Zápis z 57. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 25. května 2022

25. května
2022

Přítomni:        doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Petr Kříž, FCCA, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Miroslav Rumler, Ing. Jana Říhová

Hosté:  doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni:      Jiří Ptáček, Ing. Vladislava Hujová, Ing. Aleš Michl, Ph.D.

Program jednání:

  1. Prezentace rektora
  2. Volba předsedy
  3. Volba místopředsedů
  4. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2021
  5. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2022
  6. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace rektora

Pan rektor doc. Dvořák na úvod zasedání SR VŠE shrnul členům SR aktuální situaci na VŠE. Nejprve se věnoval mediálním zprávám o VŠE v souvislosti s volbou kandidáta na děkana Národohospodářské fakulty. Rektor potvrdil, že se dané situaci velmi intenzivně věnoval, hovořil se všemi stranami, studenty, absolventy, zaměstnanci, se senátory i s pamětníky bývalého studenta VŠE Jana Palacha, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje, a snažil se vysvětlit situaci. Tato jednání označil za velmi otevřená a rovněž i přátelská.

Rektor dále informoval o tom, že VŠE 16. května 2022 udělila čestný doktorát Johnu A. Listovi, odborníkovi na field experimenty z University of Chicago, jenž byl zařazen agenturou Reuters do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2015. Za přínosy v příbuzných či identických oborech ekonomie toto ocenění obdrželi již Herbert Simon (1978), Daniel Kahneman s Vernonem Smithem, (2002), či Richard Thaler, (2017). Celá akce byla velmi pozitivně hodnocená, i ze strany samotného kandidáta, jenž rovněž přislíbil spolupráci s VŠE např. ve formě kurzu pro doktorandy.

Rektor dále představil novou strategii vnitřní komunikace na VŠE. V rámci nové komunikační strategie byl zřízen nový intranet pro zaměstnance, kde jsou průběžně zveřejňovány důležité věci, které se týkají zaměstnanců školy. Cílem je poskytnout zaměstnancům živou a moderní vnitřní komunikační platformu. Podobná moderní komunikační platforma bude v nejbližší době vytvořena i pro studenty. S ohledem na další prioritní oblast rozvoje VŠE, modernizaci výuky formou zavádění Learning Management System, resp. přechod na tzv. „blended learning“ rektor informoval o inovačním odpoledni, který na VŠE proběhlo 17. května 2022. Cílem akce bylo seznámit zaměstnance a studenty s aktuálními možnostmi, které nabízí moderní technologie a celkově moderní přístupy k výuce, resp. prezentovat možnosti nového learning magamenetu systému – Moodle. Cílem nového a moderního přístupu k výuce je udělat výuku náročnější, ale i modernější, a více ji přiblížit studentům prostřednictvím moderních doprovodných výukových platforem.

Rektor dále shrnul počty přihlášek ke studiu na VŠE od ak. roku 2022/23. Celkový počet kompletních přihlášek do bakalářského studia činí 9 937 (vloni 10 146), do magisterského studia pak 3 470 (vloni 3 608). V obou případech se jedná o čísla, jež jsou velmi blízká číslům loňským. Podstatné je, že díky trvajícímu významného převisu poptávky nad nabídkou stále platí možnost výběru. V případě bakalářského studia byl zaznamenán citelnější propad uchazečů s ruským občanstvím. Ve srovnání s loňským rokem se čísla snížila z 1 247 na 897. Pokles byl zaznamenán i v případě magisterského studia, z 231 na 172. Rektor současně rovněž informoval o tom, že v programu PowerBI byla fakultám připravena dynamická data k přijímacím řízením od ZS 2020/21 podle jednotlivých studijních programů, podle škol odkud uchazeč přichází apod. Prostřednictvím této datové základny mohou fakulty analyzovat celou řadu aspektů (jak se uchazeči rozhodovali apod.). Jedná se o první z nástrojů připravený fakultám, který jim může dát základ pro rozhodovací procesy.

Ing. Fischer se dotázal na počty přihlášek do zahraničních studijních programů. Rektor uvedl, že počty přihlášek do anglických studijních programů jsou vesměs stabilní. Počet přihlášek do bakalářských anglických studijních programů sice mírně poklesl z loňských 400 na 370, v případě magisterských studijních programů však počet přihlášek oproti loňskému roku vzrostl z 552 na 592.

Ing. Fischer se dále dotázal na pomoc VŠE ukrajinským studentům. Rektor informoval, že pražské fakulty VŠE přijaly v rámci mimořádné pomoci studentům z Ukrajiny celkem 24 studentů, kteří v tomto semestru mohli na VŠE studovat jako freemoveři. Na podzim pak budou moci přejít do jimi vybraného studijního programu, buď anglického nebo českého, nabízeného Fakultou mezinárodních vztahů. V anglických studijních programech budou moci studovat jeden rok zdarma, pak budou moci přejít do českého studijního programu, kde budou moci dál pokračovat ve studiu zadarmo. Po standardní dobu studia budou rovněž dostávat mimořádné stipendium poskytované MŠMT. Všem uchazečům s ukrajinským státním občanstvím o studium na VŠE, kteří se přihlásili do řádného přijímacího řízení a ukončili studium střední školy na Ukrajině, bude vrácen poplatek spojený s přijímacím řízením. Celkem se do bakalářských studijních programů přihlásilo 585 a do magisterských studijních programů 116 uchazečů s ukrajinským státním občanstvím. Současně byly přijaty i dvě hostující ukrajinské profesorky, jedna na Fakultu financí a účetnictví a jedna na Fakultu mezinárodních vztahů. Kancléř současně informoval i o pomoci VŠE příbuzným stávajících ukrajinských studentů. VŠE pro příbuzné-uprchlíky stávajících ukrajinských studentů vyčlenila ubytovací kapacity ve školícím středisku VŠE na Točné (Praha 12), kde bylo ubytováno celkem 25 příbuzných ukrajinských studentů včetně dětí. Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřený areál, a že zde není ubytován nikdo další, bylo zde vytvořeno takové malé ukrajinské komunitní centrum. Školící středisko na Točné se sice nachází na samém okraji Prahy, ale ve velmi pěkném prostředí. Příbuzní ukrajinských studentů, kteří zde jsou ubytovaní, si ubytování a vstřícný přístup VŠE velmi chválí. VŠE současně nabídla zdarma zde ubytovaným dětem účast na čtrnáctidenním letním příměstském i pobytovém táboře. Celkem bylo na letní tábory přihlášeno devět dětí, včetně dvou dcer hostujících profesorek z Ukrajiny. VŠE současně umožnilo na kolejích ubytování i příbuzným stávajících ukrajinských studentů ve studentském věku (sourozenci, bratranci, sestřenice). Toto ubytování je hrazeno z peněz vybraných na transparentním účtu VŠE, sbírka byla zahájena 31. března 2022. Z tohoto účtu budou hrazeny i uvedené dětské letní tábory.

Usnesení:

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR panu rektorovi za veškeré informace.

Předseda SR VŠE informoval společně s tajemníkem SR VŠE, že dne 27. května 2022 končí tříletý mandát předsednictva SR VŠE, které bylo zvoleno na 48. zasedání SR dne 28. května 2019. Předseda SR VŠE společně s tajemníkem SR VŠE informovali, že na aktuálním zasedání SR VŠE je proto třeba provést volbu předsedy a dvou místopředsedů. Volba předsedy a místopředsedů se řídí Čl. 3 statutu. Za skrutátory byli nominováni tajemník SR VŠE a Ing. Jana Říhová. SR VŠE navržené skrutátory pro volbu předsedy a místopředsedů schválila.

2. Volba předsedy

Na post předsedy SR VŠE byl navržen jediný kandidát, Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., jenž kandidaturu přijal. V následné tajné volbě předsedy SR VŠE se pro dr. Nekováře vyjádřilo 8 z 9 přítomných členů SR VŠE, 1 člen se zdržel hlasování.

Usnesení:

Předsedou SR VŠE byl zvolen Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

3. Volba místopředsedů

Na post dvou místopředsedů byli navrženi PhDr. Miroslava Kopicová a Ing. Petr Kříž FCCA. Kandidáti návrh přijali. V následné tajné volbě místopředsedů SR VŠE se pro dr. Kopicovou vyjádřilo 8 z 9 přítomných členů SR VŠE a 1 člen se zdržel hlasování, pro Ing. Kříže se vyjádřilo taktéž 8 z 9 přítomných členů SR VŠE a rovněž 1 člen se zdržel hlasování.

Usnesení:

Místopředsedy SR VŠE byli zvoleni PhDr. Miroslava Kopicová a Ing. Petr Kříž FCCA.

Rektor a tajemník SR VŠE poděkovali doc. Volfovi za dosavadní spolupráci na postu předsedy SR VŠE a současně popřáli nově zvolenému předsedovi SR VŠE dr. Nekovářovi hodně úspěchů v jeho nové funkci. Tříletý mandát nového předsednictva začne 28. května 2022 a skončí 27. května 2025.

4. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2021

Kvestor seznámil členy SR VŠE s výroční zprávou o hospodaření VŠE (VZoH) za rok 2021. Nejdůležitější součástí zprávy je roční účetní závěrka včetně zprávy nezávislého auditora, podle jehož názoru tato účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. prosinci 2021 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy. Kvestor současně členům SR VŠE předložil i dopis vedení k ověření účetní závěrky za rok 2021.

Akademický senát VŠE schválil v souladu se zákonem o vysokých školách pro rok 2021 vyrovnaný rozpočet, jehož nejvýznamnějším zdrojem na straně výnosů byl příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost ve výši 876 mil. Kč. VŠE Praze nakládala s poskytnutými veřejnými prostředky v souladu s Pravidly ES/EU pro poskytování veřejné podpory, takže nedošlo, ani nemohlo dojít k narušení či hrozbě narušení hospodářské soutěže. Tuto skutečnost při předběžných, průběžných a následných kontrolách ověřují samotní poskytovatelé dotací i další kontrolní orgány. Finanční hospodaření VŠE vycházelo v roce 2021, a bude také v dalším období vycházet, z požadavků na efektivní financování školy, které je v souladu se Strategickým záměrem ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, Strategií internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021 a je podrobněji formulováno také ve Strategickém záměru VŠE pro roky 2021 – 2025.

Pandemie covid-19 v roce 2021 částečně omezila doplňkovou činnost VŠE, největší propad zaznamenaly příjmy v oblasti ubytování, kde celkový propad ušlých tržeb činil cca 20 mil. Kč oproti běžnému roku. Jednalo se především o zrušená studentská ubytování, ubytování hotelového typu a hromadné letní ubytovací akce. Tyto ušlé příjmy byly kompenzovány úsporami v provozních nákladech. Z programu antivirus VŠE obdržela dotaci na provoz kolejí v celkové výši cca 2,7 mil. Kč, a to z důvodu omezení poptávky po službách. Účetní hospodářský výsledek VŠE za rok 2021 činil 489 tis. Kč, z čehož 92 tis. Kč tvoří HV z hlavní činnosti a 397 tis. Kč HV z doplňkové činnosti. Vytvořený hospodářský výsledek ve výši 489 tis. Kč je v rámci schvalování Rozpočtu VŠE na rok 2022 a Výroční zprávy o hospodaření navržen v plné výši k přídělu do Fondu reprodukce investičního majetku školy.

VŠE v roce 2021 dokončila výstavbu šestipodlažního moderního Centra archivních a depozitních služeb v celkové hodnotě téměř 150 mil. Kč. V roce 2021 VŠE pokračovala v rozsáhlých rekonstrukcích studentských kolejí v areálu Jarov v rámci prvního investičního kola, tato rekonstrukce bude pokračovat i v roce 2022 a celková výše prostředků alokovaných na tuto rekonstrukci by měla přesáhnout 250 mil. Kč.

Dr. Nekovář se v souvislosti s poklesem tržeb na kolejích dotázal na aktuální ceny kolejného. Kvestor informoval o tom, že v cenách kolejného je velký rozptyl. Zatímco v Jindřichově Hradci je cena kolejného za jednu noc v řádech několika desítkách korun, v Praze je samozřejmě situace odlišná. Ceny zde závisí zejména na konkrétním typu nabízeného pokoje, kdy se ceny podle ceníku platného od 1. 9. 2022 pohybují od 114 Kč do 407 Kč (pro studenty). Tyto ceny byly oproti původnímu ceníku platného od 2. 9. 2021 navýšeny zhruba o 10 %, tj. o inflaci. Doc. Volf se v této souvislosti dotázal na vytížení kapacit kolejí ze strany VŠE. Kvestor potvrdil, že kapacity kolejí jsou ze strany VŠE v současnosti dlouhodobě vysoko vytížené, přes semestr přesahuje obsazenost 90 %. Obsazenost kolejí přes léto ze strany studentů VŠE klesá zhruba na třetinu. Většinou přes léto na kolejích zůstávají studenti kvůli práci anebo kvůli tomu, aby nepřišli o svůj pokoj. Kvestor rovněž potvrdil, že při obsazování kapacit kolejí jsou upřednostňováni studenti VŠE, jiným VŠ (pouze veřejným) jsou nabízeny jen zbylé kapacity.

Dr. Nekovář se dále dotázal na pronájem prostor na Jižním Městě (JM). Kvestor informoval, že prostory na JM se pronajímají dvěma školám, ŠKODĚ AUTO Vysoká škola o.p.s. a Střední škole managementu a služeb s.r.o. Jedná se o pronájem několika učeben, kanceláří a sociálního zařízení. V případě pronájmu prostor zmíněné střední škole se pronajímané kapacity průběžně s nástupem silnějších ročníků mírně navyšují.

Dr. Nekovář se na závěr v souvislosti s přiloženým dopisem auditora dotázal, kdo dělá pro VŠE daňové přiznání. Kvestor potvrdil, že daňové přiznání si dělá škola interně s vlastní metodikou, v případě pochybností jsou pak konkrétní položky konzultovány s jednotlivými fakultami.

Správní rada VŠE Výroční zprávu o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2021 bere na vědomí a nemá k ní výhrady.

5. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2022

Kvestor seznámil členy SR VŠE s návrhem rozpočtu VŠE na rok 2022. Kvestor na úvod dodal, že v návrhu rozpočtu se projevila úsporná opatření, která ovšem na první pohled nejsou vidět díky slíbenému navýšení ve střednědobých rámcích, resp. přesunu investičních prostředků z kapitoly na rekonstrukce a rozvoj majetku. MŠMT označilo tyto prostředky za neakutní, a proto došlo k jejich odložení, což celkovému parametru rozpočtu pomohlo. V nominální hodnotě si tak ve výsledku VŠE polepšuje, otázka však je, jak se bude situace vyvíjet po začátku topné sezóny. Ve sdílených nákladech byly navýšeny odhady na spotřebu energií a materiálové vstupy a služby atd. Škola pak dále na měsíční bázi vyhodnocuje vývoj cenové situace. Příprava rozpočtu vysokých škol na rok 2022 byla proti minulým rokům výrazně ovlivněna rozpočtovým provizoriem v prvním kvartálu a úspornými opatřeními státního rozpočtu. Ta se projevila v zastavení původně plánovaného nárůstu celkových prostředků VVŠ na vzdělávací činnost, což v kombinaci s očekávanou inflací znamená reálný pokles finančních prostředků ze strany veřejných rozpočtů. Institucionální část v rozpočtovém okruhu (RO) I je navýšena o 1 015 mil. Kč s rozdělením 570 mil. Kč do fixní části (ukazatel A), 345 mil. Kč do výkonové části (ukazatel K) a 100 mil. Kč do společenských priorit (ukazatel P). Tento nárůst provozních prostředků o 4,7 % je možný jen díky 1 mld. Kč přesunuté z programového financování investic. Celkové prostředky na Sociální záležitosti studentů (RO II) meziročně stagnují (nárůst 0,7 %) a vnitřní struktura se mění jen dílčími přesuny posílením ubytovacích stipendií na úkor ostatních položek. RO III (Rozvoj vysokých škol) je meziročně oslaben o 25 mil. Kč v položce Centralizovaných rozvojových projektů, které jsou částečně kompenzovány financováním výzev z Národního programu obnovy. RO IV (Mezinárodní spolupráce a ostatní) s vnitřními úpravami mezi jednotlivými účelovými oblastmi je posílen na 192 mil. Proti minulým rokům je vymezen titul na podporu ukrajinských studentů (150 mil. Kč) a kofinancování Národního plánu podpory z důvodu neuznatelného nákladu DPH (120 mil. Kč). Letošní alokace kapitálových prostředků poskytovaná ze strany MŠMT na dlouhodobý vládní program obnovy a rozvoje materiálně technické základny VVŠ je snížena na 1 246 mil. Kč a vzhledem k situaci na stavebním trhu se předpokládá de facto zastavení větších investičních akcí. V novém vládním programu je od roku 2019 vyžadovaná spoluúčast VVŠ ve výši minimálně 15 % způsobilých výdajů (40 % v případě kolejí a menz), což přináší výrazná omezení při rozhodování o využití vlastních investičních prostředků. Poměr mezi fixní a výkonovou částí RO I (ukazatel A a K) byl v roce 2021 na úrovni 83,343 : 16,657, MŠMT pro rok 2022 poměr mírně upravilo ve prospěch výkonové části RO I. Podíl fixní a výkonové části RO I je tak v roce 2022 stanoven na úrovni 82,459 : 17,541. Navyšování podílu ukazatele K na RO I je jedním ze střednědobých cílů MŠMT. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, proto není třeba řešit otázku financování salda. V celkovém objemu se předpokládá oproti plnění rozpočtu roku 2021 růst výnosů o 5,3 mil. Kč, což představuje zvýšení o 0,3 % oproti roku 2021. Tento růst je způsoben vyšším příspěvkem na vzdělávací a tvůrčí činnost, předpokládanými vyššími výběry poplatků za studium v cizojazyčných programech nebo předpokládaným růstem tržeb SÚZ za ubytování studentů. Rozpočtované náklady na realizaci studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost (tj. tzv. hlavní činnost v rámci rozpočtových ukazatelů A a K) představují částku 824 mil. Kč. Tyto rozpočtované náklady jsou na výnosové straně kryty příspěvkem MŠMT ve výši 781 mil. Kč (A+K), výnosy z majetku a ostatními vlastními výnosy včetně případného zapojení fondu provozních prostředků. Udržitelnost celkové bilance rozpočtu je zajištěna tím, že jako položka snižující tyto náklady jsou rozpočtovány celoškolní režie (odváděné z cizojazyčných programů, z prostředků výzkumu a vývoje a z nekomerční a komerční doplňkové činnosti) v odhadované výši 37,3 mil. Kč. Kvestor na závěr dodal, že letošní rozpočet lze ještě označit za příznivý, nicméně další roky to už tak příznivé nejspíše nebude.

Dr. Pichler se následně dotázal, zda VŠE neuvažuje o valorizaci školného v cizojazyčných studijních programech. Rektor potvrdil, že byla nalezena shoda napříč fakultami, které se shodly na valorizaci školného v cizojazyčných studijních programech. Od ak. roku 2023/24 bude školné v cizojazyčných studijních programech navýšeno z 3 800 EUR na 5 000 EUR. Školné v anglických doktorských studijních programech zůstane nadále stejné, tj. 5 000 EUR.

Doc. Volf se na závěr dotázal na využití sportovního centra VŠE na Třebešíně. Kvestor informoval, že zdejší sportovní areál, jenž sestává z kryté haly a venkovních kurtů, je primárně využíván v rámci výuky tělesné výchovy. Vytíženost sportovního areálu je tak velmi vysoká. Navíc jsou zde pro studenty nabízeny i dobrovolné placené tělovýchovné kurzy, o které je z řad studentů poměrně velký zájem. Nevyužité časové kapacity sportovního areálu, zejména v brzkých ranních a večerních hodinách jsou pak komerčně pronajímány. Sportovní areál je tak naplno vytížený a vzhledem k zájmu o tělovýchovné aktivity ze strany studentů se uvažuje i o účelném využití zbývajících, doposud nevyužívaných venkovních prostor pro další tělovýchovné aktivity, jako např. plážový volejbal.

Správní rada VŠE schvaluje jednomyslně rozpočet Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2022.

Různé

a) Informace k závěru z minulého, 56. zasedání SR VŠE v Praze k bodu 6a a 6b – Majetkoprávní vztahy:

ad 6a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sít k tíži pozemku parc. č. 1/1, kat. území Žižkov, byla uzavřená se společností Quantcom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 28175492, sp. zn. B 12529 vedené u Městského soudu v Praze, jako budoucí oprávněnou resp. oprávněnou za účelem zřízení služebnosti spočívající v povinnosti vlastníka strpět na pozemku umístění a provozování podzemních komunikačních vedení, skládajících se zejména z HDPE chrániček, optických kabelů vč. jejich součástí a příslušenství. Smlouva byla uzavřena dne 12. dubna 2022.

ad 6b) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného služebnosti k tíži pozemku parc. č. 2344/28 v k. ú. Kunratice, byla uzavřená se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 27376516, sp. zn. B 10158 vedené u Městského soudu v Praze, jako budoucí oprávněnou za účelem vybudování ve veřejném zájmu na části Dotčené nemovitosti součást distribuční soustavy – podzemní vedení VN a RVN v rozsahu 8 m,v rámci stavební akce: Praha 4-Kunratice, Obchodní centrum Kunratice, přípojka kVN, VOTS 1×250 kVA Betonbau UKL 3119. Smlouva byla uzavřena dne 1. dubna 2022.

Správní rada VŠE v Praze souhlasí a bere na vědomí informaci o stavu dále uváděných majetkoprávních vztahů.

b) Tajemník SR VŠE požádal SR VŠE o souhlas s projednáním Výroční zprávy o činnosti VŠE (VZoČ) za rok 2021 formou per rollam po jejím projednání Vědeckou radou VŠE (VR VŠE) a schválením Akademickým senátem VŠE. Vzhledem k tomu, že členové VR VŠE byli jmenováni ke dni 24. 5. 2022 na základě souhlasného stanoviska Akademického senátu VŠE k návrhu složení VR VŠE ze dne 23. 5. 2022, nemohla být VZoČ předložena na tomto zasedání SR VŠE. VZoČ bude SR VŠE postoupena k projednání per rollam v průběhu druhé poloviny června, tak, aby mohla být odeslána na MŠMT ve stanovené lhůtě do 30. 6. 2022.

V Praze dne 25. května 2022

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
tajemník SR VŠE

Schválili: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE