Zápis z 39. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 9. května 2016

9. května
2016

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vladislava Hujová, Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., Ing. Jiří Nekovář, prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c., Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., Ing. Alena Jarkovská – tajemnice SR VŠE

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, Ing. Libor Svoboda, kvestor, doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii a statutární zástupce

Program jednání:

 1. Prezentace rektorky VŠE
 2. Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2015
  Návrh rozpočtu na rok 2016
  Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2015
 3. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2015
 4. Vyhodnocení plnění Institucionálního plánu VŠE 2015
 5. Majetkoprávní vztahy VŠE
 6. Různé

Průběh zasedání:
Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a bylo konstatováno, že je přítomno všech 12 členů SR VŠE. K  programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace rektorky VŠE
Paní rektorka prof. Machková formou prezentace informovala členy SR VŠE o již schválené novele vysokoškolského zákona č. 111/98 Sb., která vstoupí v účinnost od 1. 9. 2016, a o změnách, které v této souvislosti bude muset VŠE provést. Např. připravit kompletní úpravu Statutu do prosince 2016, dále úpravu vnitřních předpisů a předložit příslušnému ministerstvu k registraci nejpozději do 1. 9. 2017. Z důvodu zavedení povinnosti provádět vnitřní hodnocení kvality je třeba ustanovit Radu pro vnitřní hodnocení. Ruší se studijní obory a budou existovat pouze studijní programy apod. Dále paní rektorka informovala členy SR, že oproti loňskému roku dochází, zejména z demografických důvodů, k úbytku podaných přihlášek do bakalářského studia, předběžný odhad meziroční změny je cca o 15 % – 20 % méně, u navazujícího magisterského studia není pokles tak výrazný. Paní rektorka informovala členy SR i o tom,

 • že v souvislosti s přípravami VŠE na získání mezinárodní prestižní akreditace AACSB již odeslala za VŠE, ve spolupráci s Mgr. Tóthem, Business Accreditation Eligibility Application. Termín zasedání komise, která rozhodne, zda je VŠE vhodným kandidátem pro získání této institucionální akreditace je stanoven na 2. 8. 2016,
 • že se VŠE umístila v mezinárodním hodnocení vysokých škol QS World University Ranking by Subject 2016 mezi 300 nejlepšími ekonomickými univerzitami na světě – pro obor ekonomie a ekonometrie. V tomto hodnocení se umístily univerzity z 39 zemí – z České republiky pouze dvě a to VŠE a Univerzita Karlova,
 • že doc. PhDr. Jan Eichler, který splnil veškeré zákonné podmínky na VŠE pro jmenování profesorem, a kterého prezident ČR Ing. Miloš Zeman profesorem nejmenoval, požádal o zpětvzetí žaloby na prezidenta Zemana. Žalobu tedy vzala zpět i VŠE, která vystupovala v této kauze jako druhý žalobce.

Usnesení:
Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2015

Materiály komentoval kvestor Svoboda.

Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2015  tento materiál podává informace o hospodaření VŠE za všechny oblasti činnosti pro vnitřní potřebu školy. Rozpočet VŠE na rok 2015 byl schválen jako mírně rozvojový. Hodnocení je rozděleno do čtyř částí a příloh, které odpovídají struktuře schváleného rozpočtu. První se zabývá hodnocením výsledků hospodaření VŠE jako celku se všemi zdroji financování a jejich použitím v oblasti provozních nákladů, druhá část je věnována tvorbě a použití fondů. Ve třetí části je podrobně popsáno hospodaření fakult a ostatních součástí školy a ve čtvrté části plnění rozpočtu investic. Lze konstatovat, že fakultám i VŠE jako celku se dařilo hospodařit tak, že nedošlo k žádné výrazné odchylce v čerpání rozpočtu. K materiálu nebyly vneseny připomínky.

Návrh rozpočtu na rok 2016 je z převažující části sestaven s využitím stejné metodiky jako v loňském roce. V souladu s vysokoškolským zákonem je rozpočet koncipován jako vyrovnaný. Kvestor Svoboda komentoval rozpočtovou situaci veřejných vysokých škol v roce 2016 a metodiku a harmonogram sestavení návrhu rozpočtu VŠE 2016. Uvedl základní parametry rozpočtu školy v roce 2016 (bilanci příspěvků a dotací z MŠMT, dopady limitů a počty proplacených studentů) i nejvýznamnější metodické změny jako např. letos poprvé je uplatněna změna metodiky pro financování a zahrnutí cizojazyčných studijních programů do rozpočtu školy. Tyto programy se stávají běžnou součástí rozpočtu hlavní činnosti VŠE. Zmínil také fondy, které škola podle vysokoškolského zákona a Pravidel hospodaření zřizuje a jejich zdroje, komentoval rozpočet investic apod. Několik dotazů k rozpočtu zodpověděl.

Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2015 je zpracována na základě závazné osnovy MŠMT. Podává úplné informace za všechny oblasti činnosti pro potřebu informování veřejnosti o hospodářských výsledcích VŠE. Nejdůležitější součástí je roční účetní závěrka včetně zprávy nezávislého auditora. Výrok auditora zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv VŠE k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 – v souladu s českými účetními předpisy. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení:
SR VŠE vzala předložené materiály „Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2015“, „Návrh rozpočtu na rok 2016“ a „Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2015“ se souhlasem na vědomí.

3. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2015
Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2015 uvedl prorektor Fischer. Zpráva podává přehled o hlavních aktivitách VŠE v roce 2015 a je každoročně zpracovávána podle rámcové osnovy MŠMT. Sběru dat je na jednotlivých pracovištích VŠE věnována patřičná pozornost. Prorektor Fischer informoval o procesu sestavování zprávy, rok 2015 byl pro VŠE rokem úspěšným. Vyzdvihl úspěchy v realizaci internacionalizace (VŠE vyslala i recipročně přijala více než 1000 studentů), navýšení počtu přijatých studentů do cizojazyčných programů, navýšení akreditovaných studijních programů apod. Zmínil aktivity podnikatelského akcelerátoru xPORT v rekonstruovaných prostorách kolejí Jarov. VŠE také zaznamenala úspěch v hodnocení vysokých škol v mezinárodních žebříčcích. Dochází k rozvoji intenzivní spolupráce s praxí a s absolventy VŠE. Dotazy z následné diskuze byly zástupci VŠE zodpovězeny. Termín odevzdání zprávy na MŠMT je do 30. 6. 2016.

Usnesení: SR VŠE vzala „Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2015“ na vědomí.

4. Vyhodnocení plnění Institucionálního plánu VŠE 2015
Předseda SR VŠE doc. Volf byl požádán dopisem náměstka ministryně školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Robertem Plagou, Ph.D., aby se SR VŠE vyjádřila k vybraným otázkám týkajícím se rozvojových programů, resp. naplnění Institucionálního rozvojového plánu VŠE za rok 2015. Prorektor Fischer připravil pro dnešní jednání SR pracovní podklady včetně přehledu naplňování stanovených cílů/indikátorů za rok 2015 a tyto materiály podrobně okomentoval. V předložené tabulce je barevně vyznačeno splnění či nesplnění cílových hodnot jednotlivých indikátorů v 9 vybraných kapitolách. V následné diskuzi byly dotazy, např. ohledně hostujících profesorů, podílu studentů, kteří ukončili studium jinak než řádně na celkovém počtu studentů v bakalářském či navazujícím magisterském studiu apod., zodpovězeny.

Usnesení:
SR VŠE vzala předložené materiály se souhlasem na vědomí. Pracovní podklad prorektora Fischera bere SR jako základ pro přípravu a vyhotovení požadovaného stanoviska pro MŠMT. Všichni členové SR tento postup odsouhlasili. Odevzdání dokumentu na MŠMT v požadovaném termínu zajistí tajemnice SR VŠE Ing. Jarkovská.

5. Majetkoprávní vztahy VŠE
SR VŠE projednala podkladový materiál ohledně návrhu na zřízení věcného břemene k parc. č. 1/1, kat. území Žižkov.

Usnesení:
SR VŠE souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze jako povinným a společností PRE distribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, jako oprávněným k tíži pozemku parc. č. 1/1 v k.ú. Žižkov, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1938 (Stará budova), spočívající ve zřízení osobní služebnosti za účelem provedení energetického zákona, konkrétně ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, a to za jednorázovou odměnu ve výši 1.000,- Kč.

6. Různé:
a) paní rektorka připomněla, že v pátek 20. května 2016 bude udělen titul doctor oeconomiae honoris causa přednímu světovému odborníkovi v oblasti ekonometrie prof. M. Hashemu Pesaranovi. Všem členům SR byly pozvánky zaslány a jsou na akci srdečně zváni.

Dále informovala, že k 1. 9. 2016 nahradí Ing. Alenu Jarkovskou ve funkci kancléře a tajemníka SR VŠE Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

V Praze dne 16. 5. 2016

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., tajemnice SR VŠE předseda SR VŠE