Zápis z 53. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 7. dubna 2021

7. dubna
2021

Přítomni:
prezenčně: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., Ing. Jiří Nekovář
prostřednictvím MS Teams: Ing. Jan Fischer, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Miroslav Rumler, Ing. Jana Říhová, Jiří Ptáček

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni: Ing. Vladislava Hujová, Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Program jednání:

1) Prezentace rektorky
2) Návrh rozpočtu VŠE na rok 2021
3) Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula členům SR VŠE aktuální situaci na VŠE. Výuka na VŠE probíhá v důsledku nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s šířením covid-19 bohužel dál online formou. Studenti měli naposledy prezenční výuku 9. března 2020. Výuka v letním semestru začala dle harmonogramu 15. února 2021 a na základě rozhodnutí vedení VŠE bude až do konce semestru probíhat online. Povoleny jsou pouze individuální konzultace a zkoušky (max. 10 osob v místnosti). Prezenčně probíhají SZZ a obhajoby kvalifikačních prací. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které je přílohou č. 1 k usnesení vlády č. 249 je od 17. března 2021 povolený vstup na VŠE pouze s negativním výsledkem testu. VŠE svým zaměstnancům nabízí antigenní testování a zřídila za tímto účelem testovací místnost. Dále rektorka informovala, že od 1. ledna 2021 je novým ředitelem Rozvojového a poradenského centra VŠE (RPC) Ing. Martin Rey. Cílem dalšího rozvoje RPC je zintenzivnit spolupráci s firmami a s absolventy VŠE. Rektorka ve své prezentaci představila členům SR i aktuální stav počtu přihlášek ke studiu na VŠE. Aktuální stav kompletních, tj. uzavřených přihlášek do bakalářského studia je u všech fakult lepší než za loňský rok v tomto období, navíc je ještě velký potenciál v počtu zatím nekompletních přihlášek. V případě magisterského studia jsou však čísla horší než ta loňská. Mírně menší počet přihlášek je aktuálně i v případě cizojazyčných bakalářských studijních programů, naopak u cizojazyčných magisterských studijních programů je aktuální počet kompletních přihlášek vyšší než vloni ke konci dubna. Podle státní příslušnosti pochází drtivá většina uchazečů o studium v cizojazyčných studijních programech ze států na východ od nás (Rusko, státy bývalého Sovětského svazu, Turecko, Čína atd.). Stále se nám tak nedaří nalákat studenty ze západních zemí. Rektorka rovněž informovala, že VŠE se snaží významně rozvíjet své aktivity v rámci CŽV. Fakulta podnikohospodářská zaznamenala velký úspěch, kdy získala AMBA akreditaci na fakultě realizovaného MBA vzdělávání, druhou z prestižních mezinárodních akreditací po EQUIS. Pokud se VŠE podaří získat mezinárodní akreditaci AACSB, bude Fakulta podnikohospodářská držitelem tzv. triple crown accreditation. Fakulta financí a účetnictví pro své MBA získala mezinárodní akreditaci RICS. Velký úspěch zaznamenala VŠE i v soutěži Top ženy Česka 2020. Všechny tři Top ženy v kategorii byznys – podnikatelka a manažerka jsou absolventkami VŠE. V kategorii Top ženy start-upu se na prvním místě umístila rovněž absolventka VŠE a mezi dvaceti pěti Top ženami veřejné sféry se umístily dvě absolventky VŠE. Rektorka ve své prezentaci vyzdvihla rovněž úspěchy VŠE na poli mezinárodní studentské mobility. I navzdory nepříznivé epidemiologické situaci v souvislosti s šířením covid-19 je nyní aktuálně v zahraničí 300 studentů VŠE, byť i výuka na zahraničních univerzitách probíhá online. Na VŠE pak v rámci mezinárodních mobilit studuje celkem 160 zahraničních studentů, z nichž 80 studentů je fyzicky v Praze i přítomno. Navíc pro ZS 2021/22 evidujeme rekordní zájem o zahraniční studijní pobyty. Podáno je celkem 1 087 přihlášek na téměř 900 míst. VŠE se daří udržovat prim i v oblasti U3V, kdy se VŠE v počtu tzv. studentohodin stabilně umísťuje na druhé příčce za Univerzitou Karlovou, i když je sedmou největší VVŠ. VŠE se nakonec rozhodla výuku v rámci U3V nezastavit a přejít na online výuku. V současnosti je do U3V zapsáno 547 studentů (asi 50 % stavu bez online výuky). Celkem je však obsazeno 978 míst. Posluchači U3V mají v průměru zapsány 1–2 předměty, někteří ale i předmětů 5. Celkem se vyučuje v 53 předmětech, které zajišťuje 39 vyučujících. Závěrem rektorka shrnula probíhající rekonstrukce na kolejích, díky kterým se daří významně zvyšovat kvalitu ubytování studentů, která nyní již odpovídá očekáváním 21. století.

Usnesení:

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2021

Kvestor představil členům Správní rady základní parametry návrhu rozpočtu VŠE pro rok 2020. V základním okruhu (A+K+P) došlo k navýšení prostředků institucionálního okruhu I o necelých 24,6 mil. Kč (A+K), tzn. + 3,4 %. Při tvorbě rozpočtu byla převzata metodika předchozího roku včetně limitů přijímaných studentů do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia. Snížením referenčních limitů ze strany MŠMT v roce 2019 nebylo nutné upravovat dříve dohodnutá pásma. Poradní skupinou byl odsouhlasen stejný mechanismus jako v letech 2017–2020. Byl rovněž zachován poměr fixní a výkonové části (A:K) jako v minulých letech, tj. poměr 76 : 24. V rámci ukazatele K došlo k úpravě výkonových indikátorů, kdy se MŠMT více orientovalo na Metodiku 17+. Parametry výpočtu indikátorů ukazatele K jsou převzaty v maximální možné míře od MŠMT s preferencí využití aktuálnějších interních dat a zjednodušením výpočtu v případech nevýznamného dopadu do rozdělování prostředků mezi fakulty (viz podrobná vstupní data k jednotlivým indikátorům). V rámci ostatních rozpočtových zdrojů došlo ke zrušení příspěvku D (mezinárodní spolupráce – spolufinancování programu Erasmus) – přesun prostředků do ukazatele I (Institucionální plán) – celkové snížení rozvojových prostředků vlivem změny metodiky MŠMT a k navýšení příspěvku ukazatele C (doktorská stipendia) k pokrytí prodlouženého postgraduálního studia (narušená doba studia). Navýšen byl i příspěvek na ubytovací stipendia. V případě stipendijního fondu došlo k meziročnímu snížení příjmů stipendijního fondu z poplatků za prodloužení studia (narušená doba studia). I v roce 2021 bude VŠE realizovat významnější investiční akce, při kterých bude využita investiční dotace MŠMT ve výši 100 mil. Kč. Plánované investiční akce VŠE pro rok 2021 jsou ve výši cca 162,15 mil. Kč. Současně budou pokračovat rekonstrukční práce v kolejním kampusu Jarov v celkovém objemu pro rok 2021 ve výši 166 mil. Kč, kdy i v tomto případě jsou využity dotace MŠMT ve výši 56,9 mil. Kč.

Usnesení:

SR VŠE vyjádřila s předloženým návrhem rozpočtu jednohlasný souhlas.

3. Různé:

a) Tajemník SR poděkoval členům SR za účast při projednání Strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze pro roky 2021–2025 a Plánu realizace Strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze pro rok 2021. Projednání obou materiálů se zúčastnilo celkem 9 členů SR: 1) s projednáním Strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze pro roky 2021–2025 formou per rollam souhlasilo 9 členů, nesouhlasilo 0; 2) s projednáním Plánu realizace Strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze pro rok 2021 souhlasilo 9 členů, nesouhlasilo 0. Vzhledem k tomu, že s oběma materiály projednávanými per rollam vyjádřila souhlas nadpoloviční většina všech členů SR, byly oba materiály SR schváleny. Hlasování per rollam proběhlo v souladu s odst. 8 čl. 4 Statutu SR VŠE. Pror. Štěrbová poděkovala členům SR za schválení obou materiálů a dodatečně oba materiály ještě členům SR krátce shrnula.

 

V Praze dne 7. dubna 2021

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE
Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE