Zápis z 34. zasedání Správní rady VŠE dne 26. května 2014

26. května
2014

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., Ing. Jiří Nekovář, prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c., Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Alena Jarkovská, tajemnice SR VŠE

Hosté – prof. Ing. Hana Machková, CSc. – rektorka VŠE, Ing. Libor Svoboda – kvestor VŠE a doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii a statutární zástupce rektorky

Omluveni: Ing. Vladislava Hujová, Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Program jednání:

  1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2013
  2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2013
  3. Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013
  4. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2014
  5. Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na rok 2014 a naplnění Institucionálního plánu VŠE za rok 2013
  6. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a požádal o stručné představení nového člena SR VŠE Ing. Pavla Pichlera, Ph.D., který nahradil doc. Václava Vinše, rektora VŠH v Praze, jemuž skončil mandát člena SR VŠE.

Poté předal slovo nové paní rektorce VŠE prof. Haně Machkové. Paní rektorka formou krátké prezentace představila sebe a své nejbližší spolupracovníky a vyjádřila přesvědčení, že dobrá spolupráce SR VŠE s vedením VŠE bude i nadále pokračovat.

K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda SR VŠE doc. Volf navrhl, aby body ad 2, 3 a 4 byly projednány společně, neboť spolu úzce souvisí. Vzhledem k tomu, že je přítomno devět členů SR, bylo konstatováno, že SR je usnášeníschopná.

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2013

Prorektor Fischer uvedl Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2013. Struktura, rozsah i obsah výroční zprávy jsou vázány na závaznou osnovu MŠMT. Zpráva byla projednána vedením VŠE, kolegiem rektora a 2. 6. 2014 ji bude projednávat AS VŠE. Prorektor Fischer vyzdvihl úspěchy VŠE v realizaci mezinárodní strategie (mobility studentů, hostující profesoři), VŠE spolupracuje s více než 200 partnerskými univerzitami celého světa, umístila se v žebříčku Financial Times v hodnocení univerzit v oblasti ekonomického vzdělávání apod. Zpráva obsahuje kvalitativní zhodnocení činností a rozvoje školy za uplynulý rok včetně zhodnocení plnění Institucionálního rozvojového plánu za rok 2013. Dotazy z následné diskuze např. ohledně perspektivy absolventů VŠE, pracovních zkušeností studentů VŠE při studiu, úrovně českých středních škol, činnosti Univerzitní mateřské školky atd. byly zástupci VŠE zodpovězeny. Termín předložení zprávy na MŠMT je do 30. 6. 2014.

Usnesení:

SR VŠE bere Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2013 na vědomí.

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2013

3. Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013

4. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2014

Tyto zprávy předložil a komentoval kvestor Svoboda.

Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2013 podává informace o hospodářských výsledcích školy za všechny oblasti činnosti. Uvádí informace o stavu, tvorbě a čerpání fondů, o stavu a pohybu majetku a závazků školy apod. Obsahuje rovněž ověření a výrok nezávislého auditora o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou, který zní bez výhrad. Vytvořený hospodářský výsledek ve výši 100 tis. Kč bude převeden do Fondu rozvoje investičního majetku.

Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2013 podává informace o hospodaření VŠE za všechny oblasti činnosti pro vnitřní potřebu školy. Rozpočet VŠE 2013 byl schválen jako poměrně restriktivní. Hospodaření školy skončilo prakticky s vyrovnaným objemem nákladů a výnosů, nedošlo k žádné významné odchylce v čerpání rozpočtu.

Návrh rozpočtu VŠE na rok 2014 je předložen ve stejné struktuře jako v loňském roce. Některé kapitoly kvestor Svoboda komentoval podrobněji. Seznámil SR i s návrhem změny vnitřního mzdového předpisu na zvýšení tarifních mezd zaměstnanců VŠE ve všech třídách a stupních o 1,6 % a pevnou částku 1 500 Kč s účinností od 1. 7. 2014.

Dotazy členů SR k těmto materiálům byly rovněž zodpovězeny.

Usnesení:

SR VŠE bere Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2013, Hodnocení čerpání rozpočtu za rok 2013 a Návrh rozpočtu VŠE na rok 2014 se souhlasem na vědomí.

5. Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na rok 2014

Prorektor Fischer odůvodnil předloženou změnu Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na rok 2014včetně Institucionálního plánu VŠE na rok 2014 plánovanou rekonstrukcí a obnovou výzkumné infrastruktury v části Staré budovy na Žižkově v roce 2015. V roce 2014 tedy vybuduje VŠE záložní sál počítačové sítě v areálu VŠE na Jižním Městě, který bude sloužit nejen v době rekonstrukce v roce 2015, ale i v letech následujících pro případ jakýchkoli výpadků počítačové sítě v areálu Žižkov.

Současně členové SR VŠE obdrželi pracovní podklad pro zpracování vyjádření SR k naplnění Institucionálního rozvojového plánu VŠE za rok 2013.

Usnesení:

SR VŠE jednomyslně odsouhlasila změnu Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na rok 2014. Pracovní zprávu prorektora Fischera bere SR VŠE za základ pro vyjádření stanoviska ke zpracování dokumentu, který bude zaslán náměstku ministra školství prof. Veberovi na základě dopisu MŠMT z 28. 2. 2014. Všech devět přítomných členů SR VŠE tento postup odsouhlasilo.

6. Různé:

a) kvestor VŠE Ing. Svoboda informoval členy SR, že se na vedení VŠE obrátila starostka obce Nicov, kde VŠE vlastní rekreační středisko, s žádostí o převod části pozemku na obec z důvodu výstavby chodníku. Jde o úzký pruh v celkové výměře 35 metrů čtverečních.

V případě nutnosti projednání před dalším zasedáním, SR odsouhlasila hlasování o této záležitosti per rollam;

b) termín pro podzimní jednání SR VŠE byl stanoven na 10. listopadu 2014 od 11 hodin.

Na závěr doc. Volf poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání a popřál paní rektorce hodně úspěchů v čele Vysoké školy ekonomické v Praze.

V Praze dne 30. 6. 2014

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská

tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

předseda SR VŠE