Zápis z 56. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 30. března 2022

30. března
2022

Přítomni:
prezenčně: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Petr Kříž, FCCA, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Miroslav Rumler

prostřednictvím MS Teams:Ing. Aleš Michl, Ph. D.

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni: Ing. Vladislava Hujová, Jiří Ptáček, Ing. Jana Říhová

Program jednání:

  1. Informace rektorky
  2. Strategie pro funkční období 2022–2026 – doc. Dvořák
  3. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality 2017–2021 – doc. Štěrbová
  4. Závěrečná zpráva o IP 2021 – doc. Štěrbová
  5. Návrh projektu Modernizace a digitalizace VŠE v Praze – v rámci Národního plánu obnovy – doc. Štěrbová
  6. Majetkoprávní vztahy – kvestor
  7. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil předseda Správní rady VŠE (dále jen SR) doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

Předseda Správní rady na úvod zasedání informoval o výsledku hlasování SR per rollam ve věci návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy (zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energe-tického vedení dle energetického zákona), na pozemcích parc. č. 2344/27 a 2344/28 v kat. úz. Kunratice, obec Praha mezi VŠE (vlastník pozemku, budoucí povinný), PREdistribuce a.s. (bu-doucí oprávněný) a Traxial a.s. (investor stavby). Hlasování per rollam bylo vyhlášeno 19. ledna 2022 a ukončeno 25. ledna 2022. Hlasování per rollam se zúčastnilo celkem 10 členů SR z 12, všichni hlasující souhlasili s projednáním předmětné záležitosti formou per rollam a současně vyjádřili své stanovisko. Projednání předložené záležitosti tak proběhlo v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu VŠE v Praze (čl. 4 odst. 4 a 8) a je platné. Výsledek hlasování per rollam je následující: SR souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy (zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení dle energetického zákona), na pozemcích parc. č. 2344/27 a 2344/28 v kat. úz. Kunratice, obec Praha mezi VŠE (vlastník pozemku, budoucí povinný), PREdistribuce a.s. (budoucí oprávněný) a Traxial a.s. (investor stavby).

Informace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula členům SR aktuální situaci na VŠE. Rektorka informovala o tom, že i VŠE se aktivně zapojila do pomoci ukrajinským studentům a jejich rodinným příslušníkům. Na VŠE bylo přijato celkem 40 vysokoškolských studentů z Ukrajiny, kteří nyní jako freemoveři mohou pokračovat ve studiu na VŠE, tj. navštěvují přednášky pro Exchange studenty. Od září by pak tito studenti měli být zapsáni v řádných studijních programech. VŠE současně nabídla pomoc s ubytováním rodinných příslušníků ukrajinských studentů, kteří již na VŠE studují. Příbuzní těchto studentů byli ubytovaní ve školícím středisku VŠE na Točné. Celkem bylo ubytováno 25 osob, z toho 8 dětí, z nichž většina pokračuje v online výuce, kterou zajišťují jejich ukrajinské školy, ostatní byli zapsáni k výuce do základní školy v Modřanech Na Beránku. Vedle toho VŠE nabízí cca 10 ubytovacích kapacit pro věkově vhodnou kategorii příbuzných našich ukrajinských studentů na kolejích. Současně byla na Fakultu financí a účetnictví přijata hostující profesorka z Žitomirské univerzity, která byla se svou osmiletou dcerou rovněž ubytována na kolejích. Pod vedením studentského tajemníka proběhla ve dnech 1.–11. března 2022 i charitativní sbírka studentů, jejíž část byla věnována právě příbuzným ukrajinských studentů ubytovaných na Točné. Rektorka poté informovala o tom, že první polovina letošního roku je rovněž ve znamení voleb děkanů, a to celkem na čtyřech fakultách. První volby děkana již proběhly na Fakultě informatiky a statistiky (v lednu) a Fakultě financí a účetnictví (v únoru). Na Fakultě informatiky a statistiky obhájil svůj mandát prof. Jakub Fischer, který 1. března nastoupil do svého druhého funkčního období, na Fakultě financí a účetnictví byl novým děkanem zvolen prof. Petr Musílek, jenž 1. dubna nahradí ve funkci doc. Mejzlíka, který byl děkanem fakulty po dobu dvou funkčních období. Volba děkana dále čeká Fakultu podnikohospodářskou, kde končí rovněž druhé funkční období stávajícího děkana prof. Nového. Volba děkana zde proběhne právě v den zasedání SR. Ve druhé polovině dubna pak proběhne volba děkana na Národohospodářské fakultě. Na obou posledně jmenovaných fakultách nastoupí nově zvolení děkani do funkce 1. července. Dále se rektorka věnovala mezinárodní akreditaci AACSB. Dne 24. března 2022 byl VŠE oznámen konečný termín návštěvy Per Review Teamu (PRT), který byl AACSB stanoven na 12.–15. listopadu 2023. Předsedou PRT byl jmenován Timo Korkeamäki z finské Aalto University a dalšími členy jsou Reto Steiner z Zurich University of Applied Sciences a Stephen Stubner z HHL Leipzig Graduate School of Management. Čtyři měsíce před návštěvou PRT je VŠE povinna postoupit AACSB finální souhrnnou sebehodnotící zprávu v rozsahu cca 100 stran. Tuto zprávu chce VŠE odeslat AACSB v květnu 2023. Rektorka dále shrnula statistiku studentských a pedagogických mobilit. V roce 2021 vyjelo do zahraničí celkem 873 studentů (pouze o 211 méně než v posledním předkoronavirovým roce 2019) a na VŠE přijelo celkem 621 zahraničních studentů (zhruba polovina počtu z roku 2019). Mnohem větší pokles však VŠE zaznamenala v případě výukových mobilit. Zatímco v roce 2019 vyjelo do zahraničí celkem 109 vyučujících, v roce 2021 jich vyjelo jen 12, dalších 25 vyučujících se účastnilo tzv. virtuálních mobilit. Za velmi pozitivní lze ovšem označit nárůsty počtu studentů v cizojazyčných studijních programech, které od roku 2018 kontinuálně a slibně rostou. Počty zapsaných studentů v cizojazyčných studijních programech v posledních čtyřech letech byly následující: 2018 – 578, 2019 – 817, 2020 – 1035 a 221 – 1152. Na závěr rektorka informovala o tom, že v uplynulém roce proběhl třetí ročník studentské ankety „Nejoblíbenější pedagog roku 2021“. Někteří pedagogové v anketě uspěli již dokonce potřetí. Vyhlášení nejoblíbenějších pedagogů proběhlo na Akademickém plénu, které se konalo 15. března 2022. Na akademickém plénu rektorka rovněž předala třem končícím děkanům pamětní medaile VŠE. Medaile obdrželi děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Mejzlík, děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Nový a děkan Národohospodářské fakulty prof. Chytil.

Usnesení:
Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Strategie pro funkční období 2022–2026 – doc. Dvořák

Prorektor doc. Dvořák, nově jmenovaný rektor s účinností od 1. dubna 2022 představil členům SR hlavní priority pro funkční období 2022–2026. V oblasti pedagogiky bude jednou z priorit zavedení moderních metod výuky s využitím LMA Moodle a modernizace studijního prostředí, v oblasti internacionalizace pak dokončení poslední fáze akreditačního procesu AACSB a udržení vysoké úrovně mezinárodních mobilit. V rámci strategického rozvoje školy bude zvýšena profesionální podpora projektové činnosti včetně aktivního vyhledávání vhodných projektových příležitostí, důraz bude položen na datově řízený marketing a systematické rozvíjení PR pro další posílení značky VŠE včetně dalšího prohlubování spolupráce s absolventy a partnery. Další rozvoj vědeckovýzkumné činnosti bude postaven na její internacionalizaci a zvýšené propagaci, dále na zvyšování úrovně doktorského studia větším zapojením doktorandů do vědecko-výzkumné činnosti a mezinárodní spolupráce. Jednou z dalších hlavních priorit rozvoje školy bude rozvoj studijního informačního systému zaměřeného na digitalizaci agend a bezhotovostní platby. Cílem bude propojit moderní prostředí LMS Moodle se studijním informačním systémem a zvýšení informatické a datové podpory všech činností procesů. V neposlední řadě bude cílem nového vedení VŠE rovněž další rozvoj moderního, příjemného a tvůrčího prostředí pro zaměstnance i studenty.

Usnesení:
Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR nově zvolenému rektorovi VŠE za veškeré informace.

3. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality 2017–2021 – doc. Štěrbová

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE v Praze v letech 2017–2021 (dále též „Zpráva o vnitřním hodnocení kvality VŠE v letech 2017–2021“ nebo jen „Zpráva“) byla zpracována podle § 12a odst. 4 písm. c) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dále též „zákon“), a článku 28 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE. Hlavním úkolem uplynulého období byla procesně i administrativně náročná implementace novely zákona o vysokých školách, která byla zahájena v roce 2017. VŠE se v tomto roce rozhodla ucházet o institucionální akreditaci pro dvě oblasti vzdělávání (ekonomické obory a informatika). V rámci přípravy proto vypracovala nový moderní Statut, vytvořila Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, výrazně byly upraveny Studijní a zkušební řád, Disciplinární řád, Jednací řád vědecké rady, Řád habilitačního řízení a řízení jmenování profesorem, Jednací řád a Volební řád AS VŠE atp. Úsilí VŠE bylo završeno v srpnu 2018, kdy škola obdržela od Národního akreditačního úřadu rozhodnutí o udělení institucionální akreditace pro obě požadované oblasti vzdělávání v plném rozsahu. V rámci udělené institucionální akreditace byl okamžitě zahájen intenzivní proces akreditací inovovaných studijních programů, na který se jednotlivé fakulty VŠE pečlivě připravily. Na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství bylo dne 23. ledna 2020 zahájeno vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE. VŠE zpracovala podrobnou sebehodnotící zprávu a v červnu 2020 proběhla prezenčně návštěva hodnotící komise. Rada NAÚ projednala a schválila zprávu o vnějším hodnocení v listopadu 2020. Roky 2020 a 2021 byly poznamenány pandemií covid-19. VŠE se musela během velmi krátké doby přizpůsobit podmínkám stanoveným vládou ČR v rámci protiepidemických opatření. Distanční výuka probíhala na VŠE od 9. března 2020 až do konce letního semestru akademického roku 2020/2021. Díky mimořádnému úsilí akademických pracovníků, investic VŠE do vybavení a zodpovědnému přístupu studentů se podařilo toto specifické období zvládnout bez větších obtíží a dopadů na kvalitu výuky. V období 2017–2021 bylo prioritním cílem VŠE získání celosvětově uznávaných mezinárodních akreditací. V průběhu vymezeného období byla jednou z hlavních priorit VŠE příprava na prestižní mezinárodní akreditaci AACSB. Významnou úlohu při koncipování zpráv sehrály vynikající spolupráce s britskou mentorkou prof. Stephanie Morgan a každoroční konzultace s mezinárodním poradním sborem rektorky International Advisory Board. V září 2018 obdržela VŠE kladné rozhodnutí o přijetí iSER a o tom, že postupuje do třetí fáze hodnotícího procesu. V tomto roce byla na Fakultě mezinárodních vztahů obhájena mezinárodní programová akreditace EPAS pro obory Mezinárodní obchod a International Business. V květnu 2021 odeslala VŠE IAB závěrečnou třetí zprávu o pokroku, která obsahovala i zvláštní přílohu věnovanou pandemii covid-19 a jejím dopadům na aktivity VŠE. Třetí Progress Report byl přijat a akreditační komise vyzvala VŠE, aby podala žádost o realizaci konečné akreditační fáze, kterou je Peer Review. V říjnu 2021 byla žádost odeslána. V žádosti musela VŠE uvést aktualizovaný seznam studijních programů, které podléhají akreditaci a explicitně vyjmenovat programy, které jsou z akreditace vyloučeny (v případě VŠE se jedná pouze o Moderní hospodářské dějiny a Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století), seznamy srovnatelných zahraničních škol, seznam největších konkurentů a také podat návrh na osobnosti, které by mohly pracovat na hodnocení formou Peer Review.

Usnesení:
SR VŠE vzala předloženou Zprávou o vnitřním hodnocení kvality 2017–2021 se souhlasem na vědomí.

4. Závěrečná zpráva o IP 2021 – doc. Štěrbová

Prorektorka Štěrbová představila členům SR Zprávu o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2021. Realizací opatření stanovených pro rok 2021 bylo dosaženo východisek pro naplnění dlouhodobých strategických cílů, která reflektují prioritní cíle a očekávaná opatření Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol a Strategie internacionalizace vysokého školství na období po roce 2021. Opatření stanovená v Institucionálním plánu VŠE byla realizována komplementárně s opatřeními z dalších zdrojů financování, zejména Evropských sociálních fondů, Centrálních rozvojových projektů a dalších projektů tak, aby byl naplněn Plán realizace SZ VŠE pro rok 2021. Indikátory stanové v Institucionálním plánu na rok 2021 byly v zásadě splněny a v některých případech bylo dosaženo jejich vyšší úrovně. V jednom případě byl indikátor přehodnocen v důsledku vývoje vnější situace (zavedení proctoringu nahradilo zkušební testovací místnost) a ve dvou případech nebylo indikátoru plně dosaženo z důvodu přetrvávající pandemické situace a souvisejících opatření.

Usnesení:
SR VŠE předloženou Závěrečnou zprávu o IP 2021 schválila s jednoznačným souhlasem všech zúčastněných členů zasedání.

5. Návrh projektu Modernizace a digitalizace VŠE v Praze – v rámci Národního plánu obnovy – doc. Štěrbová

Prorektorka Štěrbová seznámila členy SR s návrhem projektu VŠE v rámci výzvy Národního plánu obnovy. Návrh projektu je v souladu se Strategickým záměrem VŠE na roky 2021–2025. VŠE v návrhu reaguje na všechny specifické cíle výzvy. Projekt podpoří zejména implementaci LMS, na jehož základě budou zajištěny digitální formy výuky, digitalizace studijních agend a celkové přizpůsobení studijního prostředí nárokům moderní výuky a spolupráce. Zároveň bude vytvořena technická a metodická podpora včetně přenosu zkušeností v oblasti on-line a blended learningu. Bude vytvořen systém konzultací, transferu znalostí a tvorby obsahu audiovizuálních výstupů pro inovaci kurzů s cílem sdílet praktické zkušenosti a osvědčené postupy. Součástí je také příprava nových profesně orientovaných navazujících magisterských studijních programů „Forenzní služby“ a „Fintech“ na Fakultě financí a účetnictví a „Big Data Analytics“ na Fakultě informatiky a statistiky, vytvoření kurzů celoživotního vzdělávání a tzv. upskilling kurzů v českém i anglickém jazyce v rámci všech fakult a vybavení marketingové laboratoře na Fakultě managementu. VŠE se v rámci projektu bude podílet spolu s ostatními vysokými školami na zlepšení prostupnosti vzdělávání pomocí mikrocertifikátů, na zlepšení bezpečnosti distančních forem výuky implementací procoringového modulu a na digitalizaci činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a studijní agendy. Investice v návrhu projektu jsou zaměřeny na vybavení specializovaných učeben a dalších prostor pro online, hybridní a týmovou práci a vybudování kapacit pro tvorbu audiovizuálního obsahu pro on-line a blended vzdělávací formy výuky.

Usnesení:
SR VŠE předložený návrh projektu Vysoké školy ekonomické v Praze do Výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 projednala a s jednoznačným souhlasem všech zúčastněných členů zasedání schválila jeho podání vyhlašovateli Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v navrženém zněním.

6. Majetkoprávní vztahy – kvestor

Kvestor Ing. Zouhar předložil změny v majetkoprávních vztazích.

6a) Kvestor seznámil členy SR se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi VŠE v Praze a Quantcom, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 28175492 zapsaná dne 19. října 2007 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12529. VŠE ve smlouvě prohlašuje, že je vlastníkem pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 1/1, v k. ú. Žižkov a obci Praha, který je zapsán pro uvedené katastrální území a obec na LV č. 108 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. 1.3. Záměrem Quantcom, a.s. je zřídit a provozovat na části uvedeného pozemku a pod jeho povrchem stavbu podzemního komunikačního vedení – inženýrskou síť za podmínky, že tato služebnost nenaruší výkon již zřízených služebností na pozemku par. č. 1/1 k. ú. Žižkov ke dni podpisu této smlouvy. VŠE se ve smlouvě zavazuje, že do 60 dnů ode dne, kdy obdrží od oprávněného návrh smlouvy o zřízení služebnosti (s výzvou k jejímu uzavření) uzavře s oprávněným smlouvu o zřízení služebnosti, jejímž předmětem bude jeho povinnost jako vlastníka dotčených pozemků strpět na pozemku umístění a provoz podzemních komunikačních vedení skládajících se zejména z HDPE chrániček, optických kabelů, včetně jejich součástí a příslušenství (dále jen „podzemní komunikační vedení“). Povinný zřídí služebnost ve prospěch oprávněného na dobu neurčitou.
SR souhlasí s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1/1 v k.ú. Žižkov obec Praha mezi VŠE (vlastník pozemku, budoucí povinný) a Quantcom a.s. (budoucí oprávněný).

6b) Kvestor seznámil členy SR se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi VŠE v Praze a PREdistribuce, a. s., vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 10158, sídlo: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00. PREdistribuce, a. s. je podnikatelem provozujícím v elektroenergetice distribuční soustavu na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č. 120504769, které zahrnuje Hlavní město Prahu. Ke splnění svých povinností provozovatele distribuční soustavy daných zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění a pro zajištění jejího spolehlivého provozu a rozvoje. PREdistribuce, a. s. vybuduje ve veřejném zájmu na pozemku parc. č. 2344/28 v k. ú. Kunratice, obec Praha součást distribuční soustavy – podzemní vedení VN a RVN, resp. přípojku k transformační stanici obchodního centra budovaného v kampusu Jižní Město, náklady na provedení přípojky a na zřízení věcného břemene nese budoucí oprávněný. Smluvní strany se Smlouvou dohodly, že po prokázání práva PREdistribuce, a. s. k užívání dokončené SDS, případně po vydání kolaudačního souhlasu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění, na základě písemné výzvy PREdistribuce, a. s. uzavřou ve lhůtě 1 roku od doručení této výzvy VŠE v Praze, nejpozději však ve lhůtě 5 let ode dne podpisu Smlouvy, smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti k provedení energetického zákona a dalších právních předpisů českého právního řádu (dále též jen „Věcné břemeno“). Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené.
SR souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti k provedení energetického zákona), na pozemku parc. č. 2344/28 v k. ú. Kunratice, obec Praha mezi VŠE (vlastník pozemku, budoucí povinný) a PREdistribuce a.s. (budoucí oprávněný).

7. Různé:

a) Rektorka na závěr poděkovala členům SR v souvislosti s jejím končícím mandátem za dělnou spolupráci během jejího působení ve funkci rektorky VŠE a popřála všem další pracovní úspěchy.
b) Další zasedání SR proběhne ve středu 25. května 2022 v 11:00. Jedním z hlavních bodů zasedání SR bude volba nového předsednictva, vzhledem k tomu, že stávajícímu předsednictvu, zvoleném na zasedání SR dne 28. května 2019, skončí dne 27. května 2022 tříletý mandát. Zvolit bude třeba předsedu a dva místopředsedy SR.

 

V Praze dne 30. března 2022

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE
Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE