Zápis z 61. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 28. 11. 2023

28. listopadu
2023

Přítomni:            Ing. Vladislava Hujová, Ing. Petr Kříž, FCCA, CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Ing. Miroslav Rumler, Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor, doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., prorektor, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni:          Ing. Jan Fischer, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová CSc., prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Aleš Michl, Ph.D., Mgr. Michal Vronský

Hosté:                  doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D., doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.

Program jednání:

1) Prezentace děkana FM – děkan Bína, kandidát na funkci děkana doc. Sabolovič

2) Prezentace rektora

3) Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na roky 2024 a 2025 – kvestor

4) Úvodní analýza pro vznik s.r.o. při VŠE v Praze – pror. Novotný

5) Návrh na podstatnou změnu celoškolního projektu v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 – pror. Novotný

6) Různé

Průběh zasedání:

Zasedání Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE) se uskutečnilo na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci (FM VŠE).

Jednání řídil Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., předseda SR VŠE.

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace děkana FM – děkan Bína, kandidát na funkci děkana doc. Sabolovič

Děkan FM VŠE doc. Bína představil přítomným členům SR VŠE aktuální stav fakulty. Na úvod připomněl, že Fakulta managementu byla založena v roce 1994 a v roce 2024 si tak připomene 30. výročí své existence (součástí VŠE je od roku 1998, kdy přešla od Jihočeské univerzity). Fakulta má aktuálně 37 akademických pracovníků na plný úvazek, přičemž se většinou jedná o akademické pracovníky do 50 let, kteří již v současnosti téměř nahradili akademické pracovníky „zakladatele“. To se ovšem aktuálně promítá i do akademické struktury, kdy na FM aktuálně chybí univerzitní profesoři. Fakulta v současnosti realizuje dva bakalářské studijní programy (Management v prezenční a kombinované formě a Procesní řízení v prezenční formě studia), jeden navazující magisterský studijní program (Management v prezenční a kombinované formě studia) se čtyřmi vedlejšími specializacemi, z nichž jeden má od roku 2020 i anglickou variantu (Business management, první běh byl realizován v akademickém roce 2022/23). Fakulta dále realizuje jeden doktorský studijní program (Management) realizovaný v českém i anglickém jazyce. Počet všech studentů v roce 2022 činil 1 173, což bylo o 92 více než v roce 2020. Předpokládá se, že počet studentů se bude v dalších letech dále mírně zvyšovat v souvislosti s absolvováním středních škol silnějšími ročníky. Děkan dále představil významné publikační výstupy, výzkumné projekty akademických pracovníků fakulty a zahájené a ukončené habilitační řízení v oboru Management. Za uplynulých šest let bylo zahájeno celkem 5 habilitačních řízení, z nichž 3 (2 úspěšně ukončené) představují habilitační řízení akademických pracovníků FM VŠE. Na závěr své prezentace děkan představil aktivity v rámci třetí role fakulty a uvedl i příklady společenské angažovanosti FM VŠE v uplynulých letech, kdy vyzdvihl zejména zřízení očkovacího centra během pandemie covid-19 v roce 2021 nebo zřízení komunitního centra pro uprchlíky z Ukrajiny v roce 2022.

Prezentaci stávajícího děkana fakulty doplnil akademickým senátem FM VŠE zvolený kandidát na funkci děkana pro funkční období 2024–2028 doc. Sabolovič, který představil svou vizi rozvoje fakulty. Základní programové cíle kandidáta na funkci děkana pro následující období by měly dále rozvíjet strategický záměr fakulty na základě vnímané obecné potřeby reformulace vize, mise a základních strategických dokumentů vyvolané změnami v externím a interním prostředí fakulty a s respektováním cílů udržitelného rozvoje. Směřování FM VŠE v budoucnosti vidí v upevnění jejího významu jako přední vzdělávací instituce v regionu, založené na vědeckých poznatcích a dobré praxi s interdisciplinárním vzděláním chápajícím management z širšího úhlu pohledu, která je vyhledávaným národním a mezinárodním partnerem vzdělávacích, vědecko-výzkumných a jiných institucí. Z hlavních konkrétních priorit rozvoje fakulty doc. Sabolovič vyzdvihl zejména její internacionalizaci, kterou chce posílit zejména otevřením anglickojazyčného studijního programu a dalším aktivním budováním národní a mezinárodní sítě partnerských organizací. Cíle zvoleného kandidáta na funkci děkana v oblasti vzdělávání se zaměřují na několik klíčových aspektů. Primárním cílem doc. Saboloviče je zajištění kvalitního průběhu současných studijních programů na základě konceptu Research-led Teaching. Vzdělávání by tak mělo být více relevantní, aktuální a přizpůsobené potřebám studentů. Za další důležitý cíl považuje nastavení a implementaci systému řízení kvality výuky, který bude odpovídat mezinárodním standardům v zájmu zajištění vysoké úrovně vzdělávání. Doc. Sabolovič chce rovněž položit důraz na podporu talentovaných studentů a zvýšení jejich zájmu o doktorské studium. Za další důležitý cíl v oblasti vzdělávání považuje i integraci Blended Learning a současných trendů ve vzdělávání do stávajících studijních programů. V oblasti vědy, výzkumu a projektové činnosti je cílem zvoleného kandidáta na funkci děkana poskytovat v prvé řadě cílenou a individuální podporu tvůrčího potenciálu a dovedností akademických pracovníků fakulty. Jeho snahou bude zajistit, aby akademičtí pracovníci fakulty měli ideální prostředí pro rozvoj svého vědeckého potenciálu a byli schopni produkovat kvalitní výzkumné práce. Dále se chce soustředit na podporu vzniku výzkumných týmů, které budou v souladu s výzkumným zaměřením fakulty. Zvýšenou pozornost chce zvolený kandidát na funkci děkana věnovat i podpoře projektové činnosti a vytvoření sítě partnerů pro realizaci vědeckých projektů, smluvního a aplikovaného výzkumu nejen na národní, ale právě i na mezinárodní úrovni. Za prioritu doc. Sabolovič pokládá i aktivní zapojení studentů fakulty do tvůrčí činnosti a akademického života. Jeho cílem je zajistit, aby studenti měli možnost účastnit se výzkumných projektů, konferencí a dalších aktivit, které jim umožní rozvíjet jejich dovednosti a získávat praktické zkušenosti ve vědeckém prostředí. V rámci třetí role vyzdvihl zejména aktivity k naplňování cílů udržitelného rozvoje. V oblasti managementu fakulty doc. Sabolovič označil za hlavní cíle posílení organizační kultury, změnu organizační struktury na maticovou a zvýšení formalizace, nastavení systému osobních cílů propojených s cíli kateder a fakulty, posílení role fakulty v rámci VŠE a efektivní hospodaření a podporu udržitelného rozvoje areálu a materiálního zabezpečení provozu a služeb pro externí uživatele.

Usnesení:

Předseda SR VŠE dr. Nekovář poděkoval jménem členů SR děkanovi FM VŠE a jeho zvolenému nástupci doc. Sabolovičovi za veškeré informace.

2. Prezentace rektora

Rektor doc. Dvořák na úvod zasedání SR VŠE shrnul pro členy SR aktuální vývoj na VŠE od posledního zasedání správní rady. Rektor Na úvod své prezentace informoval o výsledku voleb kandidátů na děkana na dvou fakultách, na Fakultě managementu a Fakultě mezinárodních vztahů. Akademický senát Fakulty managementu na svém zasedání dne 19. 10. 2023 zvolil kandidátem na jmenování děkanem fakulty pro funkční období 2024–2028 doc. Bc. Ing. Mojmír Saboloviče, Ph.D. a akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů zvolil na svém zasedání dne 23. 11. 2023 kandidátem na jmenování děkanem fakulty pro funkční období 2024–2028 doc. Ing. Martinu Jiránkovou, Ph.D. Rektor při této příležitosti předal doc. Sabolovičovi jmenovací dekret s účinností od 1. 2. 2024.

Rektor dále informoval o návštěvě Peer Review Team v rámci dlouholetého akreditačního procesu AACSB, která proběhla ve dnech 13. až 15. 11. 2023. Členy Peer Review týmu byli prof. Timo Korkeamäki (Finsko), děkan AALTO Business School, dr. Marylin Wiley (USA), děkanka, G. Brint Ryan College of Business, University of North Texas a prof. Reto Steiner (Švýcarsko), děkan, Zurich University of Applied Sciences. Návštěva probíhala formou osobních pohovorů s akademickými pracovníky, studenty, zaměstnanci VŠE a významnými zástupci praxe, z nichž většina byla z řad absolventů VŠE. Celkem se jednalo o diskuze nad 15 stanovenými tématy, kterých se zúčastnilo 121 zástupců VŠE a 13 osobností z praxe, s nimiž komise jednala během neformální večeře v Akademickém klubu VŠE. Na závěrečné hodnocení (debrief) bylo pozváno vedení VŠE a děkani všech šesti fakult. Komise identifikovala silné i slabší stránky VŠE a ocenila průběh i organizaci své návštěvy na VŠE a velmi pozitivně hodnotila kolegiální atmosféru, která během celého hodnocení panovala. Konečné udělení akreditace bude rozhodnutím Akreditační komise. Ta zasedá v americkém městě Tampa na Floridě 3x ročně (v únoru, dubnu a červenci). Konečné rozhodnutí by tedy mělo být známo v průběhu roku 2024.

Rektor rovněž informoval o významných akcích, které v poslední době na VŠE proběhly. Mezi ty nejvýznamnější patřilo slavnostní zasedání Vědecké rady VŠE dne 21. 11. 2023, na které si VŠE připomněla 70 let od svého založení. Slavnostní zasedání zahájil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a následně proběhla za moderování emeritního rektora Richarda Hindlse panelová diskuse s významnými ekonomy a absolventy VŠE – Evou Zamrazilovou, Mojmírem Hamplem, Jiřím Rusnokem a Miroslavem Singerem, kteří nabídli pohled na ekonomické výzvy a vyhlídky do budoucna. V týdnu od 6. do 10. 11. pak proběhl na VŠE třetí běh týdne inovací ve výuce. Během tohoto týdne měli studenti možnost navštívit a zažít přes 150 přednášek a workshopů.

Rektor dále informoval i o dalším rozvoji partnerství VŠE s významnými firmami. Mezi strategické partnery školy se nově zařadilo např. KPMG, dalším významným partnerem VŠE se stal Kaufland, Česká spořitelna pak nadále zůstává generálním partnerem VŠE.

Na závěr své prezentace rektor informoval o úspěchu programu aliance CEMS v žebříčku QS Global Master in Management Ranking 2024. Společnost QS již přes 25 let hodnotí nejlepší univerzity světa, a i letos publikovala žebříčky navazujících magisterských programů QS Business Masters Ranking 2024 pro oblast managementu. Navazující magisterský program aliance CEMS obsadil 11. příčku z celkových 201 hodnocených programů. Celosvětově se tak umístil v top 5,5 % Masters in Management programů a oproti loňskému výsledku si polepšil o jednu příčku.

Usnesení:

Předseda SR VŠE dr. Nekovář poděkoval panu rektorovi jménem členů SR za veškeré informace.

3. Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na roky 2024 a 2025 – kvestor

Kvestor představil přítomným členům SR VŠE Střednědobý výhled rozpočtu VŠE 2024/25. Střednědobý výhled vychází z informací o návrhu státního rozpočtu na rok 2024 známých ke dni jeho sestavení, tj. k 30. 10. 2023. Dle těchto dostupných informací by v roce 2024 nemělo dojít k posílení závazného ukazatele Vysoké školy v rámci kapitoly 333 státního rozpočtu a rozpočet pro VVŠ zůstane na přibližných hodnotách roku 2023. V roce 2024 již nebudou VVŠ přiděleny prostředky přes ukazatel F na pokrytí zvýšených nákladů na energie, ale tyto prostředky budou zahrnuty do rozdělení podle A+K. Na tuto skutečnost bude nutné zareagovat posílením sdílených nákladů na energie. Dle návrhu MŠMT dochází ke zrušení titulu Centralizovaných rozvojových programů, který má být nahrazen novým Programem podpory rozvoje oblasti vysokého školství. Ten bude na jednotlivé VVŠ alokován přes ukazatel F dle podílu prostředků na řešených CRP v posledních třech letech s tím, že účel spolupráce mezi VVŠ zůstane zachován. Hodnoty položek střednědobého výhledu pro rok 2025 byly stanoveny s přihlédnutím k jejich vývoji v minulých letech a očekávaných změn pro rok 2024 a dodržením střednědobého rámce státního rozpočtu s tím, že pro rok 2025 se předpokládá nutné navýšení rozpočtů VVŠ. V roce 2025 je očekáváno i výrazné navýšení v položce „Projekty operačních programů, další účelové prostředky“, a to díky souběhu realizace několika významných projektů programu OP JAK.

Usnesení:

Správní rada VŠE schválila s jednomyslným souhlasem střednědobý výhled rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze na roky 2024 a 2025.

4. Úvodní analýza pro vznik s.r.o. při VŠE v Praze – pror. Novotný

SR VŠE na svém posledním zasedání dne 26. 6. 2023 vyslechla shrnutí sedmileté činnosti Business Accelerator xPort VŠE a požádala vedení školy o předložení dalšího konceptu xPortu k projednání na nadcházejícím zasedání SR VŠE, a to nejpozději do 31. 10. 2023. Vzhledem k tomu, že se během debaty Správní rada VŠE přiklonila k dalšímu rozvoji xPortu formou klasické organizační jednotky školy anebo cestou vlastní entity formou obchodního modelu „s.r.o.“ při škole, představil pror. Novotný dokument „Úvodní analýzu pro vznik s.r.o. při VŠE“. Důvod pro otevření diskuse na toto téma je snaha podpořit inovace a podnikání, získat finanční prostředky od partnerů či dárců a zaměřit je do oblasti podpory startupových firem a ochránit hlavní majetek před možnými riziky komerčních projektů. Cílem je vytvořit sdílenou infrastrukturu, která umožní VŠE vystupovat v projektech a činnostech, které jsou pro ni zajímavé a ziskové bez současných omezení spojených s právní formou VŠE. Cílem naopak rozhodně není vytvořit samostatnou paralelní podnikatelskou jednotku, která by převzala všechny komerční aktivity VŠE.

Usnesení:

Správní rada VŠE Úvodní analýzu pro vznik s.r.o. při VŠE v Praze projednala a doporučuje provést detailní analýzu a návrh struktury SPV, právní formy, finančního plánu, smlouvy mezi VŠE a SPV a dalších formálních náležitostí. Správní rada současně požádala vedení školy o předložení detailní analýzy a podnikatelského záměru k projednání na nadcházejícím zasedání SR VŠE dne 3. 4. 2024.

5. Návrh na podstatnou změnu celoškolního projektu v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 – pror. Novotný

Pror. Novotný představil přítomným členům SR VŠE návrh na podstatnou změnu celoškolního projektu v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024. Návrh změny se týká výstupu Implementace Microsoft 365/A5 s cílem zvýšit bezpečnost jednotného přihlašování, a to na základě provedené analýzy v SC A1. Na základě analýzy provedené v průběhu realizace projektu vyplynulo, že díky částečnému přesunu funkcionalit do nové verze licence A3, a vzniku verze licence A5-Security (dodatek k A3 licenci), je pro VŠE v Praze dlouhodobě postačující kombinace licencí A3 a licencí A5 – Security a není potřeba kupovat licence A5 pro všechny zaměstnance. Ke vzniku verze licence A5 – Security došlo až v průběhu realizace projektu a tato skutečnost nebyla v průběhu přípravy projektové žádosti známa. Podstatná změna je tedy realizována na základě objektivních vnějších změn, které nemohla VŠE ovlivnit. Dále je v rámci projektu za účelem lepšího naplnění původního cíle číslo 4 „Digitalizace a rozvoj vzdělávací činnosti, studijních agend a zvýšení bezpečnosti“ doplněna k výstupu č. 7 další hlavní činnost „Implementace více faktorové autentizace v Microsoft 365“. Postupně implementovaná více faktorová autentizace v Microsoft 365 pro jednotlivé skupiny uživatelů (zaměstnanci, studenti) zajistí lepší naplnění cíle především celkovým zvýšením standardu bezpečnosti, např. zvýšením odolnosti vůči phishingovým útokům.

Usnesení:

Správní rada VŠE projednala návrh na podstatnou změnu celoškolního projektu v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024, číslo projektu NPO_VŠE_MSMT-16603/2022 a s navrženou změnou souhlasí.

Různé

a) Kvestor informoval členy SR VŠE o tom, že dodatek č. 3 ke smlouvě č. 354/VŠ/2018 byl uzavřen dne 28. 6. 2023 mezi VŠE a společnostmi Traxial a.s. a Traxial – lithium s.r.o. Souhlas k jeho uzavření byl vydán SR VŠE na jeho 60. zasedání dne 26. 6. 2023.

b) Předseda SR VŠE dr. Nekovář požádal rektora o podrobnější informace ke zprávám v médiích o zrušení bakalářských prací v bakalářských studijních programech na FPH. Rektor v této souvislosti informoval, že zákon o vysokých školách nepředepisuje povinnost obhajoby bakalářské práce na bakalářském stupni studia. VŠE dlouhodobě klade velký důraz na modernizaci výuky s ohledem na nové trendy a výzvy vzdělávacího procesu včetně dynamického rozvoje AI. Rektor současně upozornil, že tento krok určitě neznamená snížení kvality studia, ba naopak. Cílem této změny je posílit dovednosti studentů zvýšením důrazu na projekty, resp. schopnost prezentovat studie a projekty v rámci příslušných studijních povinností rozložených do celého období studia, resp. o zvýšení důrazu na kompetence, a nikoliv jen znalosti. Nejedná se tak v žádném případě o zjednodušení studia, ale o snahu zefektivnit průběh studia a přizpůsobit jej aktuálním požadavkům na absolventy. Obdobná diskuse týkající se opodstatnění bakalářské práce v současných podmínkách probíhají i na jiných vysokých školách. Otázkou významu bakalářských prací se ještě bude podrobně zabývat i Rada pro vnitřní hodnocení kvality VŠE. Rektor v této spojitosti zmínil i přípravu koncepce jednoletého navazujícího magisterského studia na FPH, upozornil však, že se zatím jedná pouze o počáteční návrh, který bude ještě podrobně diskutován na RVH.

c) Předseda SR VŠE se rektora dále dotázal na průběh posledního jednání Akademického senátu VŠE dne 20. 11. 2023, jehož se bohužel nemohl zúčastnit a na němž podle jeho informací nebyl zvolen nový místopředseda AS z řad studentských senátorů na místo odstoupivšího Ing. Hulínského. Rektor potvrdil, že nový místopředseda AS za studenty skutečně nebyl zvolen, nicméně tato skutečnost nebrání dalšímu řádnému fungování AS, jehož mandát navíc vyprší již na jaře 2024. Rektor při této příležitosti SR informoval i o dalším postupu ve věci děkana Národohospodářské fakulty doc. Ševčíka.

d) Ing. Rumler se dotázal na další plány školy s areálem Jižním Městě. Rektor v této záležitosti informoval, že s ohledem na současnou strukturu studia a demografický vývoj v nadcházejících letech bude VŠE i nadále využívat tento areál ve stejném rozsahu. Proto bude VŠE investovat prostředky do zvelebení areálu, aby i zde mohlo být nabízeno kvalitní zázemí pro studium.

Příští zasedání SR VŠE proběhne ve středu 3. 4. 2024 od 10:00.

V Praze dne 28. listopadu 2023

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválili: Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., předseda SR VŠE