Zápis z 37. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 26. května 2015

26. května
2015

Přítomni:       Ing. Jiří Nekovář, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vladislava Hujová, Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c., Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Alena Jarkovská, tajemnice Správní rady VŠE

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, Ing. Libor Svoboda, kvestor, doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii a statutární zástupce

Omluveni:    PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Program jednání:
1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2014
2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2014
3. Různé

Průběh zasedání:
Jednání řídil Ing. Jiří Nekovář, místopředseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). K programu jednání nebyly vzneseny členy SR žádné připomínky ani doplnění. Vzhledem k přítomnosti 8 členů SR VŠE bylo konstatováno, že SR je usnášeníschopná.

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2014
Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2014 uvedl prorektor Fischer. Zpráva je každoročně zpracována na základě závazné osnovy a požadavků MŠMT. Prorektor Fischer informoval členy SR o procesu sestavování zprávy a postupného projednávání grémii VŠE. Vyzdvihl úspěchy, silné stránky a priority VŠE, zmínil i několik oblastí, ve kterých se VŠE tolik nedaří (věda a výzkum, publikační činnost). Zpráva obsahuje rozsáhlou tabulkovou část.
Dotazy z následné diskuze např. ohledně absolventů doktorského studia a jejich uplatnění, navýšení tarifů zaměstnanců VŠE, celoškolního kariérního řádu, posílení grantové činnosti v mezinárodním prostoru, ohledně činnosti odborů na VŠE apod. byly zástupci VŠE zodpovězeny.
Usnesení:
SR VŠE bere Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2014 se souhlasem na vědomí.

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2014
Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2014 předložil a komentoval kvestor Svoboda.  Obsahuje úplné informace o hospodářských výsledcích VŠE za všechny oblasti činnosti např. analýzu výnosů a nákladů, informace o stavu, tvorbě a čerpání fondů, o stavu a pohybu majetku a závazků školy, o provedených kontrolách na VŠE apod. Obsahuje rovněž ověření a výrok nezávislého auditora o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou, který zní bez výhrad. Vytvořený hospodářský výsledek ve výši cca 105 tis. Kč bude převeden do Fondu rozvoje investičního majetku. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky, několik dotazů pan kvestor objasnil.
Usnesení:
SR VŠE bere Výroční zprávu o hospodaření na vědomí a souhlasí s převodem hospodářského výsledku ve výši 105 tis. do FRIMu.

3. Různé:
a) vyjádření VŠE a rektorky VŠE k nejmenování profesorů prezidentem ČR:

VŠE vydala na svých webových stránkách i v dalších médiích prohlášení ohledně nesouhlasu s postojem prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana nejmenovat profesorem dva docenty Univerzity Karlovy a doc. Jana Eichlera, jehož jmenovací řízení proběhlo na VŠE.
Jmenovací řízení na VŠE probíhá v souladu se zákonem o vysokých školách a řídí se kritérii schválenými Vědeckou radou VŠE. Vědecké a pedagogické kvality uchazeče posuzuje hodnotící komise složená z odborníků z příslušného oboru, VR fakulty a VR VŠE.
Doc. Eichler, kterého prezident Zeman odmítl jmenovat profesorem, v souladu se zákonem prokázal, že je uznávaným odborníkem pro oblast mezinárodních vztahů a že splňuje požadavky na pedagogickou a vědeckou kvalifikaci, které jsou nutné pro jmenování profesorem. Předložil rovněž čisté lustrační osvědčení.

Dále byla členům SR VŠE předložena kopie dopisu, který rektorka VŠE prof. Hana Machková zaslala 20. května 2015 prezidentovi České republiky Ing. Miloši Zemanovi ve věci jmenovacího řízení doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc. Paní rektorka konstatovala, že k nejmenování profesorem doc. Eichlera důvody nejsou a že kancelář prezidenta disponuje nesprávnými informacemi. Uvedla tedy důvody napsání dopisu a upozornila členy SR na nesrovnalosti v odůvodnění rozhodnutí prezidenta Zemana. Paní rektorka v současné době očekává termín schůzky s prezidentem.
SR VŠE konání paní rektorky plně podporuje.

V Praze dne 29. května 2015

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: Ing. Jiří Nekovář
místopředseda SR VŠE