Zápis ze 48. zasedání Správní rady VŠE v Praze dne 28. května 2019

28. května
2019

Přítomni:  doc. Ing. Jiří Volf, CSc., Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., PhDr. Miroslava Kopicová, Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Ing. Pavel Pichler, Ph.D.

Hosté:  prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii, Ing. Tomáš Zouhar, kvestor, doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., kancléř, tajemník Správní rady

Omluveni:      Ing. Vladislava Hujová, Ing. Pavel Kysilka, CSc., Ing. Michal Petrman, Ing. Jana Říhová, Jiří Ptáček

Program jednání:

1) Volba předsedy

2) Volba místopředsedů

3) Prezentace rektorky

4) Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2018

5) Závěrečná zpráva o dosažení cílů Institucionálního plánu VŠE na roky 2016–2018

6) Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2018

7) Různé

Průběh zasedání:

Jednání řídil doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda Správní rady VŠE (dále jen SR VŠE).

K programu jednání nebyly od členů SR VŠE vzneseny žádné připomínky ani doplnění.

Předseda SR VŠE informoval společně s tajemníkem správní rady, že dne 21. května 2019 vstoupil v platnost nový statut SR VŠE, který nahrazuje stávající statut z roku 2008.

Rektorka společně s tajemníkem správní rady informovali, že v úvodu zasedání SR VŠE je třeba provést volbu předsedy a dvou místopředsedů SR VŠE. Volba předsedy a místopředsedů se řídí Čl. 3 statutu. Za skrutátory byli nominováni tajemník SR VŠE a Ing. Pavel Pichler, Ph.D. SR VŠE navržené skrutátory pro volbu předsedy a místopředsedů schválila.

1. Volba předsedy

Na post předsedy SR VŠE byl navržen jediný kandidát, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., jenž kandidaturu přijal. V následné tajné volbě předsedy SR VŠE se pro doc. Volfa vyjádřilo všech přítomných sedm členů SR VŠE.

Usnesení:

Předsedou SR VŠE byl zvolen doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

2. Volba místopředsedů

Na post dvou místopředsedů byli navrženi PhDr. Miroslava Kopicová a Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. Kandidáti návrh přijali a v následné tajné volbě byli oba jednohlasně zvoleni přítomnými členy SR VŠE.

Usnesení:

Místopředsedy SR VŠE byli zvoleni PhDr. Miroslava Kopicová a Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

3. Prezentace rektorky

Paní rektorka prof. Machková shrnula formou prezentace členům SR VŠE aktuální vývoj školy. Na úvod představila aktuální počty uchazečů o studium na VŠE. K 13. květnu 2019 se na bakalářské studium na VŠE hlásilo 8 205 uchazečů, což je o 236 více než vloni. Na navazující magisterské studium se hlásí 3 531 uchazečů, což je však méně o 183 než vloni. Rektorka se dále ve své prezentaci věnovala především mezinárodní akreditaci AACSB. Představila přípravné práce na ročním iSER (Initial Self Evaluation Report) Update Report, v němž škola shrnuje výsledky plnění akreditačních standardů AACSB s ohledem na zjištěné slabé stránky školy, které se týkají zejména standardu č. 8 (kontroly dosahování cílů učení ve studijním programu) a standardu č. 15 (kvalifikační struktury dle požadavků AASCB). V rámci zlepšení kontroly dosahování cílů učení ve studijním programu byl přijat způsob sběru dat (hodnocení), který by měl vést k účelnému monitoringu kontroly dosahování cílů učení ve všech studijních programech. Sběr dat bude probíhat při obhajobě a státních zkouškách. V rámci sběru dat bude hodnoceno pět závazných kritérií: analytické myšlení a práce s daty, komunikační a prezentační dovednosti, kritické a tvůrčí myšlení, etika a udržitelnost a znalosti a dovednosti studijního programu. Hodnocení pak bude čtyřškálové: převyšuje očekávání, splňuje očekávání, splňuje očekávání s výhradami, nesplňuje očekávání. Kontrola dosahování cílů učení bude určena pouze pro garanta studijního programu, tj. nebude součástí celkového výsledného hodnocení studijních výsledků studenta, jež se bude nadále dít standardní klasifikací příslušnou známkou. Výsledky kontroly dosahování cílů učení ve studijním programu bude garant pravidelně vyhodnocovat po každém semestru. V případě standardu č. 15 sice VŠE splnila podmínky kvalifikační struktury vyučujících, nicméně na základě prvního roztřídění učitelů se podíl učitelů v kategorii „Other“ velmi přiblížil k maximálnímu povolenému poměru 10 %. V rámci přípravy iSER Update Report proběhla ve spolupráci s děkany jednotlivých fakult důsledná revize rozřazení učitelů do jednotlivých kategorií. Během této revize se v řadě případů ukázalo, že vyučující řazení původně do kategorie „Other“ jsou významně propojení s praxí a proto byli přesunuti do kategorie Practice Academic (PA). Došlo tak nejen k významnému, pětiprocentnímu snížení podílu kategorie „Other“, ale současně i k posílení praktiků s Ph.D. (PA), tedy druhé nejvýznamnější skupiny vyučujících v rámci Standardu 15. Pracovní verze iSER Update Report byl rovněž podrobně prodiskutována na zasedání International Advisory Board VŠE dne 24. května 2019. Nyní probíhá finalizace zprávy, která pak bude odeslána AACSB.

Usnesení:

Předseda SR VŠE doc. Volf poděkoval jménem členů SR paní rektorce za veškeré informace.

4. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2018

Rektorka představila Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2018, která podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách VŠE. Významným mezníkem v činnosti školy v roce 2018 bylo podání žádosti a následně obdržení institucionální akreditace pro obě požadované oblasti vzdělávání (ekonomické obory a informatika) v plném rozsahu. Významného pokroku učinila škola i v oblasti mezinárodních akreditací. V první polovině roku byla dokončena příprava Sebehodnotící zprávy iSER pro AACSB, která byla odeslána v červnu. V roce 2018 byla obhájena mezinárodní programová akreditace EPAS pro dva programy Fakulty mezinárodních vztahů. Akreditace, kterou uděluje EFMD (European Foundation for Management Development), získaly programy Mezinárodní obchod a International Business, a to na nejdelší možné období pěti let. Fakulta podnikohospodářská pokračovala v plnění standardů akreditace EQUIS. VŠE se v roce 2018 zaměřovala mj. i na rozvoj akreditovaných cizojazyčných studijních programů. V roce 2018 probíhala výuka těchto programů na všech pražských fakultách VŠE. Silnou stránkou VŠE nadále zůstává mobilita studentů. V rámci mobilit vyslala VŠE do zahraničí více než 1 100 studentů a přijala více než 1 300 zahraničních studentů. VŠE byla úspěšná i v mezinárodně uznávaných žebříčcích. V prestižním hodnocení Financial Times European Business School Ranking 2018 se umístila na 60. místě v Evropě. V hodnocení QS World University Ranking se umístila na 201. – 250. místě v oblasti vzdělávání Economic and Econometrics (v rámci České republiky obsadila 2. místo za Univerzitou Karlovou), a v oblasti vzdělávání Accounting and Finance, kde byla VŠE do hodnocení zařazena poprvé, se umístila 201. – 250. místě a v rámci ČR obsadila místo první. V hodnocení Eduniversal Business School Ranking získala VŠE opětovně pět akademických palem za internacionalizaci a byla vyhodnocena jako Best Business School in Eastern Europe. V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byly na VŠE řešeny výzkumné projekty GA ČR, TA ČR, granty ministerstev, zahraniční granty i projekty v rámci specifického výzkumu. V roce 2018 se VŠE zaměřila na přípravu projektů a do grantové soutěže GA ČR bylo pro rok 2019 podáno pracovníky VŠE celkem 36 projektů (31 standardních, 1 excelentní, 4 juniorské). V roce 2018 byla rovněž uzavřena nové kolektivní smlouva s odbory, došlo k úpravě vnitřního mzdového předpisu a nárůstu mzdových tarifů. Vedení VŠE také rozhodlo o rozšíření Univerzitní mateřské školy o předškolní oddělení a vyčlenilo pro potřeby mateřské školy další vhodné prostory.

SR VŠE projednala předložený materiál „Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2018“ a materiál bere se souhlasem na vědomí.

5. Závěrečná zpráva o dosažení cílů Institucionálního plánu VŠE na roky 2016–2018

Doc. Štěrbová představila členům SR VŠE Závěrečnou zprávu o dosažení cílů Institucionálního plánu VŠE na roky 2016–2018. Závěrečná zpráva koresponduje s průběžnými zprávami o postupném naplňování těchto cílů v letech 2016 až 2018, avšak jednotlivé aktivity, které vedly k naplnění cílů a jsou uvedeny v průběžných zprávách, neopakuje. Důraz je kladen na jednotlivé aspekty dosaženého pokroku v daných oblastech a na zdůvodnění, proč některé dílčí cíle nebyly naplněny. Přidělené prostředky IP VŠE byly čerpány rovnoměrně, a to jak v části investiční, tak neinvestiční. Stanovená výše prostředků byla dodržena, včetně minimální výše prostředků na interní rozvojovou soutěž. Do předloženého materiálu jsou zapracovány připomínky Akademického senátu VŠE (dále jen AS VŠE), které vzešly z projednávání materiálu dne 20. května 2019. Upravený materiál bude AS VŠE předložen k projednání na jeho zasedání dne 17. června 2019.

SR VŠE projednala předložený materiál „Závěrečná zpráva o dosažení cílů Institucionálního plánu VŠE na roky 2016–2018“ a materiál bere se souhlasem na vědomí.

6. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2018

Kvestor Ing. Zouhar představil materiál Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2018. Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2018 je zpracována v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů. Nejdůležitější součástí zprávy je roční účetní závěrka včetně zprávy nezávislého auditora, podle jehož názoru tato účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. prosinci 2018 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Akademickým senátem schválený vyrovnaný rozpočet pro rok 2018 byl rozpočtován ve výši 645 mil. Kč a následným posílením během roku zvýšen na více než 660 mil. Kč. Celkové meziroční navýšení, promítnuté především do osobních nákladů, umožnilo stabilizovat personální oblast ve všech součástech školy a posílit tarifní mzdové složky s výraznějším dopadem u mladých odborných asistentů. VŠE v roce 2018 realizovala investiční projekt OP VVV, díky kterému bylo možné zmodernizovat a zrekonstruovat budovy, vnitřní prostory a vybavení sloužící především ve výuce. Mezi největší akce projektu lze zařadit modernizaci učeben a studijních zón ve Staré budově, IT infrastruktury školy a vybudování nové specializované učebny na grafické práce v Rajské budově. V kampusu Jarov bylo dokončeno rozšíření kapacit podnikatelského akcelerátoru podpořené z OP PPR. Finanční hospodaření VŠE vycházelo v roce 2018, a bude také v dalším období vycházet, z požadavků na efektivní financování školy, které bude v souladu s Dlouhodobým záměrem MŠMT pro oblast vysokých škol na léta 2016–2020 a je podrobněji formulováno také v dlouhodobém záměru školy na stejné období.

SR VŠE projednala předložený materiál „Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2018“ a materiál bere se souhlasem na vědomí.

Různé

  1. a) Termín dalšího zasedání Správní rady byl stanoven na úterý 5. listopadu 2019 s místem konání v sídle VŠE na Žižkově v 11:00.

V Praze dne 28. května 2018

Zapsal: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., tajemník SR VŠE

Schválili: doc. Ing. Jiří Volf, CSc., předseda SR VŠE