Zápis z 33. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 6. listopadu 2013

6. listopadu
2013

Přítomni:       dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2013 a výhled do konce roku 2013

2. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda SRVŠE. K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

1. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2013 a výhled do konce roku 2013

Kvestor Svoboda komentoval stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2013 a výhledy do konce roku 2013. Rozpočtovou situaci VŠE označil jako stabilizovanou. Hospodaření školy v letošním roce probíhá souběžně s řešením strukturálních změn – postupné snižování počtů přijímaných studentů a změna poměru počtu přijímaných studentů do bakalářského a navazujícího magisterského studia. Celkové čerpání rozpočtu se v zásadě uskutečňuje v souladu se schválenou rozpočtovou předlohou. V rámci výsledků hospodaření VŠE za tři čtvrtletí v oblasti investic kvestor Svoboda odůvodnil zařazení tří nových položek financovaných z fondu reprodukce investičního majetku.

Jedná se o tyto položky:

  • dokončení rekonstrukce školicího střediska Nicov,
  • odstranění havarijního stavu vzduchotechniky NB, obnova a posílení vzduchotechniky v RB a získání energetických pasportů budov (od 1. 1. 2014),
  • příprava projektové dokumentace v rámci operačního programu VaVpI pro Prahu.

Dále odůvodnil situaci ohledně úpravy a navýšení rozpočtu Centra informačních a knihovnických služeb – jde o překlenovací náklady na provoz elektronických databází.

Dotazy členů SR k rozpočtu VŠE pro rok 2013 (jako například nižší čerpání prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu, platy zaměstnanců, další investiční náklady apod. byly pp. kvestorem a rektorem byly zodpovězeny.

Usnesení:

SR VŠE projednala a vzala se souhlasem na vědomí stav čerpání a úpravy rozpočtu VŠE k 30. 9. 2013 a výhled do konce roku 2013.

2. Různé:

a) pan rektor připomněl, že v rámci oslav 60. výročí založení VŠE obdrželi členové SR pozvání na divadelní představení do Národního divadla dne 18. 11. 2013 a předal přítomným vstupenky;

b) členové SR se informovali na volbu nového rektora VŠE pro funkční období 2014/2018;

c) starostka MČ Praha 3 Ing. Hujová předložila zástupcům vedení VŠE k úvaze nabídku MČ Praha 3 – jde o prodej (případně pronájem) budovy na Seifertově ulici, kde v současné době sídlí některé odbory MČ Praha 3. Realizace by přicházela v úvahu cca v roce 2015.

Na závěr poděkoval pan rektor všem členům SR za podporu VŠE po celé jeho funkční období a aktivní účast při jednáních. Zdůraznil, že si váží toho, že přijali členství ve SR VŠE a věnovali svůj čas práci pro Vysokou školu ekonomickou v Praze.

 

V Praze dne 11. 11. 2013

 

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE