Zápis z 41. zasedání Správní rady dne 11. dubna 2017

11. dubna
2017

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.; Ing. Jan Fischer; Ing. Pavel Kafka, fr. H. c.; PhDr. Miroslava Kopicová; Ing. Pavel Kysilka, CSc.; Ing. Jiří Nekovář; prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c.; Ing. Michal Petrman; Ing. Jana Říhová; doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.; Mgr. et. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D, kancléř

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka; Ing. Libor Svoboda, kvestor; doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii a statutární zástupce

Omluveni: Ing. Vladislava Hujová; Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Program jednání:

  1. Prezentace rektorky
  2. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2017
  3. Vyhodnocení plnění institucionálního plánu VŠE 2016
  4. Majetkoprávní vztahy VŠE
  5. Různé

Průběh jednání:

Jednání řídil doc. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a bylo konstatováno, že je přítomno 10 členů SR VŠE; 2 členové se ze zasedání omluvili. K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1) Prezentace rektorky VŠE

Paní rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR VŠE aktuální vývoj školy. V rámci implementace novely zákona o vysokých školách byl vypracován nový Statut VŠE, který byl schválen Akademickým senátem a Vědeckou radou VŠE a následně registrován MŠMT. V souladu s novelou zákona o VŠ musí být na škole ustavena Rada pro vnitřní hodnocení (RVH). Její kompetencí bude schvalování studijních programů (pokud VŠ získá institucionální akreditaci), dále schvalování záměrů předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů (pokud VŠ nemá institucionální akreditaci nebo do dané oblasti studijní program svým zaměřením nezapadá), včetně schvalování záměru předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem. RVH bude mít celkem 18 členů. Vedle RVH bude mít VŠE nově i radu pro externí hodnocení „International Advisory Board“ (IAB), která bude představovat poradní skupinu rektora pro strategii VŠE. Cílem je získání zpětné vazby od zaměstnavatelů a inspirace od úspěšných zahraničních vysokých škol. Zřízení IAB je rovněž jednou z podmínek pro mezinárodní akreditaci AACS. IAB bude sestávat z 11 externích členů, z nichž bude 6 děkanů / emeritních děkanů z členských zahraničních škol CEMS a 5 manažerů s mezinárodní zkušeností. Ustavující zasedání IAB se uskuteční 26. června 2017. Rektorka se dále ve své prezentaci věnovala počtu studentů na VŠE. Aktuální počet studentů (16 200) je jen nepatrně vyšší než počet financovaných studentů MŠMT (14 736). Rektorka rovněž informovala o tom, že Fakulta podnikohospodářská získala po šestiletém úsilí v březnu 2017 jako jediná v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tuto akreditaci uděluje EFMD pouze fakultám se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. Fakulta se tak zařadila po bok nejlepších „business schools“, jakými jsou například HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management nebo University of St. Gallen. Na celém světě má akreditaci EQUIS jen 167 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult, což je zhruba pouze 1 %. Dalším mezinárodním úspěchem VŠE je umístění oboru ekonomie a ekonometrie v prestižním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings by Subject 2017 mezi 250 nejlepšími obory na světě. V České republice uspěly v tomto oboru pouze VŠE a Univerzita Karlova. V zemích střední Evropy pak další dvě polské a dvě maďarské vysoké školy. Rektorka seznámila členy SR i s mediálními aktivitami VŠE. V roce 2016 dosáhl celkový počet vystoupení v médiích čísla 1415, což je zhruba o 21 % více než v roce 2015, kdy byl počet vystoupení v médiích 1123. Největším mediálním partnerem VŠE jsou Hospodářské noviny. Nejvíce vystoupení v televizi připadá na Českou televizi. VŠE v rámci svých PR aktivit aktivně používá i sociální sítě, jako facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram. V roce 2016 zaznamenaly hlavní webové stránky VŠE celkem 2,446 milionů návštěv (943 tisíc uživatelů). Nejnavštěvovanějšími stránkami byly stránky přijímacího řízení. Počet fanoušků FB byl 13 827 v češtině a 8 324 v angličtině. LinkedIn sleduje 48 265 uživatelů této sociální sítě, z toho 45 314 studentů a absolventů školy. VŠE se aktivně účastní i veletrhů Gaudeamus, 2. veletrhu pražských veřejných vysokých škol na UK a pořádá Dny otevřených dveří fakult. Velmi se osvědčil i společný Den otevřených dveří VŠE, kterého se účastní všechny fakulty společně.

