Zápis z 40. zasedání Správní rady dne 8. listopadu 2016

8. listopadu
2016

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.; Ing. Vladislava Hujová; Ing. Pavel Kafka, fr. H. c.; PhDr. Miroslava Kopicová; Ing. Jiří Nekovář; Ing. Michal Petrman; Ing. Jana Říhová; Mgr. et. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D, kancléř Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka; Ing. Libor Svoboda, kvěstor; doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii a statutární zástupce

Omluveni: Ing. Jan Fischer; Ing. Pavel Kysilka, CSc.; prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c.; doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.; Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Program jednání:

  1. Prezentace rektorky
  2. Průběžná zpráva o plnění Institucionálního plánu VŠE v roce 2016
  3. Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2017
  4. Návrh úprav rozpočtu VŠE v Praze na rok 2016
  5. Majetkoprávní vztahy
  6. Různé

Průběh jednání:

Jednání řídil doc. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a bylo konstatováno, že je přítomno 7 členů SR VŠE; 5 členů se ze zasedání omluvilo. K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1) Prezentace rektorky VŠE

Paní rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR VŠE aktuální vývoj školy. Hlavní výzvou, se kterou se škola musí dlouhodobě vypořádávat, je demografický pokles. Celkový počet studentů klesl z 19 220 v roce 2011 na 16 288 v roce 2016. V celorepublikovém srovnání je VŠE s 5 % podílem studentů na celkovém počtu všech VŠ studentů v ČR na 8. místě. Od roku 2011 MŠMT rovněž stanovuje limity financovaných studentů. Rozdíl mezi celkovým počtem financovaných studentů a zapsaných studentů činí v roce 2016 celkem 1 967 studentů. Tento rozdíl je však zapříčiněn především počtem studentů platících poplatky za delší studium, tedy studentů, kteří překročili standardní dobu studia zvětšeného o jeden rok. VŠE se daří limity financovaných studentů prakticky bez větších problémů naplňovat, resp. je nepřekračovat, jak ukazují čísla za aktuální akad. rok 2016/17, kdy limit financovaných studentů v prvním ročníku byl MŠMT určen v počtu 5 647 a celkový výsledný počet zapsaných studentů v prvním ročníku je 5 460. Všichni studenti přijatí v akad. roce 2016/17 do prvních ročníků jsou tedy v kategorii financovaných studentů. Celkově lze konstatovat, že VŠE se umí situaci dobře přizpůsobit. Velmi pozitivní je růst počtu studentů v placených cizojazyčných programech. Zatímco v roce 2011 byl počet studentů v těchto programech jen 11, v roce 2016 dosáhl jejich počet 718. Dobrou kondici školy dokladuje skutečnost, že zatímco v letech 2011 až 2016 došlo k poklesu počtu studentů o bezmála 4 tisíce, příspěvky na vzdělávací a vědecko-výzkumné aktivity (hlavní činnost) naopak mírně narostly, a to z 1 080 174 Kč v roce 2012 na 1 111 898 Kč v roce 2015. K mírnému navýšení došlo i v příjmech doplňkové činnosti (komerční aktivity, včetně SÚZ), a to z 174 689 Kč v roce 2012 na 194 410 Kč v roce 2015. Rektorka se dále ve své prezentaci věnovala struktuře přijatých studentů dle občanství, typů středních škol a struktuře přijatých studentů dle trvalého bydliště. Dle občanství studuje na VŠE nejvíce studentů ze Slovenska, Ruské federace a Ukrajiny. Nejvíce přijatých studentů jsou absolventi gymnázií, následně pak, ovšem v mnohem menším počtu, absolventi obchodní akademie. Drtivá většina přijatých studentů má trvalé bydliště v Praze a ve středních Čechách. Významnější počet pak tvoří studenti s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji (díky Fakultě managementu) a pak v Ústeckém kraji. Ostatní kraje jsou zastoupeny ve výrazně menším a současně v prakticky navzájem vyrovnaném poměru. Výrazný posun vpřed je dlouhodoběji zaznamenáván v oblasti studentských mobilit. Zatímco v roce 2005 vyjelo na zahraniční univerzity celkem 329 studentů, v roce 2015 to bylo již 1076 studentů, resp. zatímco v roce 2005 přijelo na VŠE 227 zahraničních studentů, v roce 2015 to bylo již 1057 zahraničních studentů. VŠE v této oblasti zaznamenává uspokojivé výsledky i v celorepublikovém poměru. V roce 2015 se VŠE z hlediska studentských mobilit umístila na 4. místě za ČVUT, MU a UK, což je velmi dobrý výsledek. Uvedené výsledky studentských mobilit v absolutních číslech jsou však vzhledem ke klesajícímu počtu studentů ještě příznivější v poměrných číslech. Rektorka dále členy SR VŠE informovala o rozhodnutí Initial Accreditation Committee AACSB z 2. srpna 2016. Komise konstatovala, že VŠE má předpoklady pro mezinárodní institucionální akreditaci. Pro přípravnou část akreditačního procesu byl VŠE přidělen mentor, jímž se stala prof. Stephanie Morgan z Kingston University v Londýně. Ve dnech 2. až 4. listopadu proběhla i první návštěva mentorky na VŠE. Prostřednictvím několika schůzek se zástupci fakult, včetně studentů i absolventů, které proběhly v sídle VŠE i na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci, se podrobně seznámila s fungováním VŠE po stránce organizační, pedagogické i vědecko-výzkumné. Návštěva mentorky AACSB byla velmi úspěšná. Mentorka konstatovala, že VŠE disponuje dostatečným výchozím potenciálem pro svůj další rozvoj v souladu se standardy AACSB, resp. potvrdila způsobilost VŠE k získání akreditace AACSB.

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2) Průběžná zpráva o plnění Institucionálního plánu VŠE v roce 2016

3) Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2017

Prorektor doc. Fischer představil členům SR VŠE oba dokumenty. Průběžná zpráva k plnění Institucionálního plánu 2016 byla vypracována na základě květnového usnesení AS a soustřeďuje se na aktivity financované v roce 2016 z prostředků tříletého Institucionálního plánu VŠE na roky 2016–2018. Ke každé části jsou za období od ledna 2016 do cca poloviny září 2016 stručně zachyceny aktivity realizované v tomto období a výhled aktivit pro zbývající část roku 2016. Plán realizace Strategického záměru VŠE na rok 2017 představuje konkretizací úkolů vycházejících z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 (DZ VŠE). DZ VŠE je strategickým záměrem Vysoké školy ekonomické na období 2016–2020 dle novely zákona o vysokých školách účinné od 1. září 2016. Plán realizace Strategického záměru VŠE 2017 vychází jak z uvedeného Strategického záměru, tak z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2017, zpracované a vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

SR VŠE vzala předložené materiály „Průběžná zpráva o plnění Institucionálního plánu VŠE v roce 2016“ a „Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2017“ se souhlasem na vědomí.

4) Návrh úprav rozpočtu VŠE v Praze na rok 2016

Kvestor Ing. Svoboda seznámil členy SR VŠE s návrhem úprav rozpočtu VŠE na rok 2016. Návrh úprav rozpočtu je předkládán poté, co vstoupila do účinnosti novela zákona o vysokých školách, která mj. změnila proceduru schvalování rozpočtu včetně jeho změn. Rozpočet i návrh na jeho úpravu nadále schvaluje AS, avšak nově rozpočet vysoké školy včetně návrhů na jeho úpravy schvaluje i Správní rada, a to do 2 týdnů ode dne postoupení schváleného návrhu akademickým senátem správní radě, prováděného prostřednictvím rektora. V případě, že správní rada veřejné vysoké školy v této lhůtě nerozhodne, platí, že návrh schválila. V případě, že správní rada veřejné vysoké školy návrh neschválí, vrátí jej s uvedením důvodů k novému projednání akademickému senátu veřejné vysoké školy. Původní návrh je v takovém případě schválen bez potřeby dalšího následného schválení správní radou veřejné vysoké školy, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.

První návrh změny v rozpočtu reaguje na zvýšení rozpočtu kapitoly MŠMT ve specifickém ukazateli „Vysoké školy“ o částku 260 mil. Kč, ze které VŠE obdrží 9 429 tis. Kč. V souladu se žádostí ministryně školství adresované rektorům VŠ se doporučuje fakultám využít uvedené posílení rozpočtu ke zvýšení mzdových výdajů. Vedení VŠE rozhodlo o výplatě „další mzdy“ všem zaměstnancům ve výši 20 % ze součtu částek mzdového tarifu, příplatku za vedení a výkon funkce a osobního příplatku a to společně se mzdou za měsíc listopad 2016. Dále je v rámci změn rozpočtu navrženo, aby v případě dodatečného rozdělení úspor a dosud nerozdělených prostředků roku 2016 na úrovni MŠMT byla takto přidělená částka příspěvku rozdělena mezi fakulty dle ukazatele A+K použitého při sestavení rozpočtu na rok 2016 a takto byly posíleny rozpočty fakult v závěru roku 2016. Další návrhy úpravy rozpočtu se týkají investic a jejich rozpočtového krytí. Navrženo je navýšení rozpočtu na likvidaci budovy TESKO v areálu kolejí Jarov, které je v rámci úprav kryto jednak úsporami na dalších investičních akcích, a jednak dodatečnou tvorbou FRIM z účtu vlastního jmění. Současně je navržena rekonstrukce druhého výtahu v NB s ohledem na dosažení výhodné ceny rekonstrukce a nákup části pozemku v Kunraticích. S ohledem na příznivý vývoj v hospodaření SÚZ VŠE byla navržena i úprava rozpočtu SÚZ. Jedná se o možnost využití vyšších příjmů na modernizaci kolejí ještě v roce 2016.

SR VŠE se k navrženým změnám vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

5) Majetkoprávní vztahy

Kvestor Ing. Svoboda předložil změny v majetkoprávních vztazích.

5a) Úplatné nabytí 1/2 pozemku parc. č. 2344/31, k. ú. Kunratice: Pan Libor Kaňa, jako vlastník ideální poloviny pozemku parc. č. 2344/31, k. ú. Kunratice, o výměře 1624 m2, se obrátil na VŠE s nabídkou na odprodej svého podílu k tomuto pozemku. Jedná se o pozemek, který bezprostředně sousedí s pozemky, které jsou ve vlastnictví VŠE a na kterých je postaven i objekt VŠE (areál školy); druhým vlastníkem id. 1/2 je Hlavní město Praha. Cena za pozemek byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 02/2016 ze dne 6. 1. 2016 v částce 312 000,- Kč resp. za id. 1/2 v částce 156 000,- Kč.

Správní rada VŠE v Praze souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi p. Liborem Kaňkou, nar. … jako prodávajícím a VŠE v Praze jako kupujícím, týkající se nákupu id. 1/2 pozemku parc. č. 2344/31, k. ú. Kunratice, o výměře 1 624 m2 za kupní cenu ve výši 156 000,- Kč.

5b) Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Žižkov: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene resp. smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3626/2, k. ú. Žižkov, jehož součástí je stavba technického vybavení bez čísla popisného a čísla orientačního se zřizuje za účelem zajištění spolehlivého provozu a rozvoje elektroenergetické distribuční soustavy. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je dohodnuta na částku 10 000,- Kč + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu časově neomezenou.

Správní rada VŠE v Praze souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene mezi VŠE v Praze jako povinným a společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 jako oprávněným k tíži pozemku parc. č. 3626/2 v k. ú. Žižkov, jehož součástí je stavba bez č.p. a č.o., spočívající ve vybudování součásti distribuční soustavy: rozvaděč VN ve velkoodběratelské stanici (dále jen „SDS“) v rozsahu 2,04m2, v rámci stavební akce „Praha 3-Žižkov, kolej G, Jeseniova, obnova cizí TS 5202“.

6) Různé

a) Informace k závěru z minulého jednání k bodu 5 – Majetkoprávní vztahy VŠE: Zřízení věcného břemene k parc. č. 1/1 k.ú. Žižkov. Smlouva o zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – vstupní části voTS 3268 – rozvaděč VN včetně kabelového napojení 22 kV v budově č.p. 1938 na pozemku parc. č. 1/1 k.ú. Žižkov, je v současné době ve fázi vyhotovení čistopisu Oprávněným z věcného břemene tj. společností PREdistribuce, a.s. a jejího podepsání. (K aktuálnímu stavu viz výše.)

Správní rada VŠE v Praze bere na vědomí informaci o stavu výše uvedených majetkoprávních vztazích.

b) Předseda SR VŠE doc. Volf upozornil, že je třeba zvolit druhého místopředsedu. Jako kandidáta na druhého místopředsedu doc. Volf navrhl dr. Kopicovou. Přítomní s návrhem vyjádřili souhlas. Vzhledem k tomu, že na zasedání SR není přítomna dvoutřetinová většina, proběhne výsledné hlasování per rollam.

 

Příští jednání Správní rady proběhne 11. dubna 2017 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci s hromadným odjezdem z Prahy od VŠE v 9:00.

Zapsal: Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE