Zápis z 50. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 1. dubna 2020

1. dubna
2020

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc. (online), Ing. Vladislav Hujová, Ing. Pavel Kysilka, CSc. (online), Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. (online), Ing. Michal Petrman, CSc. (online), Ing. Michal Petrman, CSc. (online), Ing. Pavel Pichler, Ph.D. (online), Jiří Ptáček (online)

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. (online), prorektorka pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni: Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Jana Říhová, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Zasedání vedení probíhalo vzhledem k platným mimořádným opatřením proti riziku šíření koronaviru i prostřednictvím Microsoft Teams.

Program jednání:

  1. Průběžná zpráva o plnění Institucionálního plánu VŠE v roce 2019
  2. Návrh rozpočtu VŠE pro rok 2020
  3. Majetkoprávní vztahy
  4. Prezentace rektorky
  5. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění. 

1. Průběžná zpráva o plnění Institucionálního plánu VŠE v roce 2019

Pror. Štěrbová představila členům Správní rady Průběžnou zprávu o plnění Institucionálního plánu VŠE v roce 2019, která shrnuje aktivity směřující k naplnění hlavních cílů dvouletého Institucionálního plánu na roky 2019–2020, jež byly realizovány a financovány v roce 2019. V příloze č. 1 zprávy je uvedeno čerpání finančních prostředků za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 v členění podle kapitol Institucionálního plánu. Materiál byl projednán per rollam Vědeckou radou VŠE a schválen Akademickým senátem VŠE dne 25. února 2020.

Usnesení:

SR VŠE vyjádřila s Průběžnou zprávou o plnění Institucionálního plánu VŠE v roce 2019 jednoznačný souhlas.

2. Návrh rozpočtu VŠE pro rok 2020

Kvestor představil členům Správní rady finální podobu návrhu rozpočtu VŠE pro rok 2020. Návrh rozpočtu je koncipovaný ve všech jeho částech jako vyrovnaný. Rozpočet neodráží současný stav vzniklý v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru, je konstruován na základě stavu na začátku měsíce března. Návrh rozpočtu byl Akademickým senátem VŠE jednohlasně schválen dne 30. března 2020. Rozpočet je o pár procent opět mírně vyšší. Po dvou letech reálného nárůstu rozpočtu VŠ (2018 o více než 13 %, 2019 o 6,2 %) je pro rok 2020 plánován nominální růst příspěvku a dotací z úrovně státního rozpočtu v příslušné kapitole o 3,6 %, což je hodnota blížící se inflačnímu cíli centrální banky. V absolutním vyjádření se jedná o částku 883 mil. Kč. Celkové zvýšení rozpočtu VVŠ bylo realizováno v ukazatelích A+K. Z investičních akcí kvestor, vedle probíhající výstavby archivu v žižkovském kampusu VŠE, vyzdvihl investice do rekonstrukce kolejí. Ze sedmi v roce 2019 podaných žádostí o dotace na rekonstrukci studentských kolejí v kampusu Jarov v letech 2020–22 bylo ve 2 výzvách všech 7 projektů schváleno v celkovém objemu dotace 90 mil. Kč s potřebou vlastního spolufinancování 96 mil. Kč. Pro zajištění vlastních zdrojů na nezbytné spolufinancování schválených investičních akcí z prostředků státního rozpočtu financovaných ze subtitulu 133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit VVŠ a dále z důvodu diverzifikace zdrojů a snížení úrokových nákladů externího financování bankovním úvěrem od České spořitelny, a.s., bylo na úrovni vedení VŠE a 4 pražských fakult dohodnuto i dočasné využití části disponibilních interních prostředků.

Usnesení:

SR VŠE vyjádřila s rozpočtem na rok 2020 jednoznačný souhlas.

3. Majetkoprávní vztahy

Kvestor předložil k projednání SR návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č.: A3VZC, resp. smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Žižkov, (dále jen „Nemovitost“), se společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00  Praha 5, IČ 25788001, sp. zn.  B 6064 vedené u Městského soudu v Praze, jako budoucí oprávněné, resp. oprávněné. Účelem zřízení služebnosti je právo zřídit a vést přes Nemovitost HDPE chráničky pro optické kabely (podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě) a tento kabel a podzemní komunikační vedení užívat a udržovat. Věcného břemeno se sjednává jako časově neomezené.

Usnesení:

SR VŠE v Praze souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č.: A3VZC, resp. smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Žižkov, se společností Vodafone Czech Republic a.s.

4. Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula členům SR VŠE aktuální situaci na VŠE, a to zejména s ohledem na zavedená mimořádná opatření proti šíření koronaviru. První opatření bylo přijato formou příkazu rektorky č. 01/2020 již 2. března. Na jeho základě museli všichni studenti a zaměstnanci, kteří se po 17. únoru 2020 vrátili ze severní Itálie, nastoupit čtrnáctidenní karanténu. Za účelem evidence těchto osob byla zřízena emailová adresa karantena@vse.cz. Do uzavření školy 10. března se toto opatření dotklo celkem 44 studentů a 13 zaměstnanců. V pondělí 9. března se objevil případ studentky, která byla v zaměstnání ve styku s nakaženou osobou. Studentka v předešlém týdnu chodila do výuky. V návaznosti na tuto skutečnost byla škola od 16:15 uzavřena. V úterý odpoledne 10. března se sešel krizový štáb VŠE vedený paní rektorkou (děkani F1–F5, doc. Dvořák, Ing. Zouhar a doc. Tóth). V návaznosti na nová opaření Ministerstva zdravotnictví ČR byla  pozastavena přímá výuka. Aktuální počet nakažených studentů na VŠE je šest a jeden pozitivní nález evidujeme i u jednoho vyučujícího. Vzhledem k tomu, že VŠE byla včas uzavřena a následně byly z nařízení vlády uzavřeny všechny školy, můžeme vykázat pouze dva případy komunitní nákazy, a to jeden na škole v rámci výukové skupiny a jeden na kolejích. Zavření škol bude znamenat i finanční propad v letošním hospodaření kolejí. Aktuální obsazenost kolejí je na úrovni 30 %. Čeští a slovenští studenti vesměs odjeli domů. To se týká i většiny studentů ze západoevropských zemí či ze zámoří. Ze zahraničních studentů zůstávají především studenti z Ukrajiny a Ruské federace. Studentům ubytovaných na kolejích je umožněno na základě Příkazu ředitele SÚZ VŠE v Praze č. 12/2020 ponechat své věci na pokojích/buňkách a bude jim účtováno kolejné pouze ve výši 20 % řádného kolejného. Zodpovědné chování studentů, kteří se ještě nevrátí na koleje (a budou postupovat podle uvedeného Příkazu ředitele SÚZ VŠE v Praze), bude podpořeno formou jednorázového stipendia ve výši 20 % z řádného měsíčního kolejného.

Usnesení:

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

Různé

a) Termín dalšího zasedání Správní rady byl stanoven na úterý 23. června 2020 s místem konání v sídle VŠE na Žižkově v 15:00.

V Praze dne 1. dubna 2020

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.tajemník SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.předseda SR VŠE