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2) Návrh rozpočtu VŠE na rok 2017

Kvestor Ing. Svoboda představil členům SR návrh rozpočtu VŠE na rok 2017. Současně shrnul kompetence SR vyplývající z novely zákona o vysokých školách, která mj. změnila proceduru schvalování rozpočtu, včetně jeho změn. Rozpočet i návrh na jeho úpravu nadále schvaluje AS, avšak nově rozpočet vysoké školy – včetně návrhů na jeho úpravy – schvaluje i SR, a to do 2 týdnů ode dne postoupení schváleného návrhu akademickým senátem SR, prováděného prostřednictvím rektora. V případě, že SR veřejné vysoké školy v této lhůtě nerozhodne, platí, že návrh schválila. V případě, že SR veřejné vysoké školy návrh neschválí, vrátí jej s uvedením důvodů k novému projednání akademickému senátu veřejné vysoké školy. Původní návrh je v takovém případě schválen bez potřeby dalšího následného schválení SR veřejné vysoké školy, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu. Předložený návrh rozpočtu byl AS schválen na jeho jednání 10. dubna 2017. Návrh rozpočtu má podobnou strukturu jako vloni. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě odsouhlasených principů: a) 76 % rozpočtu je rozděleno kapitačně-náhradovým způsobem, 24 % rozpočtu je rozděleno dle výkonové složky; podíly jsou stejné jako v roce 2016; b) do rozdělení kapitačně-náhradové složky rozpočtu vstupují pro 1. ročník bakalářského a navazujícího magisterského studia skutečné počty studentů či jejich limity (dle podrobné specifikace v bodě 4), pro 1. ročník doktorského studia a pro 2. a vyšší ročník všech typů studia do rozdělení rozpočtu vstupují skutečné počty studentů; c) výkonová složka v maximální možné míře respektuje nově formulovaný ukazatel výkonové složky rozpočtu ze strany MŠMT (při transformaci z úrovně MŠMT na úroveň VŠE je postupováno obdobně, jako bylo postupováno při transformaci ukazatele K z úrovně MŠMT na úroveň VŠE).

SR VŠE vyjádřila s rozpočtem na rok 2017 jednoznačný souhlas.

3) Vyhodnocení plnění institucionálního plánu VŠE 2016

Pror. doc. Fischer předložil Průběžnou zprávu o plnění institucionálního plánu v roce 2016, která představuje aktivity financované v roce 2016 z prostředků tříletého Institucionálního plánu VŠE na roky 2016–2018. Institucionální plán byl schválen na podzim 2015, předtím byl projednán i na Správní radě. Pror. doc. Fischer poukázal na několik klíčových aktivit. V návaznosti na postup schvalování novely zákona o vysokých školách účinné od 1. září 2016, navazujících podzákonných předpisů a různých diskusí v akademické obci ČR ohledně přístupů k hodnocení a zabezpečení kvality byl postupně upravován návrh Pravidel vnitřního zajištění a hodnocení kvality na VŠE a příslušná část nového Statutu VŠE. Zástupci VŠE se též intenzivně zapojili do diskusí a jednání na téma hodnocení a zajištění kvality na národní úrovni. Mezi jednu z klíčových oblastí patří i podpora personálního rozvoje a systému interního vzdělávání. V zimním semestru 2016/2017 byl realizován pilotní semestr interního vzdělávání pro zaměstnance VŠE v rozsahu 13 dlouhodobých a 5 krátkodobých kurzů, s celkovým počtem 130 účastníků. Klíčové místo ve strategii školy mají mezinárodní akreditace (EQUIS, AACSB). Získání mezinárodních akreditací nepředstavuje cíl, ale prostředek pro další rozvoj školy. Pozornost je soustředěna i na problematiku studijní neúspěšnosti. Byly zpracovány analýzy sledující vývoj studijní neúspěšnosti v rámci studijních oborů a rovněž zabývající se příčinami studijní neúspěšnosti, resp. indikátory, které jsou spojeny s vyšší mírou studijní neúspěšnosti. Důraz je kladen i na podporu znevýhodněných studentů. Studentům se specifickými potřebami (všichni studují formou integrace do běžného studia) je na VŠE poskytována systematická podpora. V roce 2016 spolupracovalo SHS s 35 studenty se specifickými studijními potřebami. Podpora je poskytována nejen studentům, kteří jsou podchyceni již před přijímacím řízením, ale i těm, u nichž je znevýhodnění zjištěno či získáno až během studia. Významně se daří zkvalitňovat i mezinárodní prostředí školy. Ve spolupráci školy se Správou účelových zařízení byl výrazně zlepšen standard ubytování přijíždějících výměnných studentů, včetně nabídky jednolůžkových pokojů a veškerých poskytovaných služeb na kolejích. Zlepšení kvality poskytovaných služeb bylo výrazně reflektováno rovněž v pravidelné zpětné vazbě (formou ankety) od zahraničních studentů. Byly podniknuty kroky ke zlepšení kvality dalších poskytovaných služeb pro zahraniční studenty a akademické pracovníky na VŠE (knihovna, Výpočetní centrum, SHS, RPC atd.). Pror. doc. Fischer vyzdvihl ještě na závěr úspěchy xPORT Business Acceleratoru, který se stal jednou z vlajkových lodí VŠE. V rámci realizovaných aktivit probíhala postupná provozní stabilizace xPORTu, zejména stabilizace organizačního týmu, úprava provozních procedur v rámci inkubačních a akceleračních programů. xPORT se svou činností zasadil o vytvoření 132 pracovních míst (za rok 2016 to bylo 73 míst), která vznikla jak v interním provozním týmu xPORT, tak v podpořených podnikatelských projektech. V říjnu 2016 byl zahájen nový rozšířený mentorský program obsahující workshopy, konzultace s mentory a partnerské akce. xPORT spolupracuje s více než 20 mentory a svou síť stále rozšiřuje. Hlavním cílem xPORT v roce 2017 je rozšíření prostorového zázemí, zkvalitnění služeb a zejména internacionalizace, tj. budování partnerství s univerzitními akcelerátory v zahraničí tak, aby xPORT mohl nabídnout svým týmům možnost rozšiřovat jejich podnikání mimo Českou republiku. Součástí bodu bylo i přijetí stanoviska SR k vybraným otázkám týkajícím se plnění Institucionálního plánu VŠE za rok 2016, které musí být zaslány MŠMT do 30. června 2017.

SR VŠE se k plnění institucionálního plánu VŠE 2016 a k navrženým stanoviskům k vybraným otázkám týkajícím se plnění Institucionálního plánu pro MŠMT vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

4) Majetkoprávní vztahy VŠE

Kvestor Ing. Svoboda předložil změny v majetkoprávních vztazích.

4a) Správní rada VŠE vydává souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4333/1, k. ú. Žižkov mezi VŠE v Praze jako oprávněnou z věcného břemene a Hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČ 00064581, zastoupené TSK hl. m. Prahy, se sídlem Řásnovka 7740/8, 110 15 Praha 1, IČ 63834197 jako povinnou z věcného břemene.

SR VŠE se k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

4b) Správní rada VŠE vydává souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 936/1, č. 1829/1 a č. 1855/1, vše k. ú. Žižkov mezi VŠE v Praze jako jednou z oprávněných z věcného břemene a Městskou část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517 jako povinnou z věcného břemene.

SR VŠE se k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

4c) Správní rada VŠE vydává souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2344/26, k. ú. Kunratice mezi Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6, IČ 60461373 jako oprávněnou z věcného břemene a VŠE v Praze jako povinnou z věcného břemene.

SR VŠE se k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

4d) Správní rada VŠE vydává souhlas s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene resp. smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3612 k. ú. Žižkov, jehož součástí je stavba č.p. 1953/č.o. 67, mezi VŠE v Praze jako povinnou z věcného břemene a společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, IČ 27376516, jako oprávněnou z věcného břemene.

SR VŠE se k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

4e) Správní rada VŠE vydává souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby resp. smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 2344/28, k. ú. Kunratice mezi Traxial, a.s., se sídlem Čerčanská 2055/18a, 140 00 Praha 4, IČ 24231576 jako budoucím stavebníkem a VŠE v Praze jako vlastníkem pozemku.

SR VŠE se k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene vyjádřila se souhlasem 9 přítomných členů z deseti přítomných členů, 1 člen přítomný člen se zdržel hlasování.

5) Různé

a) Informace k závěru z minulého jednání k bodu 5 – Majetkoprávní vztahy VŠE:

ad 5. 4a) Úplatné nabytí id.1/2 pozemku parc. č. 2344/31, k.ú. Kunratice: Kupní smlouva, na základě které se VŠE v Praze stala vlastníkem ideální poloviny pozemku parc. č. 2344/31, k. ú. Kunratice, o výměře 1624 m2 byla uzavřena dne 29. listopadu 2016 s právními účinky ke dni 12. prosince 2016; v evidenci VŠE je vedená pod č. 365/VŠ/2016. Kupní cena v částce 156 000,- Kč byla uhrazena dne 24. ledna 2017.

ad 5. 4b) Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3626/2 k.ú. Žižkov: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene resp. smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3626/2, k. ú. Žižkov, který je ve vlastnictví VŠE v Praze a jehož součástí je stavba technického vybavení bez čísla popisného a čísla orientačního (rozvaděč VN), byla uzavřena dne 21. listopadu 2016; v evidenci VŠE je vedená pod č. 356/VŠ/2016.

Správní rada VŠE v Praze bere na vědomí informaci o stavu výše uvedených majetkoprávních vztahů uvedených v bodě 5 odst. 4a) a 4b) Zápisu z 40. zasedání Správní rady dne 8. 11. 2016.

b) Předseda SR VŠE doc. Volf konstatoval, že vzhledem ke skutečnosti, že je na zasedání SR přítomna více než dvě třetina členů, je splněna podmínka pro volbu druhého místopředsedy. Jako kandidáta na druhého místopředsedu doc. Volf navrhl dr. Kopicovou.

SR VŠE se k návrhu vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů a zvolila dr. Kopicovou do funkce druhého místopředsedy SROV.

c) Termíny dalších zasedání Správní rady byly stanoveny na pondělí 12. června 2017 s místem konání na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci od 11:00 hod. a na úterý 7. listopadu 2017 v sídle VŠE na Žižkově v 11:00.

 

Příští jednání Správní rady proběhne 12. června 2017 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci s možností hromadného odjezdu z Prahy od VŠE v 8:30.

 

Zapsal: Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE