Zápis z 36. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 13. dubna 2015

13. dubna
2015

Přítomni:       Ing. Jiří Nekovář, Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vladislava Hujová, Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., PhDr. Miroslava Kopicová, prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c., Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., Ing. Alena Jarkovská, tajemnice správní rady
Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc, rektorka, Ing. Libor Svoboda, kvestor, doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii a statutární zástupce

Omluveni:    doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Pavel Kysilka, CSc., Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Program jednání:

 1. Informace rektorky VŠE
 2. Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE za rok 2014
  Návrh rozpočtu VŠE na rok 2015
 3. Vyhodnocení plnění Institucionálního plánu VŠE 2014
 4. Majetkoprávní vztahy VŠE
 5. Různé

Průběh zasedání:
Jednání řídil Ing. Jiří Nekovář, místopředseda Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen SR VŠE). Vzhledem k tomu, že bylo přítomno 8 členů SR VŠE, bylo konstatováno, že rada je usnášeníschopná. K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Informace rektorky VŠE
Paní rektorka formou prezentace sdělila členům SR VŠE podrobnější informace k následujícím tématům:

 • Akreditace studijních programů NF VŠE
 • Zahájení procesu přípravy na mezinárodní akreditace – AACSB International-The Association to  Advance Collegiate Schools of Business
 • Příspěvky a dotace z MŠMT v roce 2015
 • Silné a slabší stránky VŠE
 • Počet studentů VŠE v letech 1991 – 2013

Na závěr prezentace zhodnotila první rok práce nového vedení VŠE. Místopředseda SR Ing. Nekovář poděkoval paní rektorce jménem členů SR za zajímavé informace a požádal o možnost zaslání této prezentace všem členům.

2. Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE za rok 2014
    Návrh rozpočtu VŠE na rok 2015
Oba materiály předložil a komentoval kvestor Svoboda.
„Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE za rok 2014“ podává informace o hospodaření VŠE za všechny oblasti činnosti pro vnitřní potřebu školy. Hodnotí čerpání rozpočtu ve vztahu ke schválenému rozdělení příspěvků a dotací na jednotlivá rozpočtová střediska. Hospodaření školy, fakult i dalších součástí v uplynulém roce umožnilo financování rozpočtových priorit, zejména zvýšení tarifních mezd a zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění. Kvestor uvedl dále podrobnější informace o stavu, tvorbě a čerpání fondů, o čerpání rozpočtu investičních výdajů apod. Dosažené výsledky, společně s vývojem celkového počtu studentů školy, vytváří dobré předpoklady i do budoucnosti. Přílohou tohoto materiálu je i hodnocení čerpání rozpočtu Správy účelových zařízení VŠE (koleje a menzy), vzhledem k odlišnému obsahu činnosti je SÚZ koncipována jako samostatná jednotka.

„Návrh rozpočtu VŠE na rok 2015“ je z převažující části sestaven s využitím stejné metodiky jako v minulém roce, přesto kvestor Svoboda upozornil na některé organizační záležitosti a metodické změny, které se v návrhu rozpočtu projevují, nebo se ho bezprostředně dotýkají. Například změna metodiky výpočtu ukazatele K, zavedení nového způsobu výpočtu ceny normohodiny, podpora zainteresovanosti fakult na získávání výzkumných grantů, příprava změn ve financování cizojazyčných programů apod. Komentoval rozpis příspěvku na rok 2015 v porovnání s rokem 2014, rozpočet fondů a podrobněji odůvodnil návrh rozpočtu investic pro rok 2015. Na závěr zmínil návrh rozpočtu Správy účelových zařízení.

V následné diskuzi k oběma materiálům vznesli dotaz téměř všichni členové SR, např. ohledně internacionalizace, využití a obsazenosti kolejí VŠE, doktorského studia, investičních akcí atd.
PhDr. Kopicová informovala o návštěvě z Čínské republiky na Národním vzdělávacím fondu ohledně možnosti čínských studentů a manažerů studovat v ČR.
Usnesení:
SR VŠE ocenila zpracování obou materiálů a vzala je se souhlasem na vědomí.

3. Vyhodnocení plnění Institucionálního plánu VŠE 2014 
Předseda SR VŠE doc. Jiří Volf byl dopisem náměstka ministra školství pro vysoké školy a výzkum prof. Veberem i v letošním roce požádán, aby se SR VŠE vyjádřila k vybraným otázkám týkajícím se plnění Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE a Institucionálního plánu VŠE za rok 2014. Prorektor Fischer připravil v této záležitosti pro dnešní jednání SR pracovní podklady včetně přehledu stanovených a dosažených cílů/indikátorů v rámci IP 2014 a tyto materiály podrobně okomentoval. V diskuzi byly všechny dotazy zodpovězeny (např. otázky ohledně hostujících profesorů, mobilit studentů, studentů v cizojazyčných programech, zvyšování kvality výuky apod.).
Usnesení: 
SR VŠE vzala předložené materiály se souhlasem na vědomí. Pracovní podklad prorektora Fischera bere SR VŠE za základ pro přípravu a vyhotovení požadovaného stanoviska SR pro MŠMT. Všichni přítomní členové tento postup odsouhlasili. Odevzdání dokumentu v termínu na MŠMT zajistí tajemnice SR VŠE Ing. Jarkovská.

4. Majetkoprávní vztahy VŠE
Byl předložen materiál: Zřízení věcného břemene k parc. č. 3619, budova čp. 93 k. ú . Žižkov.
SR vydala souhlas s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene resp. smlouvy o zřízení věcného břemene pozemku, jehož součástí je budova čp. 93, parc. č. 3619 v kat. území Žižkov, obec Praha, se společností PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, jako oprávněné z věcného břemene, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč + DPH.

5. Různé:
a) SR vzala na vědomí:
– informace k závěrům z minulého jednání Správní rady k majetkoprávním vztahům:

 • zřízení věcného břemene k parc. č. 4068/5 k. ú. Jáchymov,
 • zřízení věcného břemene k parc. č. 1/1 k. ú. Žižkov;

b) Ing. Fischer poděkoval ještě jednou paní rektorce za podrobné informace o činnosti VŠE, a zejména za rozvážný způsob řešení problémů spojených s akreditacemi na NF;

c) paní rektorka přítomné pozvala na Den s VŠE – setkání absolventů v sobotu 16. 5. 2015 v prostorách VŠE v Praze na Žižkově;

d) byl stanoven termín příštího jednání SR, a to 26. 5. 2015 od 9 hod v pracovně paní rektorky. Tento termín byl zvolen proto, že téhož dne se koná jednání Vědecké rady VŠE a někteří členové SR projevili zájem se jednání VR zúčastnit.

V Praze dne 17. 4. 2015

 

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: Ing. Jiří Nekovář
místopředseda SR VŠE