Předání vysokého španělského vyznamenání Řádu Isabely Katolické doc. Hlavičkové

12. prosince
2006

V úterý 12. 12.2006 předal velvyslanec Španělska v ČR pan Antonio Pedauyé y González vysoké státní vyznamenání Řád Isabely Katolické vedoucí katedry románských jazyků FMV doc. PhDr. Vlastě Hlavičkové, CSc.

Slavnostní akt proběhl ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy za přítomnosti rektora UK prof. Hampla, prorektorky pro mezinárodní vztahy a PR prof. Machkové, děkanky FMV prof. Zadražilové, proděkanů FMV doc.Kašpara a ing.Zemana a dalších významných hostů. Řád Isabely Katolické je jedním z nejprestižnějších španělských vyznamenání. Byl založen králem Ferdinandem VII. v roce 1815 a jeho posláním je vyznamenávat "výjimečné skutky osob španělské i cizí národnosti ve prospěch španělského národa nebo skutky, které by určitým způsobem přispěly ke zlepšení přátelských vztahů a spolupráce španělského národa s ostatním mezinárodním společenstvím". Velmistrem Řádu Isabely Katolické je Jeho Veličenstvo král a velkokancléřem řádu je ministr zahraničních věcí Španělska.

Doc.PhDr.Vlastu Hlavičkovou, CSc. představila účastníkům slavnostního shromáždění děkanka Fakulty mezinárodních vztahů prof.Ing.Dana Zadražilová,CSc.: „Doc. Hlavičková je absolventkou Filozofické fakulty University Karlovy v oboru španělština, čeština, italština. Svůj profesní život ale spojila s Vysokou školou ekonomickou a odborným ekonomickým jazykem. Je autorkou a spoluautorkou několika slovníků (Velkého španělsko-českého a česko-španělského slovníku, Hospodářského slovníku česko-španělského a španělsko-českého), vysokoškolských učebnic a četných odborných statí. Její snaha o uznání odborného jazyka jako svébytné vědní disciplíny byla a je nesmírně vytrvalá a přeji si, aby byla nakonec úspěšná. Doc. Hlavičková působila a působí v řadě významných orgánů mimo VŠE, které se věnují otázkám výuky cizích jazyků: byla členkou Poradního sboru ministra školství ČR pro výuku cizích jazyků, předsedkyní Komise pro studium jazyků na VŠ nefilologického zaměření v rámci Rady vysokých škol, poradkyní Cermatu pro přípravu státní zkoušky ze španělštiny, ale i spoluautorkou osnov pro výuku španělštiny na základních školách. V současné době je doc.Hlavičková členkou oborové komise pro obhajoby doktorských prací v oboru Románská filologie na FFUK, členkou oborové komise GAČR pro obor Filologie, šéfredaktorkou jediného českého lingvodidaktického časopisu Cizí jazyky, čestnou předsedkyní Asociace učitelů španělštiny v ČR a členkou předsednictva České iberoamerické společnosti. V roce 2004 byla na návrh tehdejší rektorky VŠE jmenována Českou konferencí rektorů členkou Poradního sboru Evropské jazykové rady“.

Doc.PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. se stala prvním nositelem řádu Isabely Katolické v historii Vysoké školy ekonomické v Praze.