Zápis ze 42. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 12. června 2017

17. června
2017

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Ficsher, CSc., Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Jiří Nekovář, Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D., Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. – tajemník Správní rady VŠE

Omluveni: Ing. Vladislav Hujová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c., Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, Ing. Libor Svoboda, kvestor

Program jednání:

  1. Prezentace Fakulty managementu JH – děkan doc. Bína
  2. Prezentace rektorky
  3. Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2016
  4. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2016
  5. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2016
  6. Různé
  7. Prohlídka Fakulty managementu JH VŠE

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). Přivítal přítomné a bylo konstatováno, že SR usnášeníschopná, protože je přítomno 7 z celkového počtu 12 členů SR. K programu jednání nebyly od členů SR vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace Fakulty managementu JH

Děkan Bína přivítal členy SR na půdě Fakulty managementu (FM) v Jindřichově Hradci a krátce členům SR fakultu představil. Děkan Bína vyzdvihl plnohodnotný statut FM v rámci VŠE, byť se nachází v regionu. I FM poskytuje vzdělání ve studijním oboru Management na všech stupních studia: v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě. Výjimečné postavení FM v rámci VŠE představuje zejména možnost kombinovaného studia, které bude i nadále podporováno. Z tohoto pohledu se do budoucna počítá s FM, jako jakýmsi střediskem kombinované formy studia v rámci VŠE. Sídlo fakulty v regionu ovlivňuje do značné míry i nižší celkové počty studentů (v roce 2016 bylo na fakultě zapsáno celkem 1 120 studentů) ve srovnání s pražskými fakultami. Děkan Bína vyzdvihl zejména kvalitní prostorové zázemí fakulty včetně moderního Knihovnického a informačního centra, které na třech patrech nabízí jak klidné prostředí ke studiu, tak i bohatý výběr odborné literatury. Pět minut chůze od školy se pak nachází zmodernizované koleje s dostatečnou kapacitou. Studenti fakulty oceňují především „rodinný“ charakter školy a vstřícnost zaměstnanců. Na závěr děkan pozval přítomné členy SR po skončení zasedání k prohlídce prostor fakulty.

Usnesení:

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR panu děkanovi za veškeré informace.

2. Prezentace rektorky

Rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR aktuální vývoj školy, a to zejména s důrazem na úsilí získat prestižní mezinárodní akreditaci AACSB. Rektorka v této souvislosti shrnula druhou návštěvu mentorky AACSB prof. Morgan z londýnské Kingston University na VŠE, která proběhla 22. května 2017. Dopoledne proběhlo pracovní jednání, kterého se zúčastnili členové projektového týmu pro akreditaci AACSB ve složení rektorka, kancléř Tóth, pror. Musílek, pror. Hnilica, doc. Štěrbová, emeritní děkan Müller a asistentka týmu Ing. Rohlíková. Na ní byly mentorce prezentovány úspěchy a zlepšení VŠE od poslední návštěvy v listopadu 2016: získání akreditace EQUIS pro FPH, kroky související s implementací novely zákona o VŠE v oblasti kvality, které jsou v souladu i s akreditačními požadavky AACSB (schválení nového Statutu VŠE, který obsahuje nové znění mise a vize VŠE, sestavení Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VŠE, ustavení Rady pro vnitřní hodnocení, jejíž první schůzka proběhla 16. května 2017 a složení International Advisory Board, jehož ustanovující schůze proběhne 26. června 2017), získání podpory z prostředků OP VVV ESF ve výši 5 mil EUR, výsledky v oblasti vědecko-výzkumné činnosti (podání 33 grantů GAČR), aktualizace informací o studijních programech na anglickém webu VŠE, příprava redisignu webových stránek atd. Během pracovního jednání s prof. Morgan byla podrobněji diskutována zejména kategorizace akademických pracovníků do čtyř skupin definovaných standardy AACSB, včetně evidence činností akademických pracovníků podle předepsaných kritérií. Na základě této diskuze byla připravena souhrnná tabulka, která byla následně rozeslána všem katedrám s žádostí o její vyplnění s termínem do 30. června 2017. V souladu s balíčkem komplexních podkladových materiálů ke všem studijním oborům, který byl na počátku roku mentorce postoupen, byl na schůzce redefinován i výsledný seznam studijních oborů, které budou zahrnuty do mezinárodní institucionální akreditace AACSB. Finální seznam studijních oborů pro AACSB akreditaci zahrnují studijní obory nabízené všemi šesti fakultami VŠE, vyjma jednoho bakalářského (Vzdělávání v ekonomických předmětech), tří navazujících magisterských studijních oborů (Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy, Politologie a Hospodářské a politické dějiny 20. století) a dvou doktorských studijních oborů (Politologie a Hospodářské a politické dějiny 20. století). Odpoledne proběhla prohlídka a prezentace xPORT a kolejí v areálu na Jarově a sportovního areálu na Třebešíně. Mentorka opět potvrdila velmi dobré předpoklady VŠE pro získání mezinárodní akreditace AACSB. Rektorka současně informovala o záměru připravit během letních měsíců základní textaci Initial Self Evaluation Report (iSER), na níž se spolu s rektorkou budou podílet kancléř dr. Tóth, pror. Musílek a pror. Hnilica. Během podzimu bude iSER cizelován ve spolupráci s mentorkou a v prosinci 2017 by měl být dokument postoupen AACSB.

