Zápis z 59. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 26. 4. 2023

26. dubna
2023

Přítomni: Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vladislava Hujová, PhDr. Miroslava Kopicová CSc., Ing. Petr Kříž, FCCA, CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Miroslav Rumler, Ing. Jana Říhová, Mgr. Michal Vronský

Hosté:   doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluven: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Omluveni:  prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Aleš Michl, Ph.D., doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

 

Program jednání:

1) Prohlídka xPORT a kolejního areálu VŠE na Jarově

2) Prezentace rektora

3) Návrh rozpočtu VŠE na rok 2022 – kvestor

4) Majetkoprávní vztahy – kvestor

5) Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

Předseda dr. Nekovář přivítal na úvod zasedání nového člena SR VŠE, starostu Prahy 3 Mgr. Michala Vronského, který nahradil bývalého starostu MČ Jiřího Ptáčka. Ocenil při této příležitosti tradici zastoupení starostů MČ Praha 3 v SR VŠE, která je výrazem úsilí o dobré vzájemné vztahy mezi VŠE a jejím sídlem, MČ Praha 3.

Tajemník SR VŠE doc. Tóth poděkoval členům SR VŠE za jejich souhlas s projednáními několika materiálů VŠE v posledních měsících formou per rollam, které následně v souladu se Statutem SR VŠE (Čl. 4, odst. 8) shrnul:

1. Správní rada Vysoké školy ekonomické v Praze dne 22. prosince 2022 projednala a odsouhlasila per rollam:

    1. v souladu s čl. 4 Statutu Správní rady VŠE v Praze a ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) nabytí vlastnického práva k pozemku parc. č. 3626/6 v katastrální území Žižkov, zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, LV č. 21664. Pozemek o výměře 45 m2 se nachází uprostřed areálu kolejí VŠE na Jarově, nabytí vlastnického práva usnadní další rozvoj areálu. Pozemek nebyl v důsledku administrativní chyby převeden v 90. letech do vlastnictví VŠE spolu s přilehlými pozemky; naopak došlo k duplicitnímu zápisu vlastnického práva ČR a hl. m. Prahy. Tento duplicitní zápis byl nedávno odstraněn, jediným vlastníkem je ČR. MŠMT projevilo ochotu převést vlastnické právo k pozemku na VŠE v souladu s § 101 odst. 5 zákona 111/1998 Sb. Podmínkou pro rozhodnutí MŠMT o převodu vlastnického práva je mj. předchozí souhlas správní rady VŠE s nabytím vlastnického práva k nemovité věci ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona;
    2. v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na roky 2023 a 2024.

Projednání nabytí vlastnického práva k pozemku parc. č. 3626/6 v katastrální území Žižkov, zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, LV č. 21664 a Střednědobého výhledu rozpočtu VŠE na roky 2023 a 2024 se účastnilo celkem 9 členů SR VŠE, z nichž všichni souhlasili s projednáním obou předložených materiálů formou per rollam a současně s nimi vyjádřili i svůj souhlas.

2. Správní rada Vysoké školy ekonomické v Praze dne 11. ledna 2023 projednala a odsouhlasila per rollam:

a. v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Zprávu o dosahování cílů strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze a o využití prostředků z Programu na podporu strategického řízení za rok 2022.

Projednání Zprávy o dosahování cílů strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze a o využití prostředků z Programu na podporu strategického řízení za rok 2022 se účastnilo celkem 9 členů SR VŠE, z nichž všichni souhlasili s projednáním předloženého materiálu formou per rollam a současně s ním vyjádřili i svůj souhlas.

3. Správní rada Vysoké školy ekonomické v Praze dne 27. března 2023 projednala a odsouhlasila per rollam:

a. v souladu s pravidly dotačního programu a § 15 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Návrh na podstatnou změnu celoškolního projektu v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024, číslo projektu NPO_VŠE_MSMT-16603/2022.

Projednání Návrhu na podstatnou změnu celoškolního projektu v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024, číslo projektu NPO_VŠE_MSMT-16603/2022, se účastnilo celkem 10 členů SR VŠE, z nichž všichni souhlasili s projednáním předloženého materiálu formou per rollam a současně s ním vyjádřili i svůj souhlas.

1. Prohlídka xPORT a kolejního areálu VŠE na Jarově

Program zasedání SR VŠE byl zahájen prohlídkou prostor xPort Business Accleleratoru VŠE, kterými členy SR VŠE provedla její ředitelka Bc. Tereza Bendová. Během komentované prohlídky byly diskutovány otázky postavení xPortu v rámci VŠE, jeho úloha, dosažené úspěchy a plány do budoucna. Členové SR požádali o podrobnější představení celkové koncepce xPortu a analýzu jeho přínosu pro VŠE a studentské aktivity v oblasti podnikání na dalším zasedání SR VŠE v rámci samostatného bodu. Rektor přislíbil zařazení samostatného bodu k xPortu na program červnového zasedání SR VŠE, v rámci kterého podá k činnosti xPortu další informace prorektor pro rozvoj a Corporate Relations doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., jenž xPort i zakládal.

2. Prezentace rektora

Rektor doc. Dvořák na úvod zasedání SR VŠE shrnul pro členy SR aktuální vývoj na VŠE od posledního zasedání správní rady. Rektor na úvod svého vystoupení připomněl, že VŠE si v roce 2023 připomíná 70 let od svého založení. Jednou z ústředních akcí, jež připomene kulaté výročí školy, bude studentský festival „Narozeniny VŠE“, který proběhne právě v den zasedání správní rady v prostoru Kolejí VŠE na Jarově od 16:00.

Rektor dále informoval o druhém Týdnu inovací ve výuce, který navázal na jeho úspěšný pilotní běh v zimním semestru aktuálního akademického roku. V rámci druhého Týdnu inovací se uskutečnilo více než 150 akcí, jejichž cílem bylo opět zpestřit klasickou formu výuky zejména o různé přednáškové akce odborníků z praxe.

Rektor současně informoval o pozitivním vývoji v oblasti zahraničních studentských stáží. Počty vyjíždějících studentů se pomalu vrací na úroveň období před pandemií Covid-19. V polovině března bylo uzavřeno výběrové řízení na studium v zahraničí v příštím akademickém roce. Ve výběrovém řízení na studium na partnerských univerzitách uspělo téměř 800 studentů, kteří budou moci studovat v rámci svého 3. ročníku bakalářského studia či v rámci navazujícího magisterského studia na partnerských školách ve více než 50 zemích světa. Bezplatně tak mohou strávit semestr na takových prestižních školách jako je např.  Singapore Management University, Arizona State University, McGill University, University of Michigan, HEC Paris, University of St. Gallen, University of Edinburgh a mnoha dalších.

Rektor dále stručně informoval o předání cen Pedagog roku a návštěvě skupiny čtyřiceti ukrajinských dětí se specifickými potřebami a jejich rodičů na VŠE.

Rektor rovněž představil změny v obsahu státních závěrečných zkoušek. Cílem změny je zlepšení kvality diplomových prací a zlepšení způsobu ověřování výstupních znalostí a dovedností absolventů studijních programů na VŠE. Změna je v souladu se zahraniční praxí, kde je kvalifikačním pracím věnována vyšší kreditová zátěž, i s praxí řady vysokých škol v ČR, které spojují ověření znalostí a dovedností oboru s obhajobou kvalifikační práce.

Představeny byly i aktuální počty přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia, z nichž však ještě nelze učinit dostatečné závěry, je však dobrý předpoklad, že se v obou případech podaří dosáhnout podobných čísel jako vloni. Jasno bude až po úplném uzavření příjmu přihlášek.

Rektor na závěr informoval členy SR VŠE o aktuálním vývoji v kauze děkana Národohospodářské fakulty (NF) doc. Ing. Miroslava Ševčíka, Ph.D. Po důkladném zvážení nastalé situace a s ohledem na kontinuální poškozování zájmů VŠE ze strany děkana NF v důsledku nevhodných forem jeho vystupování a vyjadřování ve veřejném prostoru se rektor rozhodl uskutečnit všechny potřebné kroky vedoucí k jeho odvolání v souladu s vysokoškolským zákonem. Rektor současně upozornil, že jeho výhrady k jednání děkana NF doc. Ševčíka nespočívají v samotném obsahu jeho politických názorů a postojů, u nichž rektor zcela respektuje, že jsou jedním ze základních prvků osobních svobod každého jedince, ale v tom, jakým způsobem a za jakých okolností jsou děkanem doc. Ševčíkem příslušná politická stanoviska prezentována a zastávána.

Usnesení:

Předseda SR VŠE dr. Nekovář poděkoval jménem členů SR panu rektorovi za veškeré informace.

SR VŠE bere na vědomí postup rektora VŠE v kauze děkana Národohospodářské fakulty (NF) doc. Ing. Miroslava Ševčíka, Ph.D.

3. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2022 – kvestor

Kvestor představil návrh rozpočtu VŠE na rok 2023 v plném rozsahu včetně kapitoly Správy účelových zařízení. Z mimořádných položek se v provozní části rozpočtu projevuje příspěvek MŠMT na zvýšené energie. V investicích pak především projekty Národního plánu obnovy, které si kvůli významnému nárůstu cen a rozšíření v některých částech vyžádají větší poměr kofinancování z vlastních zdrojů.

V následné diskusi byla diskutována zejména problematika možného dopadu poklesu ve stipendijním fondu, navýšení stipendií pro doktorandy v souladu s novými požadavky MŠMT, navýšení tarifů v některých mzdových třídách vnitřního mzdového předpisu VŠE a dopady vyšších cen energií.

Usnesení:

Správní rada VŠE schvaluje rozpočet Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2023.

4. Majetkoprávní vztahy

Kvestor představil SR VŠE návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene (č. VVP/G33/16096/2361797) mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze, se sídlem Nám. W. Churchilla 1938/4, 137 00  Praha 3 – Žižkov, IČ 61384399 jako povinnou, na straně jedné a společností PRE-distribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha 5, IČ 27376516, sp. zn. B 10158 vedená u Městského soudu v Praze, jako oprávněnou, na straně druhé. Předmětem je zřízení časově neomezeného věcného břemena osobní služebnosti, spočívající v umístění a provozování na části pozemku par. č. 2344/28 v k. ú. Kunratice, obec Praha, který je ve vlastnictví VŠE v Praze, součásti distribuční soustavy – pod-zemní vedení VN a telekomunikační vedení (dále jen „SDS“) dle projektové dokumentace; dále v právu zřídit, mít a udržovat na dotčené části pozemku potřebné ob-služné zařízení, jakož i právo provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, vč. jejího odstranění.

Usnesení:

Správní rada VŠE uděluje předchozí písemný souhlas k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (č. VVP/G33/16096/2361797), jejímž předmětem je zřízení věcného břemene osobní služebnosti, spočívající v umístění a provozování součásti distribuční soustavy – podzemního vedení VN a telekomunikačního vedení na části pozemku par. č. 2344/28 v k. ú. Kunratice, obec Praha, který je ve výlučném vlastnictví VŠE v Praze.

Různé

a) Mgr. Vronský informoval o záměru Radnice MČ Praha 3 řešit komplikovanou dopravní situaci v horní části Seifertovy ulice, kde dochází k častému blokování tramvají pražské MHD osobní dopravou, v důsledku komplikovaného výjezdu na Seifertovu ulici směrem do centra z ulice Siwiecovy. Radnice má v záměru prošetřit dopady případné trvalé úpravy dopravního režimu v dolní části ulice u Rajské zahrady přiléhající k nám. W. Churchilla na obousměrný provoz, který by byl po dobu tří měsíců testován ve zkušebním režimu. Pilotní zkouška tohoto řešení by proběhla v období od začátku června do konce srpna. Proti tomuto řešení se ohradili nejen někteří členové SR VŠE, ale i přítomní zástupci VŠE. Ti upozornili, že pilotní testování dopadů obousměrného provozu v příslušné části ulice U Rajské zahrady v uvedeném období je nesystémové, protože tehdy na VŠE neprobíhá výuka, takže zde odpadá vysoká frekvence studentů. Zástupci VŠE přitom současně s odkazem na vlastní zkušenosti s dopravou v okolí VŠE vyjádřili své celkové pochybnosti nad případným pozitivním dopadem navrhované úpravy dopravního režimu v dolní části ulice U Rajské zahrady na průjezdnost křižovatky ulice Seifertovy a Siwiecovy a tím tak i na průjezdnost samotné Seifertovy ulice. Rektor s kvestorem starostu Prahy 3 současně při této příležitosti požádali, aby byla VŠE pravidelně zvána k veřejným projednáváním podobných návrhů, jež se z hlediska dopravy výrazně dotýkají bezprostředního okolí VŠE.

Příští zasedání SR VŠE proběhne v pondělí 26. 6. 2023 od 10:00 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci.

V Praze dne 26. dubna 2023

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválil: Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., předseda SR VŠE