Zápis z 38. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 26. října 2015

26. října
2015

Přítomni:       dle prezenční listiny

 

Program jednání:

1. Prezentace rektorky VŠE

2. Dlouhodobý záměr VŠE na období 2016-2020

Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2016

Institucionální plán VŠE na období  2016-2018

3. Hodnocení čerpání rozpočtu k 30. 9. 2015 a výhled do konce roku

4. Různé

 

 

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). K programu jednání nebyly od členů SR vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

 

1. Prezentace rektorky VŠE

Paní rektorka připravila pro členy SR VŠE prezentaci s aktuálními informacemi o VŠE k následujícím tématům:

  • vývoj počtů studentů od roku 1991 do roku 2016 (celkový počet studentů v současné době cca 17 tis., z toho cizinci 3,5 tis.),
  • koleje VŠE (zlepšení kvality ubytování, startovací byty pro doktorandy a mladé učitele VŠE – Jarov II, apod.),
  • mzdové tarify od 1. 9. 2015 (kvalifikační růst – docenti, profesoři),
  • ocenění a PR aktivity VŠE.

Dále uvedla několik vybraných akcí na VŠE, členové SR VŠE jsou vždy zváni a vítáni:

  • Den s VŠE – setkání absolventů – sobota 21. 11. 2015,
  • Ples VŠE v Lucerně – středa 2. 12. 2015,
  • Udělení čestné vědecké hodnosti dr. h. c. amer. profesoru ekonomie R. Thalerovi – čtvrtek 10. 12. 2015 ve Vencovského aule,
  • Veletrh pražských VVŠ – Study in Prague –  14. 1. 2016 v prostorách VŠE,
  • Hospodářské noviny – již 29 týdnů je uváděn sloupek VŠE o …

Předseda SR doc. Volf poděkoval paní rektorce za zajímavé informace. Prezentace bude součástí tohoto zápisu.

 

2. Dlouhodobý záměr VŠE na období 2016-2020

    Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2016

    Institucionální plán VŠE na období 2016-2018

Prorektor doc. Fischer uvedl tři výše citované dokumenty. Seznámil členy SR VŠE s postupným procesem jejich vzniku a projednávání, komentoval strukturu kapitol a obsah materiálů. Materiály byly rovněž zaslány k vyjádření členům VR VŠE, dnes odpoledne budou projednávány AS VŠE. V následné diskuzi vznesli dotazy např. doc. Volf, Ing. Fischer, Ing. Petrman, prorektor Fischer dotazy objasnil. SR hodnotí materiály jako přehledné a vyvážené a přeje VŠE, aby se jí v prioritních oblastech zdařilo vše, co materiály uvádějí.

Usnesení:

SR VŠE bere předložené materiály prorektora Fischera se souhlasem na vědomí.

 

3. Hodnocení čerpání rozpočtu k 30. 9. 2015 a výhled do konce roku

Kvestor Svoboda předložil každoroční materiál „Hodnocení čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2015 a výhled do konce roku“. Uvedl, že čerpání rozpočtu probíhá v zásadě v souladu se schválenou rozpočtovou předlohou a situaci lze označit jako stabilizovanou. Součástí materiálu je také návrh některých drobnějších úprav schváleného rozpočtu, zejména v oblasti investic, které reagují na nově vzniklé potřeby nebo na havarijní situace v této oblasti. I v podmínkách probíhajících strukturálních změn, mezi které patří postupné snižování počtu přijímaných studentů, změna poměru počtu přijímaných do bakalářského a NMS a důsledky s tím spojené, je ekonomická situace školy dobrá i ve střednědobé perspektivě. Na závěr kvestor upozornil na hospodaření SÚZ v letošním roce, kde se podařilo dosáhnout významně vyšších tržeb z kolejného a hotelové činnosti oproti původnímu předpokladu i ve srovnání s loňským rokem. Několik dotazů z diskuze (např. ohledně nákladů v oblasti energií, rekonstrukce učeben a infrastruktury Staré budovy, opravy sportovního areálu na Třebešíně apod.) bylo zodpovězeno.

Usnesení:

SR VŠE bere informace o stavu čerpání a úpravách rozpočtu k 30. 9. 2015 a výhled do konce roku 2015 s uspokojením na vědomí.

 

4. Různé:

a) SR VŠE vzala na vědomí:

– písemnou informaci k závěru jednání SR ze dne 13. 4. 2015 o stavu zřízení věcného břemene k parc. č. 3619, budova č. p. 93, k. ú. Žižkov;

 

b) byl dohodnut termín příštího zasedání SR VŠE – 25. dubna 2016 od 10 hod. v zasedací místnosti rektorky VŠE.

 

 

V Praze dne 29. 10. 2015

 

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská, tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE