Zápis ze 43. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 7. listopadu 2017

7. listopadu
2017

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Ficsher, CSc., Ing. Vladislav Hujová, Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Jiří Nekovář, prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Omluveni: Ing. Pavel Kysilka, CSc., Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Jana Říhová

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii, Ing. Libor Svoboda, kvestor, Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Program jednání:

 1. Prezentace rektorky
 2. Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2018
 3. ad a) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VŠE v Praze na roky 2018 a 2019
  ad b) Návrh změn rozpočtu VŠE v Praze na rok 2017
 4. Majetkoprávní vztahy
 5. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE). K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Předseda SR VŠE současně jménem všech členů SR VŠE popřál rektorce Haně Machkové ke znovuzvolení rektorkou do druhého funkčního období.

1. Prezentace rektorky

Rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR VŠE aktuální vývoj školy za poslední čtyři roky. Hlavními faktory, na které musela VŠE reagovat, byly zejména snižování počtu uchazečů v důsledku demografického poklesu a každoročně se měnící podmínky financování vysokých škol ze strany MŠMT. Na vysoké školy se vloni zapsalo o více než 30 000 studentů méně než v roce 2010 a letošní populační ročník je nejslabší za celou dobu měření ČSÚ. Současně dochází i ke každoročnímu snižování počtu studentů financovaných MŠMT. Klesající počty studentů (za pět let klesl počet studentů VŠE o 25 %) však VŠE nikterak neohrožují. Hlavním cílem VŠE je přechod od kvantity ke kvalitě. Počty studentů na jednoho akademického pracovníka jsou ještě stále vyšší, něž jaký je průměr v západní Evropě. V roce 2016 připadlo na jednoho akademického pracovníka 25,2 studentů (v roce 2012 to bylo 28,5), zatímco v západní Evropě se toto číslo pohybuje zhruba kolem 18. Silnou stránkou VŠE je stále posilující internacionalizace, zejména co se zahraničních výjezdů studentů týče. Počet studentů vyslaných do zahraničí se za pět let zvýšil o 40 %; stoupá podíl studentů se zkušeností ze zahraničního semestrálního pobytu. V uplynulých letech poklesl i celkový počet akademických a vědeckých pracovníků. Jejich přepočtený počet klesl o 98, fyzický počet pak o 58, tj. o 8 %. Za uplynulé čtyři roky se podařilo rovněž dvakrát navýšit mzdové tarify akademických pracovníků, takže průměrná mzda akademických pracovníků vzrostla o 16 %. V tomto trendu chce VŠE nadále pokračovat. Rektorka současně vyzdvihla skutečnost, že i přes stagnaci příspěvku od MŠMT celkové výnosy VŠE mírně rostou, zejména díky doplňkové činnosti a poplatkům za cizojazyčné studijní obory, ve kterých kontinuálně přibývá počet zapsaných studentů. Situaci však v současnosti nepříjemně komplikuje skutečnost, že pro rok 2018, který začne na 2 měsíce, nejsou známy žádné podmínky pro financování (dříve byly známy alespoň před prázdninami). Navíc novela zákona o VŠ klade na vysoké školy mimořádné nároky a dále navyšuje již tak náročnou povinnou administrativu. Rektorka závěrem shrnula programové cíle pro období 2018–2022. Jedním z hlavních cílů je získání národní institucionální akreditace a mezinárodní institucionální akreditace AACSB, včetně obhájení akreditací EPAS (FMV), EQUIS (FPH) a profesních akreditací (FFÚ). Mezi další prioritní cíle VŠE patří prohlubování spolupráce s praxí, jako zdroje dalšího financování, a samozřejmě rozvoj služeb pro studenty a rozvoj studentských aktivit.

Usnesení:
Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR VŠE paní rektorce za veškeré informace.

2. Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2018

Prorektor Fischer představil Plán realizace strategického záměru VŠE na rok 2018. Předkládaný Plán realizace strategického záměru VŠE na rok 2018 (PRSZ VŠE 2018) je roční konkretizací cílů uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠE na období 2016–2020 (DZ VŠE) a zahrnuje hlavní aktivity, které budou v roce 2018 realizovány v rámci jeho jednotlivých strategických priorit a dílčích cílů v oblastech: zajišťování kvality, rozvoj lidských zdrojů, diverzita a dostupnost, mezinárodní dimenze vzdělávací činnosti, uplatnitelnost absolventů, společenská role VŠE, rozvoj značky VŠE, kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace a efektivní financování, rozvoj infrastruktury. PRSZ VŠE 2018, který byl konzultován i se členy SR VŠE, byl řádně schválen na zasedání Akademického senátu VŠE dne 30. října 2018.

Usnesení:
SR VŠE se k Plánu realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2018 vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

3. ad a) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VŠE v Praze na roky 2018 a 2019

Kvestor Svoboda seznámil SR VŠE vedení s materiálem Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VŠE v Praze na roky 2018 a 2019, který je VŠE nově povinována sestavit v souladu se schváleným zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Střednědobý výhled vychází z informací o návrhu státního rozpočtu na rok 2018 známých ke dni jeho sestavení, tj. k 31. 10. 2017. Hodnoty položek střednědobého výhledu pro rok 2019 byly stanoveny extrapolací trendů očekávaných změn pro rok 2018. Celkový vývoj výnosů a nákladů předpokládá v roce 2018 meziroční růst o 6,7 %, v roce 2019 pak o 5,4 %. Vzhledem ke skutečnosti, že materiál musí být nejprve schválen Akademickým senátem VŠE, požádal kvestor členy SR VŠE o předběžný souhlas s dodatečným hlasováním SR VŠE o předloženém materiálu per rollam.

SR VŠE vyjádřila souhlas s parametry předloženého Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu VŠE v Praze na roky 2018 a 2019 a souhlasila s dodatečným hlasováním o materiálu per rollam po jeho schválení Akademickým senátem VŠE za podmínky, že materiál nedozná žádných změn.

3. ad b) Návrh změn rozpočtu VŠE v Praze na rok 2017

Kvestor Svoboda seznámil SR VŠE s materiálem Návrh změny rozpočtu VŠE v Praze na rok 2017. Vzhledem k tomu, že někteří děkani, jejichž zasedání skončilo těsně před zahájením zasedání SR VŠE, vznesli vůči materiálu připomínky, není materiál v předložené podobě definitivní. Kvestor proto rovněž SR VŠE požádal o předběžný souhlas s hlasováním per rollam o předloženém materiálu poté, co bude upraven.

Usnesení:
SR VŠE vzala informace k materiálu na vědomí a vyjádřila a souhlasila s dodatečným hlasováním o materiálu per rollam.

4. Majetkoprávní vztahy

Kvestor předložil SR VŠE návrh připravené směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha – Kunratice a VŠE v Praze, týkající se směny pozemků p. č. 952/7 a 2344/89, oba k. ú. Kunratice, o výměře každého 204 m2.

Usnesení:
SR VŠE se k Plánu návrh připravené směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha – Kunratice a VŠE v Praze vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

5. Různé:

a) Informace k závěrům z 41. a 42. zasedání k bodům týkajících se majetkoprávních vztahů:

 • Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4333/1, k. ú. Žižkov
 • Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 936/1, 1829/1 a 1855/1, vše k. ú. Žižkov
 • Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2344/26 a č. 2344/38, oba k.ú. Kunratice
 • Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3612 k.ú. Žižkov
 • Zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 2344/28, k. ú. Kunratice

Správní rada VŠE v Praze bere na vědomí informaci o stavu dále uváděných majetkoprávních vztahů.

V Praze dne 7. listopadu 2017

Zapsal: Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE
Schválili: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE