Zápis z 35. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 10. listopadu 2014

10. listopadu
2014

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vladislava Hujová, Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c., Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Alena Jarkovská, tajemnice SR VŠE

Hosté – prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, Ing. Libor Svoboda, kvestor, doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii a statutární zástupce

Omluveni: Ing. Jiří Nekovář, Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

 

Program jednání

1. Stav čerpání a úpravy rozpočtu VŠE k 30. 9. 2014 a výhled do konce roku 2014

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2015 vč. přílohy IP na rok 2015

3. Majetkoprávní vztahy VŠE

4. Situace na Národohospodářské fakultě VŠE

5. Různé

 

Průběh zasedání

Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a bylo konstatováno, že vzhledem k přítomnosti 9 členů SR VŠE, je SR usnášeníschopná. K programu jednání nebyly od členů SR vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

 

1. Stav čerpání a úpravy rozpočtu VŠE k 30. 9. 2014 a výhled do konce roku 2014

Kvestor Svoboda předložil a komentoval zprávu o stavu a čerpání rozpočtu VŠE k 30. 9. 2014, která je každoročně zpracovávána na základě průběžných výsledků a čerpání rozpočtových prostředků za první tři čtvrtletí roku 2014. Součástí je návrh některých drobných úprav, zejména v oblasti investic, které reagují na nově vzniklé potřeby VŠE, a které mají pouze charakter přesunů. Kvestor uvedl, že celkové čerpání rozpočtu probíhá v zásadě v souladu se schválenou rozpočtovou předlohou. Dále podal informaci o stavu a čerpání fondů¸ a na závěr zmínil i čerpání rozpočtu a výsledky hospodaření Správy účelových zařízení VŠE.

Dotazy členů Správní rady k rozpočtu 2014 na investiční výdaje, obsazenost kolejí, čerpání kapitálové dotace z MŠMT apod. kvestor Svoboda zodpověděl.

Usnesení:

SR VŠE konstatovala, že materiál „Stav čerpaní a úpravy rozpočtu VŠE k 30. 9. 2014 a výhled do konce roku“ je zpracován profesionálně a vzala ho se souhlasem na vědomí.

 

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2015 vč. přílohy IP na rok 2015

Tento materiál byl členům SR VŠE rozeslán k vyjádření již začátkem října 2014 a členové SR neuplatnili žádné písemné připomínky. Prorektor Fischer uvedl úkoly, aktivity a cíle, které z DZ pro VŠE vyplývají, shrnul závěry Aktualizace a podrobněji uvedl některé novinky jako např. poskytování tvůrčího volna vybraným akademickým pracovníkům apod. Aktualizace DZ na rok 2015 je konkretizací úkolů vycházejících z DZ VŠE na období 2011 – 2015, přičemž respektuje Aktualizaci DZ MŠMT na rok 2015. Materiál byl projednáván postupně všemi grémii školy. Akademický senát VŠE schválil Aktualizaci DP 2015l na jednání 20. 10. 2014. Správní rada konstatovala, že materiál je jako vždy přehledný a kvalitní.

Usnesení:

SR VŠE vzala informace o „Aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2015“ se souhlasem na vědomí.

 

3. Majetkoprávní vztahy VŠE

Předložené materiály ohledně:

  • zřízení věcného břemene k parc. č. 4068/5, kat. území Jáchymov
  • zřízení věcného břemene k parc. č. 1/1, kat. území Žižkov

a) Zřízení věcného břemene k parc. č. 4068/5, k. ú. Jáchymov

Správní rada vydává souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k parc. č. 4068/5, k. ú. Jáchymov s RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 14, sp. zn. C 23083, jako oprávněné z věcného břemene a městem Boží Dar, IČ 00479705, se sídlem Boží Dar 1, PSČ 362 62, jako investorem, a to na dobu časově neomezenou za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 900,- Kč; účelem zřízení služebnosti je uložení STL plynovodu v délce 38 m.

b) Zřízení věcného břemene k parc. č. 1/1, k. ú. Žižkov

Správní rada vydává souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k parc. č. 1/1 k. ú. Žižkov se společností PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00, jako oprávněné z věcného břemene, a to na dobu časově neomezenou za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 000,- Kč k vybudování distribučního rozvaděče VN.

 

4. Situace na Národohospodářské fakultě VŠE – návrh AK na omezení akreditace

Paní rektorka informovala členy SR VŠE o situaci na Národohospodářské fakultě VŠE v souvislosti s návrhem Akreditační komise ČR na omezení akreditace pro čtyři navazující magisterské studijní obory. Seznámila členy SR VŠE s výsledky hloubkové kontroly, kterou na základě jejího příkazu realizovala rektorátní pracoviště. Jednalo se o personální audit a analýzu publikační činnosti za období od 1. 10. 2013 do 1. 10. 2014 a kontrolu zabezpečení výuky v zimním semestru 2014/2015. Popsala průběh situace a upozornila na problematické kroky AK ČR. Paní rektorka poskytla všem přítomným členům Správní rady úplný text návrhu AK ČR na omezení akreditace NF VŠE a současně vyjádření Vysoké školy ekonomické v Praze k návrhu AK ČR na omezení akreditace studijním oborům, které jsou uskutečňovány Národohospodářskou fakultou. Paní rektorka informovala o tom, že strategii postupu vůči AK ČR a MŠMT konzultovala s děkany všech fakult a že názory vedení VŠE i děkanů jsou shodné.

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR za informace, které jim paní rektorka sdělila. Přítomní členové SR s postupem VŠE v této záležitosti souhlasí a označili ho jako adekvátní a správný.

Usnesení:

SR VŠE vzala výše uvedené informace na vědomí.

 

5. Různé:

a) SR VŠE vzala na vědomí:

  • písemnou informaci k závěrům z minulých jednání vedení k majetkoprávním vztahům – materiál zpracovala vedoucí Právního oddělení Mgr. Eislerová,
  • informaci, že obec Nicov hodlá odkoupit část parcely č. 26/4 k.ú. Nicov, kde VŠE vlastní rekreační středisko. Obec Nicov se chystá realizovat výstavbu chodníku podél silnice, a do výše uvedené parcely VŠE by stavba zasahovala v celkové výměře 36 m2.

SR odsouhlasila možnost projednání této záležitosti formou per rollam.

 

b) byl určen termín pro příští zasedání SR VŠE dne 13. 4. 2015 od 11. hodin v zasedací místnosti rektorky VŠE.

 

V Praze dne 14. 11. 2014

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE