Zápis ze 44. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 10. dubna 2018

10. dubna
2018

Přítomni: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Jiří Nekovář, Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Hosté:  prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni: Ing. Vladislav Hujová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c., Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Program jednání:

1. Prezentace rektorky

2. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2018

3. Vyhodnocení plnění institucionálního plánu VŠE 2017

4. Majetkoprávní vztahy

5. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

Doc. Volf na úvod poděkoval všem členům SR VŠE za projednání Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy ekonomické v Praze formou per rollam. Povinnost projednání této zprávy Správní radou ustanovuje § 15 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách. Doc. Volf konstatoval, že všichni členové SR VŠE písemně souhlasili s projednáním záležitosti per rollam a s předloženým materiálem vyjádřili jednomyslný souhlas. Zpráva z hlasování SR VŠE v Praze per rollam dne 31. ledna 2018 je přílohou tohoto zápisu.

1. Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR VŠE aktuální vývoj školy. Na úvod představila nové členy vedení VŠE. K 1. březnu 2018 byla jmenována prorektorkou pro strategii doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., která ve funkci vystřídala doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D., jenž od stejného data vykonává funkci děkana Fakulty informatiky a statistiky. Funkci kvestora zastává od 1. dubna 2018 Ing. Tomáš Zouhar, místo Ing. Libora Svobody, který se své působení na VŠE rozhodl ukončit. Na post ředitele, který nyní zatím zastává dr. Nenadál, bylo vypsáno výběrové řízení. Předpokládaný termín obsazení místa na základě výběrového řízení je 1. září 2018. Další personální změny se odehrály v čele některých fakult. Novým děkanem Fakulty informatiky a statistiky se k 1. březnu 2018 stal doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., který ve funkci nahradil doc. RNDr. Luboše Marka, CSc., jenž fakultu vedl po dvě funkční období. Staronovým děkanem Fakulty financí účetnictví je od 1. dubna 2018 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Dne 5. dubna 2018 byl novým děkanem Národohospodářské fakulty zvolen prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., který 1. července 2018 vystřídá doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., jenž včele této fakulty uzavírá rovněž druhé funkční období. Další volby děkana proběhnou 11. dubna 2018 na Fakultě podnikohospodářské, kde bude obhajovat druhé funkční období prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dále se rektorka prof. Machková věnovala akreditační agendě. VŠE 22. února 2018 odeslala žádost o Institucionální akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu, a to pro dvě oblasti vzdělávání: Ekonomické obory a Informatika. Významný akreditační úspěch zaznamenala Fakulta mezinárodních vztahů, která obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European Business Realities na maximálně možné období 5 let. Akreditační rada EPAS schválila akreditaci na dalších pět let na svém zasedání dne 20. února 2018 v Bruselu. V současné době má akreditaci EPAS celkem 111 oborů na 82 univerzitách ve 38 zemích světa. V České republice je držitelem této programové akreditace pouze VŠE. Akreditace jsou udělovány od roku 2005, a to většinou na 3 roky; nejlépe hodnocené studijní obory mohou získat akreditaci na 5 let. Udělení akreditace na pět let pro dva obory je zcela mimořádné. Zatím se tímto úspěchem může pyšnit pouze osm vysokých škol z celého světa. V současné době vrcholí rovněž finalizace Sebehodnotící zprávy (iSER) v rámci náročného několikaletého akreditačního procesu AACSB, který byl zahájen v létě 2016. iSER je připravován v úzké spolupráci s mentorkou AACSB prof. Stephanie Morgan z Kingston University v Londýně. Dne 9. března 2018 se uskutečnila její třetí pracovní návštěva na VŠE, v rámci které byly podrobně prodiskutovány jednotlivé kapitoly pracovní verze iSER se zvláštní pozorností na standard 15 týkající se rozřazení akademických pracovníků do příslušných kategorií. Finální verze iSER by měla být dokončena do poloviny měsíce května. Po jejím projednání International Advisory Boardem počátkem června 2018 bude oficiálně odeslána. Rektorka prof. Machková v souvislosti s probíhajícími akreditačními procesy shrnula i její pozitivní přínosy. Hlavní přínos lze spatřovat v možnosti významně zlepšit kvalitu podle uznávaných mezinárodních standardů. Mezinárodní akreditace jsou v současnosti pro zajištění konkurenceschopnosti VŠE na trhu vzdělávání nezbytnou podmínkou, a to i z hlediska výměny studentů a projektů typu double degree/joint degree s nejlepšími zahraničními vysokými školami. Na závěr rektorka prof. Machková shrnula hlavní priority rozvoje VŠE v nejbližším období, mezi které patří v prvé řadě pokračování ve strategii cíleného přechodu VŠE od kvantity ke kvalitě, jež je zásadní pro profilaci VŠE jako moderní vysoké školy zaměřené na oblast ekonomického a manažerského vzdělávání. Mezi další priority vedení VŠE patří i zlepšování platových podmínek pedagogů. Již nyní se chystá další úprava mzdových tarifů, která by měla vstoupit v platnost v září 2018. Cílem VŠE je i rozvíjet služby zaměstnancům a studentům. VŠE proto podporuje další rozvoj mateřské školy s cílem rozšíření její kapacity a otevření třídy pro povinné předškolní vzdělávání (září 2019). Pozornost bude věnována i rozvíjení kvalitních poradenských služeb studentům, které usnadní jejich vstup do profesního života. S tímto cílem bude rozšířena i kapacita podnikatelského akcelerátoru xPort v areálu Kolejí na Jarově. VŠE nadále pokračuje i ve zvyšování kvality ubytovacích služeb revitalizací areálu Kolejí na Jarově. Na kolejích na Jižním Městě je cílem udržet standard a v případě koleje Rooseveltova je cílem jejich odprodej a získané prostředky využít ke kofinancování.

Usnesení:

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2018

Kvestor Zouhar představil členům SR návrh rozpočtu VŠE na rok 2018. Oproti roku 2017 dochází k navýšení rozpočtu, a to především díky navýšení rozpočtové kapitoly vysokých škol ve státním rozpočtu na rok 2018 o 3 mld. Kč. Návrh rozpočtu VŠE pro rok 2018 počítá s 9 % navýšením neinvestičních prostředků. Bylo schváleno šest centralizovaných rozvojových projektů ve výši přes 4 mil. Kč. Finanční prostředky byly navýšeny i v rámci institucionální podpory, a to o více než 5 mil. Kč. Naproti tomu rozpočet na specifický výzkum klesl o půl milionu Kč. VŠE dále participuje i na významných projektech MŠMT, resp. EU: projekt „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠE v Praze („POROST“) v rámci výzvy MŠMT č. 02_17_044 „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“, projekt OP VVV Rozvoj VŠE ESF, Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze. Investice jsou kalkulovány ve výši 196 mil. Kč (149 mil. ze SR/EU a 47 mil. z vlastních zdrojů). Významná je i čtyřicetimilionová podpora rozšíření xPortu v areálu Kolejí na Jarově. Běžné investiční prostředky MŠMT budou čerpány na přípravné práce spojené s výstavbou Centra archivních a depozitních služeb v areálu kampusu VŠE na Žižkově. Dále proběhnou rekonstrukce zatím nezrekonstruovaných sociálních zařízení v SB a přípravné práce na rozšíření mateřské školky v přízemí SB.

Usnesení:

SR VŠE vyjádřila s rozpočtem na rok 2017 jednoznačný souhlas.

3. Vyhodnocení plnění institucionálního plánu VŠE 2017

Prorektorka doc. Štěrbová předložila Průběžnou zprávu o plnění institucionálního plánu v roce 2017, která představuje aktivity financované v roce 2017 z prostředků tříletého Institucionálního plánu VŠE na roky 2016–2018. Institucionální plán byl schválen na podzim 2015, předtím byl projednán i na Správní radě.            Institucionální plán VŠE na roky 2016–2018 vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro roky 2016-2020. Institucionální plán byl řádně projednán a schválen všemi grémii VŠE (Kolegiem rektorky, Vědeckou radou, Správní radou a Akademickým senátem). Prorektorka doc. Štěrbová poukázala na několik klíčových aktivit. V rámci zajišťování kvality a rozvoje lidských zdrojů byl projednán a schválen návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE. Dále byla zpracována Zpráva o vnitřním hodnocení kvality VŠE, projednána ve VR VŠE a předložena do AS VŠE. Vypracovány byly i pravidelné hodnotící zprávy dle Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VŠE (12 zpráv). V rámci Implementace novely zákona o vysokých školách (nejen) v pedagogické oblasti byl dopracován nový Statut VŠE, Volební řád AS VŠE a Jednací řád AS VŠE, předpisy předloženy a schváleny AS VŠE a registrovány MŠMT. Zpracován byl rovněž kvalitativně nový Studijní a zkušební řád jednotný pro všechny typy studia a všechny studijní programy (české i zahraniční), předložen a schválen AS VŠE a registrován MŠMT. Upraven byl taktéž Disciplinární řád pro studenty VŠE, předložen a schválen AS VŠE a registrován MŠMT. Prorektorka doc. Štěrbová současně vyzdvihla, že v roce 2017 byl na VŠE pořádán již čtvrtý ročník Interní rozvojové soutěže (IRS). V roce 2017 bylo alokováno 4 297,6 tis. Kč na řešení fakultních projektů (9 % částky Institucionálního plánu VŠE), 477,5 tis. Kč na řešení celoškolních projektů (1 % IP) a 238 tis. Kč na administrativní zabezpečení IRS (0,5 % IP). Na závěr Prorektorka doc. Štěrbová uvedla, že výše poskytnutých investičních i neinvestičních prostředků byla v roce 2017 dodržena, podmínky stanovené ve „Vyhlášení“ byly dodrženy, o změnu v Institucionálním plánu na rok 2017 VŠE během roku 2017 nežádala. Součástí bodu bylo i přijetí stanoviska SR k vybraným otázkám týkajícím se plnění Institucionálního plánu VŠE za rok 2017, které budou zaslány MŠMT.

Usnesení:

SR VŠE se k plnění institucionálního plánu VŠE 2017 a k navrženým stanoviskům k vybraným otázkám týkajícím se plnění Institucionálního plánu pro MŠMT vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

4. Majetkoprávní vztahy

Kvestor Ing. Zouhar předložil změny v majetkoprávních vztazích.

4a) SR VŠE v Praze na svém 41. zasedání konaném dne 11. dubna 2017 udělila souhlas s uzavřením smlouvy na budoucí zřízení práva stavby pro společnost Traxial a.s., se sídlem Čerčanská 2055/18b, 140 00 Praha 4, IČ 24231576 na pozemku ve výlučném vlastnictví VŠE v Praze, parc. č. 2344/28, k.ú. Kunratice. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva stavby mezi VŠE v Praze a společností Traxial a.s. byla uzavřena dne 27. června 2017. Ve smlouvě bylo mimo jiné sjednáno, že společnost vyzve VŠE v Praze k uzavření „vlastní“ smlouvy do 31. ledna 2018 s tím, že nebude-li stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o umístění stavy do 31. prosince 2017, povinnost smluvních stran uzavřít smlouvu zaniká. Vzhledem k průběhu stavebního řízením, které do 31. ledna 2018 nebylo ukončeno, společnost žádá o prodloužení termínu k podání výzvy k uzavření smlouvy na zřízení práva stavby do 30. září 2018.

SR VŠE v Praze souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby, konkrétně s prodloužením termínu k výzvě o uzavření smlouvy o zřízení práva stavby.

4b) SR VŠE v Praze na svém 43. zasedání konaném dne 7. listopadu 2017 udělila souhlas s uzavřením směnné smlouvy, týkající se směny pozemku parc. č. 2344/89 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 204 m2 ve vlastnictví VŠE v Praze za pozemek parc. č. 952/7 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 204 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřený do správy Městské části Praha – Kunratice (dále jen MěČ), oba pozemky se nalézají v k.ú. Kunratice. Tato směna však nebyla Hlavním městem Prahou v souladu se Statutem hl. m. Prahy odsouhlasena. Nyní předkládaná MěČ Smlouva o souhlasu se zřízením stavby chodníku je odůvodňována skutečností, že Magistrát hlavního města Prahy svěří do správy MěČ pozemky parc. č. 2344/48 a č. 2344/63, oba ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Kunratice, čímž by mohlo dojít již bez problému ke směně jednoho z těchto pozemků za pozemek par. č. 2344/89. V případě, že by pozemky převedeny nebyly, MěČ by pozemek par. č. 2344/89 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 204 m2 odkoupila za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 96 370,- Kč.

SR VŠE v Praze souhlasí s uzavřením Smlouvy o souhlasu se zřízením stavby chodníku případně s prodejem pozemku ve vlastnictví VŠE v Praze za tímto účelem.

4c) Správní rada VŠE v Praze bere na vědomí informaci o stavu dále uváděných majetkoprávních vztahů: Smlouva na směnu pozemku parc. č. 952/7 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 204 m2, ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy a ve správě Městské části Praha – Kunratice za pozemek parc. č. 2344/89 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 204 m2, který je ve vlastnictví VŠE, byla podepsána zástupci obou smluvních stran dne 6. prosince 2017; v evidenci VŠE je vedena pod číslem 438/VŠ/2017.

5. Různé:

a) Termín dalšího zasedání Správní rady byl stanoven na pondělí 18. června 2018 s místem konání v sídle VŠE na Žižkově v 11:00. Hlavním bodem programu bude projednání Výroční zprávy VŠE o činnosti za rok 2017 a Výroční zprávy o hospodaření VŠE za rok 2017. Jedná se o dokumenty, které musí podle § 15 odst. 2 zákona písm. d) platného znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Správní rada projednat.

V Praze dne 10. dubna 2018

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválili: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE