Zápis z 51. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 23. června 2020

23. června
2020

Přítomni prezenčně: Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., prostřednictvím MS Teams: Ing. Pavel Kysilka, CSc.,
Hosté:  prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. (online), prorektor pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Vladislava Hujová, PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Jana Říhová, Jiří Ptáček

Zasedání řídil z pověření nepřítomného předsedy Správní rady VŠE místopředseda Ing. Jiří Nekovář.

Program jednání:

1) Prezentace rektorky
2) Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2019
3) Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2019
4) Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil z pověření nepřítomného předsedy Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE) místopředseda Ing. Jiří Nekovář.

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR VŠE aktuální vývoj školy. Na úvod svého vystoupení se věnovala prvnímu ročníku vyhlašování ceny Pedagog roku na základě hlasování studentů. To proběhlo ve dnech 12.–21. února 2020 a každý student mohl hlasovat pro jednoho pedagoga. Pedagog roku byl zvolen na každé fakultě, celkem tak cenu získalo šest pedagogů. Dále se rektorka věnovala akreditačním záležitostem. VŠE byla první českou vysokou školou s institucionální akreditací, kde proběhla kontrola plnění akreditace. Návštěva peer review komise ustavené Národním akreditačním úřadem se uskutečnila 11. června 2020. VŠE rovněž plní podmínky třetí fáze mezinárodního akreditačního procesu AACSB, v rámci kterého v květnu odeslala druhý Progress Report, jenž bude AACSB posuzován v červenci. Rektorka rovněž informovala o změně názvu VŠE v angličtině z „University of Economics, Prague“ na „Prague University of Economics and Business“ a jejích důvodech. Záměr vychází ze skutečnosti, že v angličtině je pojem „Economics“ podstatně užší než v češtině a studium oboru „Economics“ je chápáno jako teoreticky zaměřené. Záměr byl v květnu schválen Akademickým senátem VŠE a škola začne nový anglický název používat od září 2020. Rektorka závěrem představila aktualizaci vizuálního stylu VŠE.

Usnesení:

Místopředseda SR VŠE Ing. Nekovář poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2019

Doc. Štěrbová představila členům SR VŠE Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2019, která podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách VŠE. V loňském roce VŠE v plném rozsahu realizovala povinnosti vyplývající z novely zákona o vysokých školách v rámci získané institucionální akreditace. Rada pro vnitřní hodnocení akreditovala studijní programy spadající pod oblasti vzdělávání ekonomické obory a informatika, projednávala návrhy pro podání žádostí o akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro programy kombinované, žádosti o akreditaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem a pravidelné hodnotící zprávy týkající se hlavních oblastí činnosti VŠE, včetně dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Svůj strategický rozvoj mohla VŠE podpořit jak prostředky z Institucionálního plánu na roky 2019–2020, tak prostředky z projektu OP VVV Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze. V oblasti internacionalizace, která je nejsilnější stránkou VŠE (25 % z celkového počtu studentů VŠE byli v roce 2019 cizinci), se VŠE zaměřovala zejména na rozvoj akreditovaných cizojazyčných studijních programů. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byla prioritou implementace Metodiky 2017+. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2019 byla VR projednána per rollam, Akademickým senátem VŠE byla projednána 25. května.

Usnesení:

SR VŠE projednala předložený materiál „Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2019“ a materiál bere se souhlasem na vědomí.

3. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2019

Kvestor Ing. Zouhar představil materiál Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2019. Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze (dále také jen „VŠE“) za rok 2019 je zpracována v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů. Osnova zprávy vychází z metodických pokynů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě zmocnění v § 87 písm. r) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Cílem předkládané Výroční zprávy o hospodaření je podat přesné a úplné informace za všechny oblasti činnosti pro potřebu informování veřejnosti o hospodářských výsledcích školy. Nejdůležitější součástí zprávy je roční účetní závěrka včetně zprávy nezávislého auditora, podle jehož názoru tato účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2019 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Dalšími součástmi zprávy jsou, v souladu s metodikou ministerstva, podrobnější údaje o struktuře nejvýznamnějších nákladových a výnosových položek, včetně údajů sloužících k zúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, informace o stavu, tvorbě a čerpání fondů a o stavu a pohybu majetku a závazků školy. Rozpočtový rok 2019 byl stabilní, klidný a prorůstový. Finanční hospodaření VŠE vycházelo v roce 2019, a bude také v dalším období vycházet, z požadavků na efektivní financování školy. Rozpočet na rok 2019 byl rozpočtován jako vyrovnaný ve výši 699 mil. Kč a následným posílením během roku zvýšen na téměř 709 mil. Kč. Celkové meziroční navýšení bylo promítnuto především do osobních nákladů, kdy se v roce 2019 naplno projevila aktualizace Vnitřního mzdové předpisu, která byla účinná od 1. října 2018. Navýšením prostředků bylo umožněno stabilizovat personální oblast ve všech součástech školy a posílit tarifní mzdové složky s výraznějším dopadem u mladých odborných asistentů. Finanční hospodaření VŠE vycházelo v roce 2019, a bude také v dalším období vycházet, z požadavků na efektivní financování školy, které bude v souladu s Dlouhodobým zá-měrem MŠMT pro oblast vysokých škol na léta 2016–2020 a je podrobněji formulováno také v dlouhodobém záměru školy na stejné období. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 byla VR projednána per rollam, Akademickým senátem VŠE za rok 2019 byla projednána 25. května.

Usnesení:

SR VŠE projednala předložený materiál „Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2019“ a materiál bere se souhlasem na vědomí.

5. Různé:

Různé

a) Kvestor s odkazem na bod 4b) Zápisu ze 49. zasedání SR VŠE v Praze informoval členy SR VŠE, že dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 149/VŠ/2018 o souhlasu se zřízením stavby chodníku mezi Městskou částí Praha – Kunratice a VŠE v Praze (souhlas SR udělen 10. dubna 2018), který nově upravuje podmínky směny pozemku parc. č. 2344/89 za část pozemku prac. č. 2344/(63), oba v kat. území Kunratice, obec Praha v kat. území Kunratice, obec Praha, byl uzavřen dne 18. listopadu 2019. Na základě Smlouvy č. 149/VŠ/2018 ve znění dodatku č. 1 byla v jejích intencích uzavřena dne 9. května 2020 směnná smlouva č. 169/VŠ/2020, která specifikuje již nově vzniklý pozemek, vyňatý z pozemku parc. č. 2344/89, v kat. území Kunratice, obec Praha, a to parc. č. 2344/91 v kat. území Kunratice, obec Praha, o výměře 204 m2, která byla smlouvou č. 149/VŠ/2018 sjednána. Tento nově vyčleněný pozemek parc. č. 2344/91 bezprostředně sousedí s pozemkem parc. č. 2344/7, k.ú. Kunratice, který je ve vlastnictví VŠE.

b) Kvestor s odkazem na bod 3 Zápisu z 50. zasedání SR VŠE v Praze informoval členy SR VŠE, že Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena resp. smlouva o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc. č. 1/1, kat. území Žižkov, se společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, sp. zn. B 6064 vedené u Městského soudu v Praze, jako budoucí oprávněnou, resp. oprávněnou za účelem zřízení služebnosti zřídit a vést po dobu časově neomezenou přes předmětný pozemek HDPE chráničky pro optické kabely (podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě) a tento kabel a podzemní komunikační vedení užívat a udržovat, byla uzavřena dne 6. května 2020.

Správní rada VŠE vzala informace k zápisům č. 49 a 50 na vědomí.

 

V Praze dne 23. června 2020

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE
Schválil: Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., místopředseda SR VŠE