Usnesení:

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

3. Hodnocení rozpočtu VŠE za rok 2016, Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2016

Hodnocení rozpočtu VŠE za rok 2016

Kvestor Ing. Svoboda představil materiál Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2016. Jde o každoroční materiál, který prodává informace o hospodaření VŠE za všechny oblasti činnosti pro vnitřní potřebu školy. Hodnotí čerpání prostředků ve vztahu ke schválenému přidělení příspěvků a dotací na jednotlivá rozpočtová střediska. Kvestor při představení materiálu upozornil zejména na dvě problémové oblasti: nižší příjmy do stipendijního fondu souvisejí zejména s úbytkem počtu studentů a nesplnění limitu pro počet zaměstnanců se zdravotním postižením. K materiálu nebyly vzneseny připomínky.

Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2016

Kvestor Ing Svoboda představil materiál Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2016. Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze (dále také jen „VŠE“) za rok 2016 je zpracována v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů. Součástí zprávy je roční účetní závěrka včetně zprávy nezávislého auditora, podle jehož názoru tato účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. prosinci 2016 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Akademický senát VŠE schválil v souladu se zákonem o vysokých školách pro rok 2016 vyrovnaný rozpočet, jehož nejvýznamnějším zdrojem na straně výnosu byl příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Ten byl rozpočtován na úrovni 577,6 mil. Kč, což představovalo stagnaci ve srovnání s minulým rokem, a to i po zapojení jednorázového posílení částky o 18,1 mil. Kč (převod z roku 2015 na základě usnesení vlády). Kvestor v rámci prezentace Výroční zprávy o hospodaření VŠE za rok 2016 upozornil především na průběžně narůstající prostředky z doplňkové činnosti.

Usnesení:

SR VŠE projednala předložené materiály „Hodnocení rozpočtu VŠE za rok 2016“ a „Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2016“ a materiály bere se souhlasem na vědomí.

4. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2016

Rektorka představila Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2016. V souladu s novelou zákona o VŠ se pojetí výroční zprávy částečně změnilo. Dokument má nyní v souladu s novelou zákona o VŠ např. delší úvodní část, která zahrnuje plnění strategických záměrů školy. Součástí výroční zprávy je nadále i předepsaná textová a tabulková příloha. Rektorka v rámci představení výroční zprávy vyzdvihla několik skutečností. Shrnula zejména počty studijních oborů a studentů. Na bakalářském stupni studovalo v roce 2016 celkem v 28 studijních oborech (z toho ve 3 anglickojazyčných a v 1 ruskojazyčném) 8 104 studentů (z toho 329 samoplátců). Na navazujícím magisterském stupni studovalo v roce 2016 v 38 studijních oborech (z toho v 9 anglickojazyčných) celkem 6 856 studentů (z toho 215 samoplátců). Počet studentů v doktorském studiu činil v roce 2016 celkem 551. Ti byli zapsáni v 16 oborech (samoplátců bylo celkem 22). Z hlediska počtu studentů je největší Fakulta mezinárodních vztahů, na níž bylo v roce 2016 zapsáno celkem 3 702 studentů. Následuje Fakulta podnikohospodářská s 3 268 studenty, Fakulta financí a účetnictví s 2 797 studenty a Fakulta informatiky a statistiky s 2 576 posluchači. Na Národohospodářské fakultě bylo zapsáno celkem 1 740 a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci pak 1 120 studentů. V celoškolském anglickojazyčném programu International Business studovalo v roce 2016 celkem 95 studentů. Uvedený studijní obor však bude v budoucnu přiřazen pod Fakultu mezinárodních vztahů. Dále rektorka vyzdvihla věkovou strukturu akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob). Přepočtený počet na plný pracovní úvazek AP + VP činil v roce 2016 534,26 (53 %). V případě ostatních zaměstnanců vychází přepočet na 482,32 (47 %) – z toho SÚZ 123,88 (12 %), celoškolní pracoviště 245,02 (24 %), fakulty 113,43 (11 %). V roce 2016 měla VŠE celkem 1 016,58 zaměstnanců (z toho 54 % žen). Přepočet učitelů na studenta v roce 2016 byl pak následující: na celkový počet 15 511 studentů připadlo v roce 2016 celkem 622 učitelů (v roce 2013 připadlo na tehdejší celkový počet studentů 18 299 celkem 677 učitelů), resp. na jednoho akademického pracovníka připadlo v roce 2016 celkem 25 studentů (v roce 2013 to bylo 28 studentů).

SR VŠE projednala předložený materiál „Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2016“ a materiál bere se souhlasem na vědomí.

5. Různé:

a) Předseda SR VŠE doc. Volf konstatoval, že Správní rada formou per rollam souhlasila, aby smlouvou o zřízení věcného břemene mezi Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6, IČ 60461373 jako oprávněnou z věcného břemene a VŠE v Praze jako povinnou z věcného břemene, k jejímuž uzavřené dala SR VŠE v Praze na svém 41. zasedání souhlas, byl zatížen také pozemek parc. č. 2344/38, k.ú. Kunratice, na kterém má být vybudována výtlačná kanalizace DN90 v délce 7,50 m a která se napojí do koncové šachty na pozemku parc. č. 2344/26 k.ú. Kunratice.

6. Prohlídka Fakulty managementu JH VŠE:

Po skončení zasedání si členové SR prohlédli moderní prostorové zázemí FM včetně Knihovnického a informačního centra.

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR za hostitelské zázemí pro zasedání SR na FM a konstatoval uspokojení nad prostorovým zabezpečením fakulty.

 

V Praze dne 12. 6. 2017

 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválil: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE