Zápis ze 45. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 18. června 2018

18. června
2018

Přítomni:       doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vladislava Hujová, Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., Ing. Jiří Nekovář, prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c., Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Jana Říhová, Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Hosté: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni:      PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Program jednání:

  1. Prezentace rektorky
  2. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2017
  3. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2017
  4. Majetkoprávní vztahy
  5. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR VŠE aktuální vývoj školy, který v posledním období souvisel zejména s náročnou agendou institucionální akreditace na národní a mezinárodní úrovni. Dne 7. června 2018 se se zástupci vedení VŠE a jednotlivých fakult sešla dílčí hodnotící komise pro institucionální prostředí. Dne 12. června 2018 proběhla celodenní schůzka hodnotící komise pro oblast vzdělávání Informatika se zástupci Fakulty informatiky a statistiky a dne 14. června 2018 pak proběhla schůzka dílčí komise pro oblast vzdělávání Ekonomické vědy s vedením školy a se zástupci všech fakult. Stanoviska dílčích komisí budou projednána a schválena do 10. července, celkové stanovisko hodnotící komise bude k dispozici cca 24. července a zpravodajské zprávy členů Rady NAÚ budou vyhotoveny do 3. srpna 2018. Všechny tyto materiály budou neprodleně poté VŠE zaslány k vyjádření a žádost VŠE o institucionální akreditaci by měla být projednána na zasedání Rady NAÚ dne 23. srpna 2018. Dále rektorka informovala, že 10. června 2018 byl postoupen Initial Self Evaluation Report (iSER) v rámci mezinárodního akreditačního procesu AACSB. Projednání iSER bude zařazeno na jednání Initial Accreditation Committee dne 27. července 2018. iSER, který se připravoval dva roky ve spolupráci s mentorkou AACSB Stephanie Morgan z londýnské Kingston University, má celkový rozsah 100 stran. Společně se sebehodnotící zprávou byl postoupen i rozsáhlý soubor požadovaných příloh, a to zejména k personálnímu zabezpečení, zabezpečení studijních programů podle jednotlivých kategorií akademických pracovníků definovaných ve standardu 15 a k vědecké činnosti VŠE o celkovém rozsahu 114 stran. Finální sebehodnotící zpráva pro AACSB byla dne 4. června 2018 projednána i členy International Advisory Board (IAB) VŠE na jeho druhém zasedání. Členové IAB vznesli v souvislosti s iSER i se strategickými plány školy řadu velmi zajímavých podnětů a připomínek, které byly do závěrečné verze sebehodnotící zprávy zapracovány. Rektorka rovněž informovala, že dne 13. června 2018 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu VŠE na funkční období 2018–2021. Rektorka dále členy Správní rady seznámila s novým Vnitřním mzdovým předpisem VŠE, který vstoupí v platnost 1. října 2018. Primárním cílem návrhu je zlepšit situaci v odměňování všech zaměstnanců, spočívající v plošném zvýšení tarifních mezd o 5 % + 200 Kč, zrušení závislosti odměňování na délce dosavadní praxe u akademických pracovníků zařazených do současné mzdové třídy 11a, tj. odborných asistentů s titulem Ph.D. či ekvivalentním. V případě akademických pracovníků je úprava mzdových tarifů koncipována tak, aby měla motivační charakter pro jejich další kvalifikační růst v rámci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Usnesení:

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2017

Rektorka představila Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2017. Loňský rok byl pro VŠE velmi náročný zejména z hlediska procesně i administrativně náročné implementace novely zákona o vysokých školách. V uplynulém roce byl připraven a schválen nový moderní Statut, Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, výrazně byly upraveny Studijní a zkušební řád, Disciplinární řád pro studenty VŠE v Praze, Jednací řád Vědecké rady, Řád habilitačního řízení a řízení jmenování profesorem na VŠE v Praze, Jednací řád a Volební řád AS VŠE v Praze atp. Veškeré předpisy byly na MŠMT zaregistrovány včas a vyjádřením kvality práce všech zúčastněných je skutečnost, že všechny předpisy byly ze strany MŠMT zaregistrovány bez připomínek. Rektorka v rámci představení výroční zprávy dále vyzdvihla několik skutečností, jako např. genderovou vyváženost studentů VŠE. V roce 2017 studovalo na VŠE 53,6 % žen a podíl žen na absolventech činil 58,1 %. Prakticky obdobná situace byla i v případě zaměstnanců. V roce 2017 bylo na VŠE zaměstnáno 53,2 % žen. V případě fakult byl nejvyšší podíl žen v řadách zaměstnanců na Fakultě mezinárodních vztahů, kde podíl žen dosáhl až 63,1 %. Výrazně nižší byl podíl žen v případě vedoucích zaměstnanců. V roce 2017 bylo ze 178 vedoucích pracovníků na VŠE jen 44 žen, tj. 24,7 %. Celkový počet studentů v roce 2017 činil 14 700, počet studentů financovaných MŠMT byl celkem 13 556. Celkový počet studentů na bakalářském stupni studia byl 7 525, na navazujícím magisterském stupni 6 658 a v doktorské stupni studia studovalo v roce 2017 celkem 490 studentů. Z uvedených počtů bylo samoplátců na bakalářském stupni 304 (4 %), na navazujícím magisterském stupni 333 (5 %) a v doktorském stupni pak 25 (5,1 %). Do počtu uchazečů se nadále promítal demografický pokles. Do akademického roku 2017/18 se přihlásilo celkem 8 380 uchazečů, rozhodnutí po přijetí bylo vydáno celkem 3 571, celkem pak do prvních ročníků nastoupilo 3 136 uchazečů. Celkový počet uchazečů v roce 2017 byl oproti ak. r. 2016 nižší o 10,2 %. Naproti tomu však nadále rostl počet studentů v cizojazyčných oborech. V bakalářských cizojazyčných oborech byl počet studentů 304 a v navazujících magisterských cizojazyčných oborech pak 333. Oproti ak. roku 2016/17 činil nárůst počtu studentů v cizojazyčných oborech v případě bakalářského stupně o 15,1 % a v případě navazujícího magisterského stupně pak o 27,9 %. Na bakalářském stupni bylo možné v cizojazyčných oborech studovat celkem na třech a na navazujícím magisterském stupni pak celkem na čtyřech fakultách. Silnou stránkou VŠE nadále zůstává internacionalizace, resp. studentské zahraniční mobility. Od roku 2015 VŠE přijímá a vysílá přes tisícovku studentů. V roce 2 017 škola přijala celkem 1 210 studentů, což bylo nejvíce v historii, a vyslala do zahraničí celkem 1067 studentů. Dále se rektorka věnovala problematice věkové struktuře akademických a vědeckých pracovníků. Celkem 73 % akademických pracovníků je mladších 60 let. VŠE má potenciál pro další kvalifikační růst: 62 % odborných asistentů je mladších 49 let, 59 % docentů je mladších 59 let a 86 % vědeckých pracovníků je mladších 49 let. Celkem 15 docentů je ve věkovém pásmu 30–39 let a celkem 5 profesorů je ve věkové kategorii 40–49 let. VŠE klade vysoký důraz na to, aby na škole působili kmenoví zaměstnanci v rozsahu 0,71–1,0 úvazku. V roce 2017 mělo úvazek 0,71–1,0 celkem 71 % akademických a vědeckých pracovníků.

Usnesení:

SR VŠE projednala předložený materiál „Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2017“ a materiál bere se souhlasem na vědomí.

3. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2017

Kvestor Ing. Zouhar představil materiál Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2017. Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze (dále také jen „VŠE“) za rok 2017 je zpracována v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů. Součástí zprávy je roční účetní závěrka včetně zprávy nezávislého auditora, podle jehož názoru tato účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. prosinci 2017 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Akademický senát VŠE schválil v souladu se zákonem o vysokých školách pro rok 2017 vyrovnaný rozpočet, jehož nejvýznamnějším zdrojem na straně výnosů byl příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Ten byl rozpočtován ve výši 590 mil. Kč s následným posílením během roku na úroveň 602 mil. Kč. Celkové mírné meziroční navýšení, promítnuté především do osobních nákladů, umožnilo předejít masivnějšímu odlivu odborných pracovníků a zafungovalo jako pozitivní signál do budoucnosti. Finanční hospodaření VŠE vycházelo v roce 2017, a bude také v dalším období vycházet, z požadavků na efektivní financování školy, které bude v souladu s Dlouhodobým záměrem MŠMT pro oblast vysokých škol na léta 2016–2020 a je podrobněji formulováno také v Dlouhodobém záměru školy na stejné období.

Usnesení:

SR VŠE projednala předložené materiály „Hodnocení rozpočtu VŠE za rok 2017“ a „Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2017“ a materiály bere se souhlasem na vědomí.

4. Majetkoprávní vztahy

4a) Kvestor Ing. Zouhar předložil změny v majetkoprávních vztazích.

Společnost Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00  Praha 7, IČ 45273600, sp.zn. B 1509 vedená u MS v Praze, předložila návrh Kupní smlouvy. Uzavřením této smlouvy by mělo dojít k úplatnému (1,- Kč) převodu nemovitosti – parní přípojky, která končí na pozemku parc. č. 1495, k.ú. Holešovice, který je ve vlastnictví VŠE. Uzavření této smlouvy je v zájmu VŠE v Praze. Jde o přípojku (cca 2 m trubky v zemi), která už nikdy nebude využívána z důvodu přechodu na jiné topné médium. Jelikož uvedená přípojka je ve výkopu s ochranným pásmem, brání v cestě nové přípojky ke kotelně Rooseveltovy koleje. Nutno podotknout, že zmíněná přípojka je de facto bezcenná bez možnosti dalšího využití. Jedná se proto o nepodstatný bagatelní prodej, a důležitá je cesta nové přípojky topného média. Dnes se již vlastnictví přípojek mimo vlastní pozemek právně nevyužívá a jde o pozůstatek z minulosti.

SR VŠE v Praze souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s Pražskou teplárenskou a.s., týkající se parní přípojky na pozemku parc. č. 1495, k.ú. Holešovice.

4b) Správní rada VŠE v Praze bere na vědomí informaci o stavu dále uváděných majetkoprávních vztahů:

4b/1) ad 4b) – zápis 41. zasedání SR VŠE v Praze

SR VŠE v Praze dala na svém 41. zasedání souhlas s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene resp. smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 936/1, č. 1829/1 a č. 1855/1, vše k. ú. Žižkov mezi VŠE v Praze jako jednou z oprávněných z věcného břemene a Městskou část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517 jako povinnou z věcného břemene.

Smlouva, v evidenci VŠE vedená pod číslem 61/VŠ/2018, byla předložena na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu k zápisu věcného práva. Katastrální úřad navrhovaný vklad práva do veřejného seznamu nepovolil, neboť zobrazení v mapě se od vyhotovení geometrického plánu (coby technický podklad vkladové listiny) změnilo. V důsledku této skutečnosti byl návrh na vklad vzat zpět a řízení bylo 30. května 2018 zastaveno.

4b/2) ad 4a) a b) Zápisu ze 44. zasedání SR VŠE v Praze

Ad 4a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby vedené v evidenci smluv VŠE pod č. 249/VŠ/2017 se společností Traxial a.s., se sídlem Čerčanská 2055/18b, 140 00 Praha 4, IČ 24231576, a to z důvodu prodloužení termínu k výzvě o uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku ve výlučném vlastnictví VŠE v Praze, parc. č. 2344/28, k.ú. Kunratice, do 30. září 2018, byl dne 23. dubna 2018 uzavřen.

Ad 4b) Smlouva o souhlasu se zřízením stavby chodníku případně s prodejem pozemku parc. č. 2344/89 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 204 m2 ve vlastnictví VŠE v Praze s Městskou částí Praha – Kunratice, se sídlem K Libuši 7/10, 148 23  Praha 4, IČO 00231134 byla dne 19. dubna 2018 uzavřena a v evidenci smluv VŠE je vedena pod č. 149/VŠ/2018.

5. Různé:

Termín dalšího zasedání Správní rady byl stanoven na úterý 30. října 2018 s místem konání v sídle VŠE na Žižkově v 11:00.

V Praze dne 18. června 2018

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválili: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE