Zápis ze 47. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 2. dubna 2019

2. dubna
2019

Přítomni:       doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vladislava Hujová, Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., Ing. Jana Říhová, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Hosté:  prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni:      PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Michal Petrman, CSc.

Program jednání:

  1. Prezentace rektorky
  2. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2019
  3. Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

1. Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR VŠE aktuální vývoj školy. I VŠE se musí vyrovnávat s klesajícím počtem studentů. Zatímco v roce 2010 bylo počet studentů českých VŠ téměř 396 tisíc, v roce 2018 to byl již o sto tisíc méně, zhruba 290 tisíc. Za posledních pět let poklesl i poměrný podíl studentů VŠ, kteří si ke studiu vybrali ekonomické vědy a nauky. V roce 2010 byl tento podíl 25,0 % a v roce 2017 již jen 20,3 %, což představuje pokles o téměř 5 %. Ze všech skupin studijních programů byl nejmarkantnější pokles právě ve skupině ekonomické vědy a nauky, resp. zatímco ve většině skupin studijních programů se tento poměr o něco málo zvýšil (kromě humanitních a společenských věd a pedagogiky, učitelství a sociálně péče, v jejichž případě došlo k minimálnímu poklesu), u ekonomických věd a nauk došlo k významnějšímu poklesu. VŠE však nadále patří k největším VŠ. Počtem studentů 13 423 je na sedmém místě. Co do počtu studentů na jednoho akademického pracovníka je VŠE na čtvrtém místě. Na jednoho přepočteného akademického pracovníka připadá 27,9 studentů. Mezi tradičně silné stránky školy patří podíl samoplátců (9,5 %), mezinárodní mobilita (7,5 %) a graduation rate (4,4 %). Naproti tomu mezi slabé stránky školy patří nízký podíl pedagogů cizinců (2 %), stejně jako nízký podíl externích příjmů (1,6 %) a rovněž nízký podíl vědy a výzkumu (1,1 %). Škola však svým slabým stránkám věnuje velkou pozornost, o čemž svědčí např. její úspěšnost v grantové soutěži GAČR. Zatímco v roce 2015 bylo z podaných 35 návrhů projektů přijato pouze 6 návrhů (17,1% úspěšnost), v roce 2019 bylo z 36 návrhů projektů již přijato 15 (41,7%) návrhů, tedy téměř polovina. Velmi úspěšná byla VŠE v mezinárodně uznávaných žebříčcích. V prestižním hodnocení Financial Times European Business School Ranking 2018 se umístila na 60. místě v Evropě. V hodnocení QS World University Ranking se umístila na 201. – 250. místě v oblasti vzdělávání Economic and Econometrics (v rámci České republiky obsadila 2. místo za Univerzitou Karlovou), a v oblasti vzdělávání Accounting and Finance, kde byla VŠE do hodnocení zařazena poprvé, se umístila 201. – 250. místě a v rámci ČR obsadila místo první. V hodnocení Eduniversal Business School Ranking získala VŠE opětovně pět akademických palem za internacionalizaci a byla vyhodnocena jako Best Business School in Eastern Europe. VŠE si 16. ledna 2019 rovněž připomněla padesátileté výročí upálení Jana Palacha, který v letech 1966–1968 studoval na VŠE, odhalením umělecky ztvárněné pamětní desky ve vnitřní venkovní dvoraně areálu VŠE na Žižkově, jejíž autorkou byla studentka Akademie výtvarných umění v Praze. Významnou celoškolskou událostí bylo i přejmenování kolejí na Jarově. Blok I, Jarov A, B, C, D, v němž Jan Palach během svých studií na VŠE bydlel, byl přejmenován na Palachovu kolej. Při této příležitosti zde byla slavnostně odhalena i pamětní deska Janu Palachovi, kterou nechali zhotovit jeho bývalí spolužáci. Jarov III. F byla přejmenována na Eislerovu kolej a Jarov III. G. na Thalerovu kolej. Pavel Eisler bojoval v československé vojenské jednotce ve Velké Británii, stal se obětí politických procesů v 50. letech, později pedagogicky působil na VŠE, kde patřil k předním představitelům reformního hnutí 60. let. Pavel Eisler zemřel tragicky v roce 1966, ale jeho rodina zůstala se školou v kontaktu. VŠE získala jeho vědeckou pozůstalost, a paní Jean Eisler věnovala ve své poslední vůli knihovně VŠE i finanční dar. S VŠE je spojen i Richard Thaler, profesor University of Chicago, Booth School of Business a nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2017. Thaler obdržel v roce 2015 od VŠE čestný doktorát na návrh Národohospodářské fakulty.

Usnesení:

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

2. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2019

Kvestor Zouhar představil členům SR návrh rozpočtu VŠE na rok 2019. Předkládaný návrh rozpočtu byl schválen na zasedání Akademického senátu VŠE v Praze dne 25. března 2019. Rozpočtované náklady na realizaci studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činnost (tj. tzv. hlavní činnost v rámci rozpočtových ukazatelů A a K) představují částku 738 mil. Kč. Tyto rozpočtované náklady jsou na výnosové straně kryty příspěvkem MŠMT ve výši 699 mil. Kč (A+K), výnosy z majetku a ostatními vlastními výnosy včetně případného zapojení fondu provozních prostředků. Udržitelnost celkové bilance rozpočtu je zajištěna tím, že jako položka snižující tyto náklady jsou rozpočtovány celoškolní režie (odváděné z cizojazyčných programů, z prostředků výzkumu a vývoje a z nekomerční a komerční doplňkové činnosti) v odhadované výši 35 mil. Kč. Nárůst předpokládaných režií proti minulému roku vychází ze stabilního navyšování studentů samoplátců a zvýšení získaných grantových prostředků na vědu a výzkum. Fakultám budou jako motivační nástroj k získávání dalších grantů k dispozici prostředky ve výši poloviny vybrané režie z vědeckých grantů. Na výnosové straně představují rozhodující zdroje financování školy příspěvky a dotace poskytované ze strany MŠMT. Vzhledem k tomu, že u ostatních institucionálních prostředků určených na rozvoj včetně rozvoje vědecké organizace dochází k minimálním změnám, je celkový nárůst příspěvků a dotací z MŠMT na úrovni 6 %. Rozpočet investic na rok 2018 je v souladu s dlouhodobým záměrem školy zaměřen především na úpravy a rekonstrukce stávajících kapacit. Plánované investiční akce v roce 2019 jsou v celkové výši necelých 113 milionů Kč. Návrh rozpočtu Správy účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze pro rok 2019 je zpracován na základě analýzy základních rozpočtových zdrojů, které má pro rok 2019 SÚZ k dispozici. Plánované výnosy kolejí by měly umožnit realizaci základní údržby objektů kolejí a menz neinvestičního charakteru. Návrh rozpočtu kolejí je sestaven tak, aby výnosy z výběru kolejného a prodeje ostatních služeb uhradily veškeré provozní náklady kolejí včetně nákladů na Správu a zároveň vznikl zisk, kterým bude uhrazena ztráta z provozu menz. Celkové předpokládané náklady na provoz SÚZ pro rok 2019 činí 165 mil. Kč.

Usnesení:

SR VŠE vyjádřila s rozpočtem na rok 2017 jednoznačný souhlas.

3. Různé

  1. a) Tajemník Správní rady shrnul projednání Střednědobého výhledu rozpočtu VŠE na roky 2019 a 2020 v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a Návrhu rozdělení navýšeného příspěvku na rok 2018 v prosinci 2018 per rollam Správní radou. Do projednání předložených materiálů se zapojilo celkem sedm z dvanácti členů Správní rady, kteří vyjádřili souhlas s projednáním obou dokumentů per rollam a současně s oběma dokumenty vyjádřili souhlas. Nedošlo však k naplnění podmínky Čl. 4 odst. 8 Statutu Správní rady VŠE v Praze, proto zde platí ustanovení § 14 odst. 5 zákona o vysokých školách týkajících se předchozího písemného souhlasu správní rady k dokumentům uvedených v § 15 odst. 2 písm. b) a c), tj. že pokud správní rada nerozhodne do 2 týdnů ode dne postoupení schváleného návrhu akademickým senátem správní radě veřejné vysoké školy, platí, že návrh schválila.
  2. b) Termín dalšího zasedání Správní rady byl stanoven na 28. května 2019 s místem konání v sídle VŠE na Žižkově v 11:00.

V Praze dne 2. dubna 2018

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválili: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE