Zápis z 60. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 26. 6. 2023

26. června
2023

Přítomni:            Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vladislava Hujová, PhDr. Miroslava Kopicová CSc., Ing. Petr Kříž, FCCA, CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Miroslav Rumler, Ing. Jana Říhová, Mgr. Michal Vronský

Hosté:   doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor, doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., prorektor, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni:          prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Aleš Michl, Ph.D., doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Program jednání:

1) Informace rektora

2) Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2022

3) Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2022

4) Úprava rozpočtu VŠE na rok 2023

5) Podstatné změny v rámci projektu Národního plánu obnovy

6) Business Accelerator xPort VŠE – koncepce, aktivity a další rozvoj

7) Majetkoprávní vztahy

8) Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Informace rektora

Rektor doc. Dvořák na úvod zasedání SR VŠE shrnul pro členy SR aktuální vývoj na VŠE od posledního zasedání správní rady. Dne 12. 6. 2023 VŠE odeslala výslednou sebehodnotící zprávu AACSB pro získání prestižní mezinárodní akreditace. Celý dokument má i s přílohami zhruba 250 stran. Na jejím základě proběhne ve dnech 13. – 15. 11. 2023 návštěva Peer Review Teamu AACSB. Mezitím Fakulta podnikohospodářská úspěšně zakončila reakreditační proces EQUIS, a je i nadále jedinou fakultou v ČR s touto prestižní mezinárodní institucionální akreditací. Reakreditace byla udělena na další 3 roky. Evaluační komise EQUIS současně vyzvala VŠE, aby zvážila i celoškolskou akreditaci EQUIS, vzhledem k tomu, že VŠE by již nyní měla splňovat podmínky pro její udělení pro celou instituci. VŠE tuto alternativu dalšího posílení mezinárodní prestiže školy zváží po definitivním uzavření akreditačního procesu AACSB. Rektor současně informoval o tom, že ve čtvrtek 15. 6. 2023 bylo v Karolinu podepsáno memorandum o spolupráci subjektů Study in Prague a Prague City Tourism. Smyslem podepsaného memoranda je především prohloubení stávající spolupráce na společných projektech, vzdělávacích a odborných akcích a popularizačních aktivitách. Dále rektor rovněž seznámil členy SR s výslednými počty přijatých uchazečů do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. V obou případech je VŠE přibližně na stejných počtech jako v loňském roce. Určitý pokles sledujeme v cizojazyčných programech, což je výsledkem zejména aktuální nepříznivé geopolitické situace v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem, nicméně jistý vliv zde může mít pravděpodobně i navýšení poplatků za studium. Rektor na závěr stručně informoval i o tom, že odpoledne 26. 6. 2023 proběhne mimořádné zasedání AS VŠE, který by měl projednat jeho podnět na odvolání děkana NF doc. Ševčíka.

V rámci diskuse se Ing. Fischer dotázal rektora, jaká má očekávání od dalšího vývoje rozpočtu VŠ, resp. na to, jak je škola připravena vypořádat se s očekávanou stagnací nebo i poklesem financí pro VŠ ze strany státu v dalších letech s ohledem na očekávaný růst zájemců o studium v souvislosti s postupným nástupem silných ročníků. Rektor vyjádřil přesvědčení, že rozpočet VŠE byl měl být i pro příští rok stejný, nicméně s ohledem do budoucna považuje na druhé straně danou nejistou situaci za motivaci jak pro získávání financí jiným způsobem, resp. z jiných zdrojů, tak i hledání větší efektivnosti fungování školy. S tímto postojem vyjádřila souhlas dr. Kopicová, která upozornila, že by daná situace mohla otevřít prostor pro posílení managementu a efektivní zásahy do personálních záležitostí.

Usnesení:

Předseda SR VŠE dr. Nekovář poděkoval jménem členů SR panu rektorovi za veškeré informace.

2. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2022 – pror. Novotný

Pror. Novotný představil členům SR VŠE Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2022, jež podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách VŠE. Tyto priority byly koncipovány v úzké provázanosti na strategické priority Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vycházejí z dlouhodobé mise a vize VŠE. V roce 2022 pokračovala VŠE v plnění stanoveného plánu a zaměřila se následující oblasti: (1) Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století, (2) Dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání, (3) Efektivitu a kvalitu doktorského studia, (4) Strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje, (5) Budování kapacit pro strategické řízení, (6) Snížení administrativního zatížení pracovníků a rozšíření prostoru pro jejich pedagogické a vědecko-výzkumné působení a na (7) Internacionalizaci. Svůj strategický rozvoj a výše uvedené cíle mohla VŠE v roce 2022 podpořit jak prostředky z Institucionálního plánu, tak prostředky z projektu Národní plán obnovy a projektů ESF. Velkou přidanou hodnotu měla pro VŠE účast na realizaci Centralizovaných rozvojových projektů.

Usnesení:

Správní rada VŠE Výroční zprávu o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2022 projednala a nemá k ní výhrady.

3. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2022 – kvestor

Kvestor představil členům KR Výroční zprávu o hospodaření za rok 2022 (VZoČ). Základní struktura VZoČ zůstává beze změn, drobné změny jsou jen v textové struktuře, kde MŠMT žádá doplňující in-formace k dopadům COVID-19 či potažmo k Ukrajině. V roce 2022 VŠE v souvislosti pandemií COVID-19 zaznamenala pokles výnosů za placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry o 0,7 mil. Kč (pokles o 22 %) oproti roku 2019. Velkou výzvou pro rozpočet školy bylo zvládnutí topné sezóny v souvislosti s vysokými cenami energií. VŠE se podařilo nakonec situaci finančně úspěšně zvládnout díky přijatým úsporným opatřením, jež neměla vliv na standardní chod školy. VŠE v roce 2022 dokončila rozsáhlé rekonstrukce kolejí v areálu Jarov v celkové hodnotě přesahující 280 mil. Kč, tato rekonstrukce kolejí započala již v roce 2020 a trvala tedy více než 2 roky. Dále byla dokončena rekonstrukce xPORT (kampus Jarov) za téměř 25 mil. Kč a další fáze rekonstrukce topení v Nové budově (kampus Žižkov) za 18 mil. Kč.

Usnesení:

Správní rada VŠE Výroční zprávu o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2022 projednala a nemá k ní výhrady.

4. Úprava rozpočtu VŠE na rok 2023

Kvestor představil členům návrh na úpravu rozpočtu VŠE na rok 2023. Úprava rozpočtu VŠE vyplývá z upraveného investičního rozpočtu SÚZ VŠE pro rok 2023. Oproti původní verzi došlo v souvislosti s vývojem žádostí o dotace z kapitoly rozpočtu VŠE k doplnění těchto akcí: implementace úsporných opatření v oblasti tepelné energie na všech kolejích VŠE (mimo koleje Vltava a Blanice, kde toto médium není v režii SÚZ VŠE) a doplnění rekonstrukcí kolejí Palachova A a D, Blanice. Realizace úsporných opatření v oblasti tepelné energie byla na konci roku 2022 zapracována do provozního rozpočtu SÚZ VŠE pro rok 2023, avšak po následné konzultaci s dodavatelem a jeho ekonomickými pracovníky došlo ke změně klasifikace na investiční akci, původně jsme předpokládali, že se z pohledu účetní klasifikace bude jednat o opravu. Realizace rekonstrukce kolejí Palachova A a D a Blanice byla doplněna v návaznosti na ústní reakci pracovníků MŠMT k vyhodnocení žádostí podaných v listopadu 2022 k realizaci rekonstrukce kolejí VŠE (koleje na Jarově a Blanice). V tomto vyjádření je uvedeno, že nám byly schváleny pouze akce Palachova B a Palachova C, na které máme již přidělené registrace. Jelikož ostatní akce budeme realizovat z vlastních zdrojů (v případě koleje Blanice v omezenější míře proti původnímu záměru), tak je nyní v zájmu VŠE dočerpat nevyčerpaný rámec investičního úvěru, kde lhůta pro načerpání končí k 31. 12. 2023. U dotačních akcí spolufinancovaných MŠMT by nebylo toto z časových důvodů na straně MŠMT proveditelné.

Usnesení:

Správní rada VŠE schvaluje jednomyslně úpravu rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2023.

5. Podstatné změny v rámci projektu Národního plánu obnovy

Pror. Novotný představil návrhy podstatných změn v rámci projektu Národní plánu obnovy. Na základě „Metodiky pro příjemce v rámci Národního plánu obnovy – komponenta 3.2.1, verze 1.0“ platné od 13.1.2023 je nezbytné, aby se k podstatným změnám vyjádřila správní rada vysoké školy. Změny se týkají přidání nového výstupu v SC C3 – Podpora posouzení předchozího vzdělání ve studijním systému a změny termínu dosažení výstupu č. 1 ve specifickém cíli B Big Data Analytics se specializacemi z 30. 9. 2023 na 31. 12. 2023.

Usnesení:

Správní rada VŠE projednala návrh na podstatnou změnu celoškolního projektu v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024, číslo projektu NPO_VŠE_MSMT-16603/2022 a to ve specifických cílech C3 a B – Big Data Analytics a souhlasí s jeho podáním vyhlašovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, v navrženém znění.

6. Business Accelerator xPort VŠE – koncepce, aktivity a další rozvoj

Pror. Novotný představil členům SR VŠE sedmiletou činnost Business Accelerator xPort VŠE, který je dlouhodobě stabilizovanou a pevnou součástí startupové komunity v Praze a nejpokročilejším z pražských univerzitních akcelerátorů. Hlavním cílem xPortu je pomáhat inovativním B2B nápadům a startupům na jejich cestě k úspěchu v rámci B2B Inkubačního programu. xPORT zaštiťuje řadu nekomerčních aktivit spojených s podnikáním a dobrým jménem VŠE a díky podpoře startupů a vlastní prací pomohl xPort vytvořit již více než 300 pracovních míst. Přijato a podpořeno bylo již více než 100 startupových týmů v různých fázích se skvělými nápady a do realizace inovativních projektů bylo zapojeno již více než 400 studentů. xPort rovněž nabídlo přes 200 workshopů, přednášek a setkání s podnikatelskou tématikou pro širokou veřejnost i inkubované startupy. xPort se rovněž za dobu své existence zviditelnil ve více než 200 mediálních výstupech. Pror. Novotný současně otevřel otázku budoucnosti rozvoje xPortu, kdy se nabízí dvě cesty, a to buď xPort rozvíjet dál formou klasické organizační jednotky školy anebo cestou vlastní entity formou obchodního modelu „s. r. o.“ při škole, jako je tomu v případě ČVUT, Karlovy Univerzity anebo České zemědělské univerzity). Ke druhé variantě se v následní diskusi připojili i členové SR.

Usnesení:

Správní rada VŠE si vyslechla shrnutí sedmileté činnosti Business Accelerator xPort VŠE a požádala vedení školy o předložení dalšího konceptu xPortu k projednání na nadcházejícím zasedání SR VŠE, a to nejpozději do 31. 10. 2023.

7. Majetkoprávní vztahy – kvestor

Kvestor představil členům SR VŠE. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zřízení práva stavby (Traxial a.s.). Dodatkem jsou řešeny 3 věci: 1. Dotčený pozemek je zatížen právem stavby ve prospěch společnosti Traxial a.s. (developer v pozici stavebníka) s budovou obchodního centra uvedenou do provozu v roce 2022. VŠE byla stavebníkem vyzvána k odsouhlasení převodu práva stavby do samostatné společnosti Traxial – lithium s.r.o., do které je současně převáděna nemovitost obchodního centra s dalšími souvisejícím aktivy a závazky. 2. Vypořádání práva stavby při jeho zániku, tak aby VŠE nebyla omezována pouze základní právní úpravou Občanského zákoníku a měla možnost volby dle situace ve vzdálené budoucnosti (odstranění stavby na společné náklady, částečné či úplné převzetí stavby za náhradu). 3. Zvýšení valorizace stavebního platu z původní fixní sazby 3 % za 5 let na variabilní algoritmus dle výše inflace. Kvestor v této souvislosti představil i právní rozbor smlouvy, kterou si VŠE nechala připravit.

Usnesení:

Správní rada VŠE schvaluje návrh dodatku ke smlouvě o zřízení práva stavby mezi VŠE (vlastník pozemku), Traxial a.s. (stavebník a vlastník práva stavby) a Traxial-lithium s.r.o. (vedlejší účastník).

Různé

a) Pror. Novotný informoval o uspořádání Alumni Homecomingu v sobotu 21. 10. 2023 u příležitosti kulatého, sedmdesátiletého výročí VŠE, na které srdečně pozval i členy SR VŠE. Akce je zamýšlená jako největší setkání absolventů VŠE v dějinách VŠE.

b) Mgr. Vronský informoval o tom, že v červnovém čísle Radničních novin Prahy 3 byl u příležitosti sedmdesátiletého výročí publikován text k historii VŠE s názvem „Vysoká škola ekonomická je na Žižkově už 70 let“.

Příští zasedání SR VŠE proběhne v úterý 28. 11. 2023 od 10:00 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci.

 

V Praze dne 26. června 2023

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválili: Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., předseda SR VŠE