Zápis z 62. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 3. 4. 2024

3. dubna
2024

Přítomni:            Ing. Petr Kříž, FCCA, CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Jan Fischer, CSc., PhDr. Miroslava Kopicová CSc. (online), Ing. Miroslav Rumler, Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Hosté:   doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor, doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., prorektor, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni:          prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Aleš Michl, Ph.D., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Mgr. Michal Vronský

Program jednání:

  1. Prohlídka coworkingového prostoru Idea Fair v SB
  2. Informace rektora
  3. Návrh rozpočtu VŠE pro rok 2024 – kvestor
  4. Podstatná změna projektu NPO – pror. Novotný
  5. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prohlídka coworkingového prostoru Idea Fair v SB

Program zasedání SR VŠE byl zahájen prohlídkou coworkingového prostoru Idea Fair v SB, který byl financován v rámci projektu Národního plánu obnovy a jeho otevření představuje významný krok k dalšímu rozvoji VŠE. Členy SR VŠE provedl ředitel Centra informačních a knihovnických služeb Ing. Václav Šubrta.

Usnesení:

Správní rada VŠE vítá přístup vedení VŠE k vytváření moderního studijního prostředí pro studenty a doporučuje mu v těchto aktivitách nadále pokračovat. Správní rada VŠE považuje Coworkingový prostor za významný krok vpřed v naplňování cílů VŠE být moderní a konkurenceschopnou univerzitou nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni, a doporučuje v rámci možností rozšiřovat moderní studijní a odpočinkové prostory v souladu s koncepcí představeného coworkingového prostoru.

2. Informace rektora

Rektor doc. Dvořák na úvod zasedání SR VŠE shrnul pro členy SR aktuální vývoj na VŠE od posledního zasedání správní rady. Předně vyzdvihl získání prestižní mezinárodní akreditace AACSB, čímž VŠE zakončila dlouhý, osmiletý náročný akreditační proces, do kterého byly zapojeny všechny fakulty. AACSB International, založená v roce 1916, je největší světovou aliancí v oblasti ekonomického a manažerského vzdělávání a jejím cílem je propojovat vzdělávací instituce, studenty a firmy, a přispět tak k přípravě budoucí generace úspěšných lídrů v rámci vysoce kvalitativních vzdělávacích standardů. Držitelem akreditace AACSB je celosvětově méně než 6 % vysokých škol, které nabízejí manažerské studijní programy. K dnešnímu dni se jedná o celkem 1 013 vysokoškolských institucí v 60 zemích světa. VŠE od akreditace AACSB očekává především posílení jejího mezinárodního postavení a její internacionalizace. Mezinárodní akreditace je dnes nutnou podmínkou pro výměny studentů a projekty typu double degree/joint degree s nejlepšími zahraničními vysokými školami, a je i důležitým nástrojem pro získávání zahraničních studentů do cizojazyčných programů.

Z dalších významných událostí rektor připomněl, že VŠE měla tu čest přivítat předsedkyni Evropského parlamentu, Robertu Metsola, která se dne 14. 4. 2024 zúčastnila diskuse s tématem „Rozhodujeme společně: Jakou chceme Evropu?“. VŠE dále rovněž hostila i natáčení pořadu České televize Fokus Václava Moravce na téma „Euro nebo koruna?“. Natáčení pořadu proběhlo 19. 3. 2024 a diskuse se účastnili bývalí ministři financí Miroslav Kalousek a Jiří Rusnok, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, a v poslední dvojici diskutujících pana prorektora Pavla Hnáta doplnila podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová.

Rektor rovněž připomněl, že dne 20. 3. 2024 se na VŠE konal první Galavačer sportu VŠE. Během večera se představili sportovci úspěšně reprezentující VŠE na české i mezinárodní scéně. Gabriela Satková, vodní slalomářka, přiblížila reálný život vrcholového sportovce, který se zvládá věnovat studiu a sportu současně. Univerzitní sport reprezentoval Tomáš Hlaváč, jeden ze zakladatelů Univerzitní ligy ledního hokeje. Další část patřila prezentaci Sportu pro všechny, za nímž stojí CTVS VŠE a jež byl prezentován Danielem Kašparem. Vrcholem celého galavečera bylo oficiální uvedení tenisty Jana Kodeše do Sportovní síně slávy VŠE.

Na závěr svého vystoupení rektor informoval i o tom, že VŠE se snaží udržovat a dále rozvíjet svou partnerskou síť. V uplynulé době byla prodloužena spolupráce s významnými partnery. Na počátku letního semestru proběhlo slavnostní setkání se zástupci generálního partnera školy České spořitelny, generálním ředitelem a předsedou představenstva Tomášem Salomonem, ředitelem útvaru Veřejný sektor a realitní obchody ČS Milanem Haškem a ředitelkou útvaru Veřejný sektor ČS Kateřinou Hálkovou, během kterého došlo k slavnostnímu podpisu smlouvy o spolupráci s VŠE. Česká spořitelna podporuje celou řadu aktivit na VŠE od podpory vědy a výzkumu až po činnost studentských spolků na VŠE. Česká spořitelna je významným zaměstnavatelem absolventů VŠE, poskytuje studentům VŠE možnost stáží, odborníci z ČS vystupují s přednáškami na půdě školy a pravidelně také pomáhají s kvalifikačními pracemi studentů. Prostřednictvím Partnerského centra VŠE prodloužila spolupráci s VŠE i Komerční banka, která i v roce 2024 pokračuje v pozici Významného partnera VŠE. Při této příležitosti se setkal rektor VŠE Petr Dvořák s předsedou představenstva a generálním ředitelem KB Janem Juchelkou, kdy společně podepsali partnerskou smlouvu a poté diskutovali možnosti budoucí spolupráce, která bude jistě velmi prospěšná pro obě strany. Komerční banka spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze již dlouhodobě formou účasti přímo ve výuce na Fakultě financí a účetnictví a Fakultě informatiky a statistiky, podporou Francouzsko-českého institutu řízení VŠE, účastí a podporou na eventech VŠE či podporou studentského života formou podpory studentských spolků.

Ing. Rumler se v této souvislosti dotázal na systém spolupráce s partnery. Prof. Novotný představil nový, centralizovaný systém pro spolupracující firmy a instituce, který je založen na celkové expozici partnera v rámci VŠE. Celková expozice představuje součet všech plnění společnosti vůči jednotlivým součástem školy, podle kterého se rozlišují partneři (více než 500 tisíc Kč bez DPH za kalendářní rok), významní partneři (více než 1 milion Kč bez DPH za kalendářní rok) a generální partner (více než 2 miliony Kč bez DPH za kalendářní rok), kterým je v současnosti Česká spořitelna, a.s. O partnerskou síť se stará Partnerské centrum VŠE, které funguje v rámci Alumni & Corporate Relations. Prof. Novotný se v této souvislosti dotázal na názor SR VŠE na partnerství se společnostmi z tabákového, alkoholového a zbrojního průmyslu a společnostmi z oblasti multi-level marketingu. Přítomní členové SR VŠE se většinově přikláněli k názoru, že kromě multi-level marketingových společností by měla škola postupovat tolerantně a liberálně vůči každé jednotlivé společnosti, přičemž vyzdvihli zejména všeobecný liberální přístup vůči zbrojnímu průmyslu, jehož význam a role byly v důsledku nastalých aktuálních geopolitických událostí přehodnoceny, kdy je rozvíjející se moderní zbrojní průmysl vnímán jako jeden z pilířů obrany demokracie.

Usnesení:

Předseda SR VŠE dr. Nekovář poděkoval panu rektorovi jménem členů SR za veškeré informace.

3. Návrh rozpočtu VŠE pro rok 2024 – kvestor

Kvestor představil přítomným členům Správní rady VŠE návrh rozpočtu VŠE pro rok 2024 a poukázal na jeho vybrané aspekty. Struktura rozpočtu zůstává beze změn, přičemž nenastaly ani žádné systémové změny; změny se týkají spíše jen objemů financí. Prostředky účelově vymezené v roce 2023 na kompenzaci výdajů za vysoké ceny energií, byly nově alokovány v rámci ukazatelů A+K. Dochází také k přechodnému systému financování doktorského studia, ačkoli novela ZVŠ má zpoždění. Školy však již na tuto situaci reagovaly, a to tím, že snižovaly počty přijímaných uchazečů do doktorského studia. Podobně se tak stalo i na většině fakult VŠE. Příspěvky C na stipendia prezenčních studentů doktorských programů jsou v roce 2024 na jednotlivé vysoké školy rozpočteny podle jejich podílu na poskytnutých prostředcích v ukazateli C v letech 2018 až 2022. Oproti původnímu způsobu rozpisu mezi vysokými školami již do výpočtu přímo nevstupují počty studentů v doktorských studijních programech. Na základě jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu vysokých škol v závěru roku 2023 a následných porad reprezentace VVŠ a MŠMT je přislíbeno rozdělení dodatečného příspěvku vysokým školám ve výši 800 milionů Kč na podporu mzdové koheze na vysokých školách. Aktuálně nejsou známé konečné podmínky k získání a využití tohoto mimořádného příspěvku kromě očekávané alokace dle podílu jednotlivých vysokých škol na ukazatelích A+K v poměru 50:50. V souvislosti s blížícími se silnějšími ročníky absolventů středních škol se stává aktuální otázka otevření limitů přijímaných uchazečů do prvních ročníků. Zejména v případě Fakulty managementu v Jindřichově Hradci se jedná o relevantní otázku, neboť fakulta provozně bojuje s tamní kapacitou a je částečně vázána tím, kolik studentů může přijmout a jaký je tlak konkurence v regionu. Zvýšení limitů o desítky nově přijatých uchazečů by fakultě pomohlo, přičemž tento nárůst se jen minimálně promítne na pražských fakultách, neboť se rozptýlí v rámci stávajících rezerv limitů. Kvestor na závěr shrnul investiční projekty v areálu VŠE na Žižkově a na Jižním Městě. V roce 2024 je plánována realizace 5 investičních akcí v rámci programového financování MŠMT, které je nutno spolufinancovat ze zdrojů VŠE v minimální výši 15 % způsobilých nákladů. Dále je nutné zapojení FRIM do stavebních akcí, které podporují nebo navazují na rozsáhlý Národní plán obnovy. Ke spolufinancování bude využit celoškolní zůstatek FPP.  Rozpočet investic na rok 2024 je připraven v souladu se schváleným Strategickým záměrem VŠE, střednědobým výhledem významnějších investic a Plánem realizace SZ VŠE pro rok 2024 (schválen AS VŠE dne 22. ledna 2024) a je soustředěn především na úpravy a rekonstrukce stávajících kapacit.

Předmětem následné diskuse byly počty studentů v doktorských studijních programech a příjmy z cizojazyčných studijních programů. Rektor informoval, že v současné době je v doktorských studijních programech necelých 300 studentů, z nichž je téměř pět desítek studentů zahraničních. Aktuálně se řeší úprava struktury doktorských stipendií, v níž by měla postupně získat větší význam výkonnostní složka. Příjmy z cizojazyčných studijních programů jsou navzdory geopolitickým dopadům, zejména rusko-ukrajinskému konfliktu, stabilní, a celoškolský meziroční index 2024/23 činí 108 %. Na základě reálných předpokladů očekávaného naplnění placených cizojazyčných studijních programů je možné konstatovat, že tento stav by se mělo podařit udržet i v roce 2024. V případě bakalářských anglických studijních programů lze pozorovat větší zájem ze strany absolventů anglickojazyčných gymnázií u nás, kteří sice uvažují o univerzitním vzdělání v zahraničí, bakalářský stupeň však ještě chtějí absolvovat v domácím prostředí.

Usnesení:

Správní rada VŠE schvaluje rozpočet Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2024 a jeho rozpis.

4. Podstatná změna projektu NPO – pror. Novotný

Pror. Novotný představil členům SR VŠE návrh na podstatnou změnu celoškolního projektu v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024, číslo projektu NPO_VŠE_MSMT-16603/2022, a to ve specifických cílech A, B FFÚ, B FIS, C1 a C3. VŠE předloženým návrhem reaguje na aktuální situaci, která v průběhu realizaci projektu nastala v uvedených specifických cílech. Provedené změny se týkají především změn termínů dosažení některých výstupů a prodloužení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2024, které MŠMT umožňuje.

V následné diskusi byla všeobecně rozebírána problematika spojená s realizací podobných finančních programů pro rozvoj a modernizaci vysokoškolského prostředí. Diskuse se zdržela Ing. Říhová.

Usnesení:

Správní rada VŠE projednala návrh na podstatnou změnu celoškolního projektu v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024, číslo projektu NPO_VŠE_MSMT-16603/2022, a s navrženou změnou souhlasí.

 Různé

  1.  Rektor v návaznosti na diskusi v rámci bodu 3 programu stručně představil datovou analytiku týkající se různých aspektů spojených s vývojem počtů studentů na jednotlivých fakultách ve všech typech studia. Datovou analytiku, kterou připravuje a aktualizuje rektorát, mají k dispozici všechny fakulty, jež je mohou využívat ke svým strategickým rozhodováním.

Příští zasedání SR VŠE proběhne ve středu 19. 6. 2024 od 10:00 (v areálu VŠE na Jižním Městě; Ekonomická 957, 148 00 Praha 4 – Kunratice).

 

V Praze dne 3. dubna 2024

 

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

tajemník SR VŠE

 

Schválili: Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

předseda SR VŠE