Zápis ze 13. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 2. listopadu 2004

2. listopadu
2004

Přítomni: Ing. Petr Brožek, Ing. Marie Čadová, Milan Český, Ing. Jiří Fabián, Ing. Pavel Kafka, Ing. Pavel Kysilka, CSc., Mgr. Václav Pícl, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc., doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. (rektorka VŠE), Ing. Jiří Kříž (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice Správní rady VŠE)

Program jednání:

1. Hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2004 a výhled do konce r. 2004
2. Různé
– Plnění závěrů z 12. zasedání Správní rady VŠE
– Doplňková činnost
– Prodej objektů Štěpánská 18 a Černá 13, Praha 1
– Nemovitosti Praha 4 – Kunratice

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a konstatoval, že se SR VŠE sešla v plném počtu.

1. Hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2004 a výhled do konce r. 2004

Materiál předložil a uvedl kvestor VŠE Ing. Kříž. Účelem materiálu je vyhodnocení vývoje plnění rozpočtu nákladů a výnosů ve vztahu k ročnímu rozpočtu a přijetí takových opatření, která by vedla k rozpočtu vyrovnanému. Uvedl, že se nepodařilo vytvořit finanční zdroje pro výplatu dalšího platu, naopak na základě požadavků na změny rozpočtu nákladů hlavní činnosti k 30.9.2004 očekává škola ztrátu z hospodaření cca ve výši 3 448 tis. Kč. Výše předpokládané ztráty může být ještě příznivě ovlivněna dodatečnou dotací MŠMT v závěru roku 2004, výši ztráty mohou kompenzovat i výsledky činností nerozpočtovaných (dary, zahraniční granty atd.). Případná ztráta z hospodaření roku 2004 by se v souladu se zákonem o VVŠ hradila z rezervního fondu, ve kterém má VŠE přes 13 milionů Kč.
V následné diskusi byly zodpovězeny dotazy, ohledně navýšení platů zaměstnanců VŠE v letošním roce (Mgr. Pícl), čerpání účelových dotací na granty (Ing. Kysilka), čerpání investičních prostředků (Ing. Brožek), zrušení Centra exekutivního vzdělávání, náhrady za civilní služby a na Centrum kolejí Jarov (Ing. Fabián), nárůst poštovného a dotaz na správce rozpočtových prostředků VŠE (doc. Tůma).
Usnesení:
SR VŠE projednala a bere na vědomí vývoj čerpání rozpočtu k 30.9.2004 a výhled do konce r. 2004, včetně rozpisu požadavků na změny rozpočtu nákladů. SR VŠE souhlasí s provedením rozpočtových úprav výnosů a nákladů v roce 2004 a souhlasí s použitím rezervního fondu na krytí případné ztráty z hospodaření, pokud se nepodaří do konce roku hospodaření vyrovnat.

2. Různé

a) Plnění závěrů z 12. zasedání SR VŠE
SR VŠE bere se souhlasem na vědomí informace o plnění závěrů z 12. zasedání SR VŠE ze dne 13. 4. 2004.

b) Doplňková činnost
SR VŠE bere na vědomí informaci o doplňkové činnosti.

c) Prodej objektů Štěpánská 18 a Černá 13, Praha 1
Kvestor informoval členy SR VŠE o výsledcích výběrového řízení, které proběhlo na prodej obou výše uvedených objektů. Předseda SR VŠE poděkoval kvestorovi Ing. Křížovi za podrobné informace.
V následující diskusi SR VŠE projednala výsledky výběrového řízení s těmito závěry:
Usnesení:
SR VŠE jednomyslně schvaluje prodej objektu Černá č. 13, Praha 1, včetně stavební parcely č. 888 k.ú. Nové Město vybranému zájemci – tj. společnosti TOYEN Praha s.r.o., Petrská 8/1134, Praha 1 za nabídnutou kupní cenu 32 100 tis. Kč. a pověřuje kvestora VŠE realizací prodeje.
SR VŠE konstatuje, že výběrové řízení v případě prodeje domu Štěpánská č. 18 nevedlo k podmínkám, které by byly přijatelné a souhlasí s návrhem předkladatele nevybrat jako vítěznou žádnou z nabídek došlých v rámci výběrového řízení na prodej objektu Štěpánská č. 18, Praha 1 a pověřuje kvestora VŠE vypsáním nového výběrového řízení na prodej tohoto objektu.

d) Nemovitosti Praha 4 – Kunratice
SR bere na vědomí informace o nemovitostech VŠE, které se nacházejí na Praze 4 – k.ú. Kunratice a očekává informace o dalším postupu jednání v této záležitosti.
Pro další zasedání SR VŠE bude termín včas upřesněn.

Závěrem předseda SR VŠE poděkoval všem přítomným za aktivní účast.

V Praze dne 3. listopadu 2004

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválili:
doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE

Ing. Marie Čadová
místopředsedkyně SR VŠE

Ing. Pavel Kafka
místopředseda SR VŠE