Zápis ze 46. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 30. října 2018

30. října
2018

Přítomni:       doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Michal Petrman, CSc., Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Hosté:  prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni:      Ing. Vladislava Hujová, PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Program jednání:

  1. Prezentace rektorky
  2. Institucionální plán VŠE v Praze na roky 2019–2020
  3. Plán realizace strategického záměru VŠE v Praze na rok 2019
  4. Návrh rozdělení navýšeného příspěvku na rok 2018
  5. Majetkoprávní vztahy
  6. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR VŠE aktuální vývoj školy. Rektorka informovala o tom, že škola 26. září 2018 obdržela rozhodnutí Národního akreditačního úřadu (NAÚ) o udělení institucionální akreditace VŠE na dobu deseti let. NAÚ udělil VŠE akreditaci v plném rozsahu její žádosti, tedy pro bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium. Na základě získané institucionální akreditace budou na VŠE akreditovány nově koncipované studijní programy v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality. Vzhledem k tomu, že Rada pro vnitřní hodnocení kvality (RVH) již intenzivně pracovala během měsíce září, kdy byly nové akreditační žádosti podrobně předjednány, mohla RVH začít po obdržení rozhodnutí NAÚ ihned začít akreditovat nové studijní programy. VŠE byla v uplynulém období úspěšná akreditačně nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku. Mezinárodní komise pro zahájení akreditace AACSB (International Initial Accreditation Committe) přijala na svém zasedání dne 27. července 2018 Initial Self Evaluation Report (iSER) VŠE, na němž projektový tým pro akreditaci AACSB pracoval ve spolupráci s mentorkou prof. Stephanie Morgan z londýnské Kingston University zhruba jeden rok. Rektorka považuje tento úspěch školy za významný milník na cestě k získání prestižní americké akreditace AACSB. V následujícím tříletém období bude škola povinna odevzdávat v pravidelných ročních intervalech dvacetistránkové průběžné zprávy k iSER, v nichž bude muset dokumentovat, jakým způsobem se vypořádává s identifikovanými slabými stránkami školy, které nejsou z hlediska standardů AACSB nikterak závažné a pro VŠE nepřekonatelné. Rektorka dále shrnula vývoj počtu studentů na VŠE. V roce 2017 studovalo na VŠE celkem 14 589 studentů, z nichž 7 525 studovalo v bakalářském, 6 574 v navazujícím magisterském a 490 v doktorském studijním programu. Počet uchazečů v roce 2018 meziročně dále poklesl, ale rozdíl mezi počtem uchazečů a počtem uchazečů nastoupivších do studia se rovněž snížil. Zatímco v roce 2017 se ke studiu na VŠE přihlásilo 8 380 uchazečů, v roce 2018 podalo přihlášku ke studiu na VŠE 7 969 zájemců, tedy o 411 uchazečů méně. V roce 2017 nastoupilo ke studiu na VŠE 3 136 studentů (z celkových 3 571 přijatých uchazečů), v roce 2018 zahájilo studium na VŠE celkem 3 022 (z celkových 3 567 přijatých uchazečů). Za pozitivní lze označit skutečnost že se zvýšil podíl cizinců na počtu přijatých uchazečů, který v roce 2018 činil 25,4 % (v roce 2017 byl tento podíl 22,7 %). Současně se zvýšuje i podíl přijatých uchazečů do navazujícího magisterského studia z jiných škol. V roce 2018 dosáhl tento podíl 43,3 % (v roce 2017 byl podíl přijatých uchazečů z jiných škol 29,6 %). Podíl studentů pražských fakult s trvalým pobytem v Praze a ve Středočeském kraji je pak následující: bakalářské studium – 55 %, navazující magisterské studium – 51 %, doktorské studium – 69 %. Celkový počet zaměstnanců v roce 2017 činil 1 100, z nichž 655 bylo učitelů. S platností od 1. října 2018 byly zvýšeny mzdové tarify. Uzavřena byla i kolektivní smlouva na období 2018–2022.

Usnesení:

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Institucionální plán VŠE v Praze na roky 2019–2020

Prorektorka Štěrbová seznámila členy Správní rady s Institucionálním plánem VŠE na roky 2019–2020 (dále jen IP VŠE), který stanovuje v návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020 (dále jen DZ VŠE) konkrétní cíle rozvoje VŠE do roku 2020 včetně indikátorů a aktivit vedoucích k jejich dosažení. Vychází přitom z vlastních potřeb a strategických záměrů VŠE formulovaných v DZ VŠE a respektuje Vyhlášení institucionálního programu MŠMT pro veřejné vysoké školy na roky 2019–2020. Limit přidělený VŠE na řešení institucionálního plánu činí 94 474 317,- Kč celkem na roky 2019–2020, což při navrhovaném rovnoměrném čerpání činí zaokrouhleně 47 237 tis. Kč ročně. Částka odpovídající 10 % prostředků přidělených na každý rok řešení IP 2019–2020, tedy 4 723 tis. Kč ročně, bude každoročně rozdělena formou interní rozvojové soutěže (IRS). Interní rozvojová soutěž na rok 2019 bude v souladu s platným Projektovým řádem a Pravidly IRS vyhlášena koncem roku 2018, na rok 2020 bude vyhlášena koncem roku 2019. Okruhy interní rozvojové soutěže jsou následující: 1) podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů; 2) tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Částka odpovídající 0,5 % prostředků přidělených na řešení IP, tedy 236 tis. Kč ročně, bude každoročně určena na organizaci IRS. Tato částka není součástí výše uvedené roční částky 4 723 tis. Kč. Organizace interní rozvojové soutěže je upravena příslušnou směrnicí rektorky (Projektovým řádem) a Pravidly interní rozvojové soutěže, dostupnými na stránkách strategie.vse.cz. Materiál byl schválen Akademickým senátem VŠE dne 22. října 2018.

Usnesení:

SR VŠE se k Institucionálnímu plánu VŠE v Praze na roky 2019–2020 vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

3. Plán realizace strategického záměru VŠE v Praze na rok 2019

Prorektorka Štěrbová předložila Správní radě Plán realizace strategického záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2019. Jedná se o roční konkretizaci cílů uvedených v DZ VŠE a představuje hlavní aktivity, které budou v roce 2019 realizovány v rámci jeho jednotli-vých strategických priorit a dílčích cílů. DZ VŠE je strategickým záměrem Vysoké školy eko-nomické na období 2016–2020 dle novely zákona o vysokých školách účinné od 1. září 2016. PRSZ VŠE 2019 vychází jak z uvedeného strategického záměru, tak z Plánu realizace Dlou-hodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2019, zpracovaného a vyhlášeného Minis-terstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Nástin způsobu dosažení cílů uvedených v PRSZ VŠE 2019 je uveden v Institucionálním plánu VŠE na léta 2019–2020, který bude hlavním zdrojem financování většiny aktivit uvedených v PRSZ VŠE 2019. PRSZ byl předložen k projednání Vědecké radě VŠE per rollam. Materiál byl schválen Akademickým senátem VŠE dne 22. října 2018.

Usnesení:

SR VŠE se k Plánu realizace strategického záměru VŠE v Praze na rok 2019 vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

4. Návrh rozdělení navýšeného příspěvku na rok 2018

Kvestor předložil Správní radě návrh rozdělení navýšeného příspěvku na rok 2018. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rozhodlo o navýšení finančních prostředků v rozpočtovém okruhu I v celkové výši 250 mil. Kč. Vysoká škola ekonomická v Praze z této částky získala 8 887 tis. Kč na základě rozhodnutí o navýšení příspěvku č. 184090. Příspěvek na studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost se tak zvýšil z 644 784 tis. Kč na 653 671 tis. Kč, tj. v relativním vyjádření o 1,38 %. Návrh počítá s rozdělením navýšeného příspěvku proporcionálně k rozdělení příspěvku ve schváleném rozpočtu na rok 2018 (dle metodiky minulých let), po odečtení výdajů vyvolaných neočekávanými událostmi. Část dodatečně přiděleného příspěvku (550 tis. Kč) se navrhuje použít na: 1) očekávané spolufinancování projektu OP VVV Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze; 2) na zvýšení nákladů na příspěvek penzijního připojištění zaměstnanců VŠE (800 tis. Kč); 3) na zvýšení nákladů v reakci na novou legislativu (450 tis. Kč).

SR VŠE se k návrhu rozdělení navýšeného příspěvku na rok 2018 vyjádřila s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů.

5. Majetkoprávní vztahy

Kvestor Ing. Zouhar předložil změny v majetkoprávních vztazích.

5a. Kvestor předložil Správní radě záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti resp. uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti se společností Vodafone Czech Republic a.s. Smlouvou o budoucí smlouvě je řešeno uložení datové přípojky sousedního objektu v Italské ulici (Penta – Churchill) vedené pod chodníkem v/na pozemku VŠE parc. č. 1/1 v k. ú. Žižkov. Provedení výkopu je naplánováno na zkouškové období zimního semestru ak. roku 2018/19, aby se snížil dopad na provoz školy, především přístup do Staré budovy. Kromě úplaty za služebnost bude připravena i samostatná kabelová chránička VŠE pro případné budoucí připojení k datové síti Vodafone.

SR VŠE v Praze souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, resp. s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti se společností Vodafone Czech Republic a.s., týkající se realizace stavby podzemního komunikačního vedení na/v pozemku par. č. 1/1 v k.ú. Žižkov.

5b) Správní rada VŠE v Praze bere na vědomí informaci o stavu dále uváděných majetkoprávních vztahů, resp. k a) k závěrům ze 45. zasedání, týkající se majetkoprávních vztahů, b) o smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Městem JH a c) o posunu směny pozemku v k.ú. Kunratice:

5b/1. Ad a) – k bodu 4a) Zápis 45. zasedání SR VŠE v Praze

Kupní smlouva se společností Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00  Praha 7, IČ 45273600, sp. zn. B 1509 vedená u MS v Praze, týkající se převodu nemovitosti – parní přípojky (cca 2 m trubky v zemi), která končí na  pozemku parc. č. 1495, k. ú. Holešovice, který je ve vlastnictví VŠE; v evidenci VŠE je vedena pod číslem 235/VŠ/2018.

5b/2. Ad a) – k bodu 4b/2 Zápis ze 45. zasedání SR VŠE v Praze

Smlouva o zřízení práva stavby, k jejímuž uzavření vydala Správní rada VŠE souhlas dne 11. dubna 2017 a k dodatku k této smlouvě dne 10. dubna 2018, byla ze strany stavebníka tj. společnosti Traxial a.s., se sídlem Čerčanská 2055/18b, 140 00 Praha 4, IČ 24231576 podepsána dne 24. září 2018 a předána VŠE k podpisu.

5c/3. Ad b) – Informace o zřízení služebnosti k pozemku Města Jindřichův Hradec

Dne 15. října 2018 byla uzavřena mezi Město Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 01  Jindřichův Hradec, IČ 00246875, na straně jedné jako budoucím povinným  a VŠE v Praze, na straně druhé jako budoucím oprávněným Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 1836/3, č. 1836/2 a č. 1836/4, vše v k. ú. Jindřichův Hradec, jejichž vlastníkem je Město Jindřichův Hradec.

Předmětné pozemky budou zatíženy přesahem stavby nadzemního podlaží budovy čp. 1117/II -objekt Fakulty managementu, stojící na pozemku parc. č. 1836/1, k. ú. Jindřichův Hradec.

Služebnost se zřizuje úplatně dle ceníku města Jindřichův Hradec a skutečné výměry dané geometrickým plánem.

Smlouva byla uzavřená dne 15. října 2018 a v evidenci smluv je na VŠE vedená pod číslem 349/VŠ/2018.

5d/4. Ad c) – Informace o posunu směny pozemku v k. ú. Kunratice

Ve věci směny pozemků ve vlastnictví Hl. m. Prahy resp. MěČ Praha Kunratice, které svědčí právo nakládání se svěřeným majetkem, za pozemek ve vlastnictví  VŠE parc. č.  2344/89, o výměře 204 m2 (vyčleněno z pozemku parc č. 2344/38), všechny v k. ú. Kunratice případně prodeji tohoto pozemku (souhlas SR udělen 10. dubna 2018), bylo v mezidobí s MěČ Kunratice jednáno s tím, že VŠE má zájem především o převod resp. směnu jižní části pozemku parc. č. 2344/48, k. ú. Kunratice, a to zejména s ohledem na uzavřenou smlouvu o zřízení práva stavby se společností Traxial a.s. (souhlas SR udělen dne 11. dubna 2017) a možnosti vybudování a zpřístupnění parkovacích míst pro VŠE na pozemku zatíženém právem stavby.

6. Různé

Termín dalšího zasedání Správní rady byl stanoven na 2. dubna 2019 s místem konání v sídle VŠE na Žižkově v 11:00.

V Praze dne 30. října 2018

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválili: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE