Zápis z 54. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 9. června 2021

9. června
2021

Přítomni:
prezenčně: Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vladislava Hujová, Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., Ing. Miroslav Rumler
prostřednictvím MS Teams: PhDr. Miroslava Kopicová CSc., Ing. Jana Říhová, Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Michal Petrman, CSc., Jiří Ptáček

Program jednání:

1) Prezentace rektorky
2) Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2020
3) Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2020
4) Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídila jménem předsedy Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE) doc. Ing. Jiřího Volfa, CSc., místopředsedkyně SR VŠE PhDr. Miroslava Kopicová.

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula členům SR VŠE aktuální situaci na VŠE. V reakci na aktuální kauzu sexuálního obtěžování na PF UK informovala rektorka členy správní rady o preventivních opatřeních, která přijala VŠE k zamezení tohoto vysoce nebezpečného společenského jevu. Paní rektorka se na tuto oblast zaměřila hned od počátku svého prvního mandátu v roce 2014. Jako nejvíce rizikové byly vytipovány seznamovací kurzy pro první ročníky a vysokoškolské koleje. Seznamovací kurzy jsou od roku 2014 organizovány Rozvojovým a poradenským centrem VŠE, všichni instruktoři procházejí školením a na kurzech jsou přítomni učitelé CTVS. Příslušná preventivní opatření byla přijata i na kolejích, kdy v nočních hodinách zajišťuje dozor profesionální bezpečnostní agentura a ředitel SÚZ důsledně dbá na dodržování kolejního řádu, včetně uplatňování sankcí v případech problémového chování ubytovaných studentů. V únoru 2021 byla aktualizována směrnice Vyřizování stížností, oznámení a podnětů na VŠE, která umožňuje podání podnětu bez toho, aby byla zveřejněna totožnost stěžovatele. Na webových stránkách školy byla rovněž zřízena sekce k problematice sexuálního obtěžování, kde je na jednom místě dostupná směrnice, kterou se řeší problematika sexuálního obtěžování, informace k postupu při řešení sexuálního obtěžování a jsou zde dostupné i další užitečné odkazy spojené s touto problematikou, včetně kontaktu na Akademickou psychologickou poradnu VŠE.

Rektorka dále informovala o úspěšné kolaudaci Archivní budovy v žižkovském areálu VŠE, která nabízí moderní skladové prostory pro knižní fondy Knihovny VŠE a dokumenty Spisovny VŠE.

Usnesení:

Místopředsedkyně SR VŠE dr. Kopicová poděkovala jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2020

Prorektorka Štěrbová představila členům SR VŠE Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2020. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2020 byla projednána Kolegiem rektorky VŠE dne 4. května 2021, projednána Vědeckou radou VŠE dne 18. května 2021 a schválena Akademickým senátem VŠE dne 24. května 2021. Výroční zpráva o činnosti VŠE se skládá z hlavní části, textové části a tabulkové části, resp. je zpracována v obvyklé struktuře. Výroční zpráva o činnosti pak na žádost MŠMT zvlášť akcentuje průběh roku 2020 v souvislosti s dopady pandemie covid-19. Prorektorka Štěrbová vyzdvihla ve své prezentaci zejména dvě oblasti, a to vliv pandemie covid-19 na chod školy a vnější hodnocení kvality činnosti VŠE. I VŠE v důsledku pandemie covid-19 musela během velmi krátké doby přizpůsobit podmínkám stanoveným vládou ČR v rámci protiepidemických opatření. Prezenční výuka probíhala do 9. března 2020, po tomto datu přešla škola během 14 dní na výuku distanční. Je třeba ocenit mimořádné úsilí akademických pracovníků VŠE i zodpovědný přístup studentů během celého roku 2020. Krizový štáb VŠE rozhodl o zavedení řady nadstandardních hygienických a protiepidemických opatření, která vedla k minimalizaci rizik přenosu nákazy v prostorách VŠE, včetně vysokoškolských kolejí. V roce 2020 proběhly na VŠE dvě významné události zaměřené na hodnocení kvality činnosti VŠE. Na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství bylo 23. ledna 2020 zahájeno vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE. VŠE zpracovala podrobnou sebehodnotící zprávu a v červnu 2020 proběhla prezenčně návštěva hodnotící komise. Rada NAÚ projednala a schválila zprávu o vnějším hodnocení v listopadu 2020. Tvůrčí činnost VŠE realizovaná v Modulech 3-5 dle Metodiky 2017+ byla vyhodnocena Mezinárodním evaluačním panelem, který byl složen z jedenácti odborníků z prestižních evropských univerzit. Hodnocení proběhlo na základě sebehodnotící zprávy vypracované v souladu se zadáním MŠMT formou třídenní Peer Review v listopadu 2020.

Usnesení:

SR VŠE Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2020 projednala a bere se souhlasem na vědomí.

3. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2020

Kvestor představil členům SR VŠE Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2020. Cílem předkládané Výroční zprávy o hospodaření je podat přesné a úplné informace za všechny oblasti činnosti pro potřebu informování veřejnosti o hospodářských výsledcích školy. I Výroční zpráva o hospodaření je zpracována v obvyklé struktuře, navíc obsahuje nyní vyčíslení negativních dopadů pandemie na hospodaření během celého roku – zvýšené náklady plus výpadek příjmů. Finanční dopad pandemie na VŠE je vyčíslen cca na 80 milionů Kč, z čehož polovina připadá na SÚZ, hlavně její ubytovací část.

Usnesení:

SR VŠE Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2020 projednala a bere se souhlasem na vědomí.

4. Různé:

a) U příležitosti končícího mandátu člena SR VŠE se dr. Kafka rozloučil s rektorkou VŠE a se členy SR VŠE. Dr. Kafka připomněl, že je členem SR VŠE již více než dvacet let, a proto se rozhodl nevyužít nabídky paní rektorky na další pokračování členství v SR VŠE. Rektorka dr. Kafkovi poděkovala za dlouholetou spolupráci a významný přínos jeho členství ve správní radě pro rozvoj VŠE.

 

V Praze dne 9. června 2021

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE
Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE