Zápis ze 17. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 8. listopadu 2006

8. listopadu
2006

Přítomni: Ing. Marie Čadová, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Martin Jahn, MBA, Ing. Pavel Kafka, dr.h.c., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (rektor VŠE), Ing. Jan Škoda (kvestor VŠE), Ing. Alena Jarkovská (tajemnice SR VŠE)

Omluveni: Ing. Pavel Kysilka, CSc., Milan Český, Mgr. Václav Pícl

Program jednání:

  1. Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2006 a výhled do konce roku 2006
  2. Různé

Průběh zasedání:
Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a představil nového člena SR VŠE Ing. Martina Jahna, MBA, který nahradil Ing. Brožka.
Úvodem byla provedena kontrola úkolů z minulého zasedání SR VŠE. Bylo konstatováno, že úkoly byly splněny.

1. Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2006 a výhled do konce roku 2006
Materiál předložil a uvedl kvestor VŠE Ing. Škoda. Informoval, že rozpočet je předložen v nové struktuře členěné na:

  1. příspěvky,
  2. dotace a ostatní účelové prostředky,
  3. mimorozpočtové zdroje.

Vysvětlil přiložené tabulky rozpočtu, které byly zpracovány podle jednotlivých dotačních položek a ukazatelů MŠMT. Odůvodnil předpokládané zvýšené náklady oproti rozpočtu (sportovní areál na Třebešíně, uvedení do provozu a následné stěhování do nového školního areálu Rajská budova) a zároveň uvedl možné úspory. Informoval členy SR VŠE o problému v oblasti investic v souvislosti s modernizací počítačové sítě na kolejích Jarov.
V diskusi kvestor zodpověděl otázky všech členů SR VŠE týkající se rozpočtu 2006.

Usnesení:
SR VŠE projednala a bere na vědomí vývoj čerpání rozpočtu k 30. 9. 2006 a výhled do konce roku 2006.

2. Různé
a) kvestor Škoda podal informaci ke stavu rozpracovanosti smluv, k jejichž uzavření dala SR VŠE souhlas na minulém zasedání dne 13. dubna 2006.
SR VŠE vzala tuto informaci na vědomí.

b) kvestor Škoda seznámil členy SR VŠE se Zprávou o průběhu akce „Sportovní areál na Třebešíně“ včetně předběžné kalkulace nákladů. Uvedl, že stavební povolení by škola měla získat v prosinci 2006 a projekt bude připraven k realizaci v březnu 2007. Výstavba areálu by měla být dokončena v roce 2008.
SR VŠE vzala tuto informaci na vědomí a požádala o dodatečné předložení využití (včetně využití externího) těchto sportovních prostor, které SR VŠE požadovala již na minulém jednání .

c) Dlouhodobý záměr VŠE 2007 – 2010
Kvestor Škoda předložil a uvedl přehled investičních akcí včetně nákupu nemovitostí, které by škola chtěla uskutečnit v letech 2007 – 2010. V materiálu jsou uvedeny plánované termíny realizace a náklady v mil. Kč. Následně byl diskutován hlavně plánovaný nákup kolejí (Ing. Čadová, doc. Tůma, doc. Volf, Ing. Kafka). Protože tabulkové zpracování nebylo členěno podle priorit VŠE, požádala SR VŠE o aktualizaci přehledu investiční plánů VŠE.

Usnesení:
SR VŠE vzala na vědomí přehled jako soubor úvah o stavebních investicích a žádá, aby byl tento přehled podrobněji rozpracován a aktualizován včetně vymezení priorit školy. Na příštím jednání SR VŠE bude předložen spolu s návrhem rozpočtu na rok 2007.

V Praze dne 8. listopadu 2006

Zapsala: Ing. Alena Jarkovská
tajemnice SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE