pan rektor všechny přítomné na slavnostní akci v souvislosti s 60. výročím založení VŠE, která se bude konat v prostorách Národního divadla dne 18. listopadu 2013 – divadelní představení Cyrano a následný raut. Pozvánky budou včas rozeslány.

Příští jednání SR VŠE se uskuteční v říjnu 2013.

V Praze dne 11. 6. 2013

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská

tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

předseda SR VŠE