Zápis z 55. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 26. října 2021

26. října
2021

Přítomni:
prezenčně: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Vladislava Hujová, Ing. Miroslav Rumler
prostřednictvím MS Teams: Ing. Aleš Michl, Ph.D., Ing. Petr Kříž FCCA, Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Jiří Ptáček

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorek-torka pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, ta-jemník Správní rady

Omluveni: Ing. Jan Fischer, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová CSc., prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Jana Říhová

Program jednání:

1) Prezentace rektorky
2) Střednědobý výhled rozpočtu VŠE 2022–2023 – Ing. Zouhar
3) Závěrečná zpráva o dosažení cílů IP VŠE 2019–2020 – doc. Štěrbová
4) Plán realizace Strategického záměru pro rok 2022 – doc. Štěrbová
5) Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE – doc. Štěrbová
6) Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE) doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace rektorky

Rektorka prof. Machková na úvod své prezentace přivítala nové členy Správní rady, Ing. Petra Kříže, FFCA a Ing. Aleše Michla, Ph.D., kteří nahradili Ing. Pavla Kafku, dr. h. c. a Ing. Michala Petr-mana, CSc.

Následně rektorka shrnula členům SR VŠE aktuální situaci na VŠE. Rektorka nejprve informovala o počtech zapsaných studentů v ak. roce 2021/22. Počet zapsaných studentů do bakalářského studia v českojazyčných studijních programech vzrostl proti ak. roku 2020/21 z 3 001 na 3 185. Růst škola zaznamenala i v případě cizojazyčných studijních programů, kde počet zapsaných studentů vzrostl z 292 na 305. Počet zapsaných studentů do magisterského studia mírně klesl, z 1 936 na 1 855 u českojazyčných studijních programů, naopak u cizojazyčných studijních programů vzrostl téměř o jednu třetinu, z 220 na 307. Počet uchazečů o studium na VŠE je stále vysoký a nabízí na všech fakultách dostatečný prostor pro výběr kvalitních studentů. Počet přihlášek na jednotlivých fakultách v případě bakalářského studia je 2,0x až 4,6x vyšší než počet přijatých uchazečů, v případě magisterského studia je pak tento počet 1,4x až 2,3x vyšší. VŠE se daří i v umísťování v mezinárodních žebříčcích. Magisterský program Master in International Management, který je v anglickém jazyce vyučován na Fakultě podnikohospodářské, se v aktuálním žebříčku „Financial Times Masters in Management 2021“ umístil na skvělém 14. místě. Jedná se tak o historicky nejlepší umístění programu v tomto žebříčku a postoupení o osm příček nahoru oproti loňskému roku. Navíc jde stejně jako v předchozích letech o nejlépe hodnocený program v regionu střední a východní Evropy. Celá škola se pak v žebříčku Financial Times umístila na 50. místě. VŠE je nadále úspěšná i v akreditačním procesu AACSB, v rámci kterého byl úspěšně přijat její třetí Progress Report. VŠE tak může vstoupit do poslední fáze akreditačního procesu, který by měl být ukončen návštěvou hodnotící komise na pod-zim 2023. Navzdory nepříznivé pandemické situaci v roce 2020 byly poměrně úspěšné i mobility studentů. Ty sice oproti roku 2019 poklesly, ale jen zhruba o třetinu. Incoming studentů bylo celkem 610, z nichž 336 se účastnilo výuky on-line ze svých mateřských zemí, outcoming studentů pak bylo celkem 744, z nichž se výuky na zahraničních univerzitách účastnilo on-line pouze celkem 191. Rektorka se ve své prezentaci věnovala i aktuální pandemické situaci, kterou označila na VŠE za velmi příznivou. Nikdo ze seznamovacích kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 1 000 studentů, nebyl nakažen. Výuka probíhá úspěšně prezenčně již šestým týdnem, kdy studenti ani vyučující nemusí během přednášek nosit ochranu dýchacích cest. Toto pravidlo se však v případě vyučujících změní od 1. listopadu, kdy každý neočkovaný vyučující bude muset přednášet s nasazenou ochranou dýchacích cest. Pozitivní skutečností je, že od 1. září 2021 eviduje škola pouze celkem 33 pozitivně testovaných studentů a 4 pozitivně testované zaměstnance. Vzhledem k počtu zhruba 13 a půl tisíc studentů se jedná o velmi malé číslo. Na závěr své prezentace rektorka informovala o tom, že o kandidáta na funkci rektora se uchází dva uchazeči, doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. a doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Prezentace uchazečů se uskutečnila 21. října a volba proběhne 8. listopadu 2021. Začátek mandátu nového rektora je 1. dubna 2022.

Usnesení:
Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Střednědobý výhled rozpočtu VŠE 2022–2023 – Ing. Zouhar

Kvestor seznámil členy SR se střednědobým výhledem rozpočtu VŠE pro 2022–23, který je škola povinna sestavovat dle zákona. Střednědobý výhled vychází z informací o návrhu státního rozpočtu na rok 2022 známých ke dni jeho sestavení, tj. k 10. září 2021. Dle těchto dostupných informací by mělo v roce 2022 dojít k posílení závazného ukazatele Vysoké školy v rámci kapitoly 333 státního rozpočtu celkem o 1 mld. Kč ve srovnání s rokem 2021. Tyto prostředky budou mezi veřejné vysoké školy rozděleny v institucionálním okruhu. MŠMT pro rok 2023 plánuje revizi a úpravy podílů fixní části rozpočtu jednotlivých veřejných vysokých škol, z tohoto důvodu v roce 2023 není předpokládán růst prostředků podle ukazatele A+K. Hodnoty položek střednědobého výhledu pro rok 2023 byly stanoveny extrapolací trendů očekávaných změn pro rok 2022, dodržením střednědobého rámce státního rozpočtu (další navýšení rozpočtu VŠ) a s očekáváním plného obnovení aktivit narušených epidemií.

Usnesení:
SR VŠE předložený Střednědobý výhled rozpočtu VŠE 2022–2023 schválila s jednoznačným souhlasem všech zúčastněných členů zasedání.

3. Závěrečná zpráva o dosažení cílů IP VŠE 2019–2020 – doc. Štěrbová

Doc. Štěrbová seznámila členy SR se Závěrečnou zprávou o dosažení cílů IP VŠE 2019–2020. Před-ložená zpráva shrnuje aktivity, které vedly k naplnění hlavních cílů dvouletého Institucionálního plánu na roky 2019–2020. V průběhu roku 2020 byly aktivity směřující k realizaci aktivit Institucionálního plánu VŠE přehodnoceny z hlediska pandemické situace a navazujících opatření, která znemožnila realizaci IP VŠE v plném zamýšleném rozsahu. V návaznosti na změnu aktivit, zejména jejich přesun do online prostředí a substituci zahraničních cest jinými způsoby vedoucími k naplnění cílů IP VŠE, byly přesunuty prostředky mezi jednotlivými rozpočtovými položkami.

Usnesení:
SR VŠE předloženou Závěrečnou zprávu o dosažení cílů IP VŠE 2019–2020 schválila s jednoznačným souhlasem všech zúčastněných členů zasedání.

4. Plán realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2022 – doc. Štěrbová

Doc. Štěrbová seznámila členy SR s Plánem realizace Strategického záměru VŠE (dále Plán realizace) pro rok 2022. SZ VŠE pro rok 2022 implementuje SZ VŠE v druhém roce jeho působnosti a stanovuje rozsah a harmonogram aktivit, které budou realizovány v roce 2022. Plán realizace navazuje na aktivity a opatření, které byly rozpracované a realizované v roce 2021 a zaručuje udržitelnost efektivních opatření i z období před rokem 2021. Na rozdíl od roku 2021 vedení VŠE nepředpokládá, že by bylo v roce 2022 nutno reagovat na mimořádné situace spojené s pandemií covid 19. Plánovaná opatření jsou přesto koncipována tak, aby bylo možné flexibilně reagovat na případné změny vnějšího prostředí. Struktura Plánu realizace vychází z mise a vize VŠE, tří strategických pilířů Strategického záměru VŠE pro roky 2021–2025, kterými jsou digitalizace, internacionalizace a celoživotní vzdělávání, a prioritních cílů SZ VŠE v oblastech, které tvoří zároveň kapitoly tohoto dokumentu. Opatření a aktivity Plánu realizace směřují k dosažení vysokého stupně kvality ve všech oblastech SZ VŠE, k vytvoření relevantních koncepcí a metodik a k systémovému přístupu v rozhodování na základě hloubkově pojatých analýz.

Usnesení:
SR VŠE předložený Plán realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2022 schválila s jednoznačným souhlasem všech zúčastněných členů zasedání.

5. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE – doc. Štěrbová

Doc. Štěrbová seznámila členy SR s Dodatkem ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností za rok 2020 zpracovaným podle § 12a odst. 4 písm. c) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, a článku 28 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE.

Usnesení:
SR VŠE předloženou Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE projednala a bere se souhlasem na vědomí.

6. Různé:

a) Majetkoprávní vztahy: Kvestor představil členům SR smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-zení služebnosti č.: 10353/bVB2/FTTS-000/2021A3VZC, resp. smlouvy o zřízení služebnosti k tíži části pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Žižkov, se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem To-míčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, sp. zn. B 3787 vedené u Městského soudu v Praze. Smlouvou je řešen přípoj optického kabelu ke stávajícímu rozvodu na hranici pozemku v křižovatce Italská a náměstí Winstona Churchilla. Provedení výkopu je naplánováno mimo období výuky, tak aby byla minimalizována omezení přístupu k budově VŠE. Správní rada VŠE v Praze souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č.: 10353/bVB2/FTTS-000/2021A3VZC, resp. smlouvy o zřízení služebnosti k tíži části pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Žižkov, se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

 

V Praze dne 26. října 2021

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE