Zápis ze zasedání Správní rady VŠE ze dne 21. dubna 2005

21. dubna
2005

Přítomni: Ing. Petr Brožek, Ing. Marie Čadová, Milan Český, Mgr. Václav Pícl, doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni:Ing. Jiří Fabián, Ing. Pavel Kafka, Ing. Pavel Kysilka, CSc.

1. Informace o prodeji nemovitostí Štěpánská, Černá a postup řešení duplicitních zápisů vlastníků u pozemků v Kunraticích

Kvestor (v souladu s plněním závěrů z 13. zasedání Správní rady) podal podrobnou zprávu o průběhu prodeje objektů Štěpánská 18 a Černá 13.V současné době vypadá situace následovně:

  1. Katastrální úřad již vrátil smlouvu o prodeji objektu Černá čp. 1705 na pozemku parc. č. 888 s vyznačením povolení vkladu s právními účinky ke dni 29. 11. 2004.
  2. U objektu Štěpánská čp. 613 na pozemku parc. č. 2080 zatím nebyl převod vlastnického práva Katastrálním úřadem potvrzen. Žádost o provedení vkladu byla předána na katastrální úřad 14. 3. 2005.

    V obou těchto případech má být podle kupní smlouvy předání (a převzetí) objektů uskutečněno do 15. července 2005, pokud se strany nedohodnou jinak.

  3. Mezi duplicitními vlastníky byla v únoru 2005 sepsána a všemi podepsána formou notářského zápisu Dohoda o narovnání práv vlastnických k nemovitostem, kdy na základě této dohody se VŠE v Praze stává výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2344/7, 2344/24, 2344/26, 2344/27, 2344/28, 2344/29, 2344/35, 2344/36, 2344/50 a 2344/55 v k. ú. Kunratice a dále spoluvlastníkem s podílem 1 vzhledem k celku u pozemků parc. č. , 2344/34 a , 2344/37 v k. ú. Kunratice. Žádost o zápis vlastnických práv dle této Dohody je katastrálním úřadem vedena ode dne 4. 3. 2005.

Usnesení:
Správní rada bere na vědomí informace o prodeji objektů Štěpánská 18 a Černá 13, Praha 1 a dále bere na vědomí informaci o nemovitostech, které se nacházejí v k. ú. Kunratice.

2. Výroční zpráva o činnosti VŠE v Praze za rok 2004

Výroční zprávu o činnosti VŠE v Praze za rok 2004 uvedla paní rektorka doc. Durčáková. Struktura zprávy odpovídá vyžadované struktuře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i účelům školy. Jedná se o ze zákona veřejný materiál, který je zpracováván rektorátem na základě podkladů prorektorů, kvestora, děkanů a ostatních vedoucích pracovišť školy. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 je oddělena od Výroční zprávy o hospodaření za rok 2004.
V následné diskusi guvernér ČNB doc. Tůma vyjádřil spokojenost se sekcí o vědě a výzkumu, ke které měl v minulém roce připomínky. Členové správní rady také ocenili kvalitu výroční zprávy.

Usnesení:
Správní rada projednala Výroční zprávu o činnosti VŠE v Praze za rok 2004 a vyjádřila s ní souhlas.

3. Výroční zpráva o hospodaření VŠE v Praze za rok 2004

Výroční zprávu o hospodaření uvedl kvestor Kříž. Zmínil, že zpráva je zpracována dle požadavků MŠMT a obsahuje i výrok auditora k účetní závěrce za rok 2004. Cílem předkládané Výroční zprávy o hospodaření je podat úplné informace za všechny oblasti činnosti VŠE pro potřebu informovanosti veřejnosti o hospodářských výsledcích školy. Zpráva se zabývá vyhodnocením souhrnných výsledků hospodaření školy se všemi zdroji financování a jejich použitím v oblasti neinvestičních (provozních) nákladů a investičních výdajů.

Usnesení:
Správní rada projednala Výroční zprávu o hospodaření VŠE v Praze za rok 2004 a vyjádřila s ní souhlas.

4. Rozbor hospodaření VŠE v Praze za rok 2004

Dále kvestor seznámil Správní radu s materiálem Rozbor hospodaření VŠE v Praze za rok 2004. Tento rozbor podává úplné informace o hospodaření VŠE za všechny oblasti činnosti pro vnitřní potřebu školy. Na rozdíl od Výroční zprávy o hospodaření VŠE v Praze za rok 2004 hodnotí hospodaření ve vztahu k rozpočtu a to nejen VŠE jako celku, ale i jednotlivých pracovišť hospodařících s přidělenými prostředky.
V následné diskusi se guvernér ČNB doc. Tůma dotázal, proč oba materiály (Zpráva o hospodaření a Rozbor hospodaření) nejsou spojeny v jeden materiál, což by bylo přehlednější. Dále požadoval, aby napříště tento materiál obsahoval také grafické prvky, které lépe ilustrují hlavní ukazatele a jejich vývoj v čase, pouhá prezentace čísly v tabulkách se mu nejeví jako příliš vhodná.
Kvestor odpověděl, že povinnost předkládat Výroční zprávu o hospodaření vyplývá z vysokoškolského zákona 111/1998 Sb. a její struktura je předepsána ministerstvem, zatímco Rozbor hospodaření je jen pro vnitřní potřebu školy. Mgr. Václav Pícl z MŠMT následně upozornil na to, že metodika vydaná ministerstvem stanovuje minimum informací, které musí Výroční zpráva obsahovat, škola však může v materiálu uvádět i více. Rektorka akceptovala připomínky guvernéra.

Usnesení:
Správní rada projednala Rozbor hospodaření VŠE v Praze za rok 2004 a vyjádřila s ním souhlas.

5. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2005

Kvestor Kříž předložil Správní radě Návrh rozpočtu pro rok 2005. Rozpočet je koncipován v souladu s „Postupem sestavování a schvalování rozpočtu VŠE a hodnocení výsledků jeho plnění“ platným od roku 2001. Rozpočet je založen na tzv. nulté variantě rozpočtu a vychází ze základních priorit školy a sice – růstu mezd o 5 % u učitelů a 3,5 % u ostatních pracovníků proti srovnatelné základně roku 2004 a zabezpečení provozu nového objektu Rajská.
V diskusi k rozpočtu se dotázal guvernér ČNB doc. Tůma na nutnost nákupu snášecího stroje a sněžné frézy. Kvestor objasnil, že snášecí stroj je standardní vybavení nakladatelství, nutné k jeho provozu, sněžnou frézu škola potřebuje pro areál Jižního města, kde v zimním období udržujeme obslužné komunikace a zajišťujeme upravenost chodníků na poměrně velké ploše.
Předseda správní rady se dotázal na možnost zvýšení objemu doplňkové činnosti, např. v oblasti zakázek vzdělávání pro státní správu. Rektorka odpověděla, že takovouto aktivitu škola samozřejmě vyvíjí – převážně na úrovni jednotlivých fakult, nicméně zájem již není takový jako v devadesátých letech a trh je již poměrně nasycen. Další zdroj – zahraniční platící studenti – je také stále problematičtější vzhledem ke klesajícímu kurzu dolaru. Rektorka dále v této souvislosti připomněla i úspěchy, které škola dosáhla v projektu Corporate chair.
Dále byla vznesena otázka na změnu financování kolejí a menz od začátku příštího akademického roku, což kvestor vzápětí objasnil.
V souvislosti s poklesem dotací pro vědu a výzkum bylo poukázáno na nový systém financování a fakt, že některým fakultám bohužel nebyl schválen výzkumný záměr. Bylo konstatováno, že systém založený na grantové soutěži je sice ve své podstatě dobrý a vede k vyšší motivaci a lepším výsledkům, nicméně v podobě v jaké letos proběhl byl velmi netransparentní.

Usnesení:
Správní rada projednala se souhlasem návrh rozpočtu na rok 2005

6. Zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 16/2, k.ú. Žižkov

Kvestor uvedl, že Pražská plynárenská bude provádět rekonstrukci regulační stanice plynovodu s tím, že RS uloží pod zem. Stávající regulační stanice není právně vypořádána a je potřeba uvést do souladu faktický stav se stavem právním.

Usnesení:
Správní rada souhlasí s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 16/2, k.ú. Žižkov pro Pražskou plynárenskou, a.s.

7. Změna Statutu Správní rady VŠE v Praze (Jednací a volební řád)

Kvestor předložil Správní radě návrh na úpravu Statutu s cílem zjednodušení podpisových procedur při schvalovacím řízení. Ponechání stávajícího znění totiž komplikuje situaci zejména v případě projednávání záležitosti formou per rollam. Tato situace nastala v nedávné minulosti, kdy úkon, který byl schválen všemi členy SR individuálně, pak musel být znovu doložen listinou podepsanou předsedou i oběma místopředsedy. Navržená úprava zjednodušuje agendu a přináší časové úspory.
V následné diskusi bylo poukázáno na to, že takováto úprava vkládá větší zodpovědnost na předsedu, který tímto sám svým podpisem zavazuje celou SR, nicméně členové správní rady vyjádřili ochotu toto zvýšené riziko akceptovat.

Usnesení:
Správní rada souhlasí se změnou Statutu Správní rady VŠE, a to vypuštěním písmene a/ a v článku 2 odst. 3 tohoto Statutu (hlasování pro-5, proti-0, zdržel se-1).

Termín příštího zasedání Správní rady bude včas upřesněn.

V Praze 22. 4. 2005

Zapsal:
Ing. Mgr. Antonín Pavlíček, studentský tajemník rektorky – v zastoupení tajemnice správní rady

Schválili:

doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
předseda SR VŠE

Ing. Marie Čadová
místopředsedkyně SR VŠE