Medaile Aloise Rašína panu profesoru Miloslavu Synkovi

22. listopadu
2007

Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze udělila na svém slavnostním zasedání dne 6. 11. 2007 medaili Aloise Rašína významnému českému ekonomovi, prof. Ing. Miloslavu Synkovi, CSc.

Prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. (nar. 20. září 1935 v Brně) je uznávanou vědeckou osobností v oblasti podnikové ekonomiky, vynikajícím a oblíbeným pedagogem.

Prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. absolvoval v roce 1959 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor učitelství ekonomických předmětů a obhájil diplomovou práci na téma Efektivnost československé letecké dopravy, kterou napsal po absolvování provozní praxe u ČSA. V roce 1973 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Modelování nákladů. Jeho metodika analýzy nákladů byla doporučena ústředím SBČS pro analýzy prováděné jejími pobočkami i pro průmyslové podniky. V roce 1983 byl jmenován docentem pro obor ekonomika průmyslu a v roce 1990 profesorem pro tentýž obor.

V roce 1990 byl akademickou obcí Fakulty podnikohospodářské zvolen a následně děkanem fakulty jmenován vedoucím nově ustavené katedry podnikové ekonomiky; tuto funkci vykonával až do června 2003. V roce 1991 absolvoval kurz pro řídící pracovníky na Universitě IOWA v USA (Executive Development Program) v roce 1992 studijní pobyt na universitě TEXAS A-M University v USA, v následujícím roce studijní pobyt na universitě v Manchesteru ve Velké Britanii a v roce 1996 jako hostující profesor na universitě RIT v Rochestru, USA. Několik stáží absolvoval na vysokých školách v bývalém Sovětském svazu, NDR, BLR, PLR, MLR.

Za jeho vedení katedry podnikové ekonomiky po roce 1990 došlo k radikální změně obsahu učiva v rámci nového oboru Podniková ekonomika a management. Vznikly zcela nové předměty a nové učební pomůcky, skripta i učebnice. Hned v roce 1992 vyšla publikace Manažerská ekonomika, která se dočkala několika úspěšných vydání. Předmět manažerská ekonomika byl prvním předmětem nesoucím název, který měl vyjadřovat, že nejde jen o teoretickou disciplinu, ale i o disciplinu vysoce praktickou spojující tradiční ekonomii, především mikroekonomii, s metodami a nástroji kvantitativní analýzy a optimalizace, určenou pro manažery všech stupňů.

Prof. Synek je autorem řady dalších publikací, z nichž uveďme monografii Modelování nákladů (SNTL 1978), Kapacitní propočty v průmyslu (SNTL 1981 – spoluautor), Výpočty v ekonomice a řízení průmyslového podniku (SNTL 1983), Podniková ekonomika (C. H. Beck 1999, Cena za 2. nejprodávanější knihu nakladatelství, v roce 2006 čtvrté vydání), Ekonomická analýza, Jak psát diplomové práce, Manažerské výpočty (vše VŠE Praha). Jeho publikace mají velkou odezvu v hospodářské praxi, kde často slouží jako metodický návod pro řešení různých rozhodovacích problémů. Několik desítek článků publikoval v časopisech Politická ekonomie, Finance a úvěr, Ekonom, Podniková organizace, Acta Oeconomica Pragensia, Zpravodaj VŠE, v odborných časopisech v zahraničí. Některé jeho publikace byly oceněny Cenou rektora VŠE nebo Cenou děkana FPH.