Setkání akademické obce Fakulty podnikohospodářské

8. února
2007

V pondělí 29. ledna 2007 se uskutečnilo v malé aule setkání akademické obce Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Vedení fakulty zde představilo některé aktivity, které uskutečnilo v zimním semestru a představilo záměry pro rok 2007, popř. i na další léta.

Děkan fakulty, prof. Jaromír Veber, informoval, že v souvislosti se změnou vysokoškolského zákona, fakulta vydala nový statut, disciplinární řád, dále aktualizovala ediční řád. Zcela zásadně byla rekonstruována vědecká rada fakulty, v jejíž externí složce přijala svou účast řada významných odborníků a ředitelů předních čs. firem. V průběhu zimního semestru fakulta připravila akreditační materiál nového studijního oboru Arts Management, který je zaměřen a výchovu ekonomicky a manažersky kvalifikovaných absolventů pro oblast umění, kultury s cílem poskytnout této sféře ekonomicky vzdělané pracovníky, kteří by jednak přispěli k zhodnocení kulturního dědictví a jednak uměli připravit a řídit projekty pro tuto oblast ze strukturálních fondů EU. Fakulta připravila návrh studijního oboru jak pro bakalářský (prezenční forma), tak i magisterský (kombinovaná forma) stupeň studia a pokud úspěšně proběhne jeho akreditace, předpokládá s jeho zahájením v akademickém roce 2007/2008.

Těžiště vystoupení děkana fakulty bylo věnováno vizi fakulty do budoucnosti. Ta lapidárně řečeno předpokládá výrazný posun fakulty ve srovnání s obdobnými evropskými fakultami. V tomto směru byly uvedeny principy fungování fakulty v nejbližším období – prezentované jako 5 P:

  • přívětivost – v komunikaci vedení fakulty ve vtahu ke katedrám, administrativě, ale i ve vtahu učitelů a administrativy ke studentům. Hledat cesty vysvětlování, proč nelze něco uskutečnit, než užívat strohého výrazu „NE.“
  • poctivost – závažný atribut ve fungování fakulty, který má řadu podob a je do jisté míry synonymem etického chování studentů, ale i učitelů fakulty. Fakulta připraví etický kodex, ale i nezávisle na jeho přijetí hodlá radikálně reagovat na všechny podoby opisování, jak v případě zkoušek, opisování seminárních, bakalářských či diplomových prací. Náročnější požadavky pochopitelně budou kladeny i na pedagogy, práci s citacemi, jejich publikační aktivity apod.
  • profesionalita – i v tomto směru vedení fakulty čeká zvýšené nároky jak od studentů, tak i učitelů fakulty. Ve vztahu ke studentům se předpokládá zpřísnění požadavků, jak na zkoušky (důsledné zavedení společných testů, zavedení povinných prezentací při bakalářských zkouškách, posílení zkušebních komisí na bakalářských zkouškách), tak zkvalitnění a rozšíření jazykové přípravy, další rozšíření nabídky odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyku. Ve vztahu k učitelům rozšíření jejich aktivit v oblasti vědy, zahraničních vztahů a publikační činnosti. Posun by měl nastat i v hodnocení pedagogických pracovníků zavedením systému výkonnostních kritérií.
  • pro-aktivní chování – naznačený program vyžaduje řadu změn, řadu z nich iniciovalo a bude rozvíjet vedení fakulty, na druhé straně se očekává, že pracovníci přijdou s vlastními náměty, např. na pořádání kulatých stolů, konferencí, zahraničních kontaktů, výzkumných či dalších projektů apod.
  • prosperita – je zřejmé, že vedení fakulty nemůže mít na zřeteli pouze krátkodobé cíle, ale i perspektivu v delším horizontu. Vedení fakulty bude podporovat všechny snahy vedení školy, které povedou k transparentnímu financování, řešení informačního systému, bude se snažit připravit vlastní sponzorský program fakulty. V delším časovém horizontu musí nastat posuny v řešení generačního problému fakulty a je na vedení fakulty, jaké zvolí cesty pro stabilizaci mladých pedagogů na fakultě.

Vystoupení proděkanů dále rozvíjela výše naznačené teze.

Ve svém vystoupení proděkanka pro pedagogiku prof. Dvořáková, podala informaci o přijímacím řízení na bakalářský i navahující magisterský stupeň studia. Upozornila, že v průběhu zimního semestru došlo k řadě změn v akreditacích předmětů, které jsou zařazeny do systému ECTS a uvedla další informace týkající se zpřísnění požadavků na studium, včetně řešení skupiny studentů, kteří již značně překročili standardní lhůty pro studium.

Společné vystoupení proděkanky pro zahraniční vztahy doc. Sedláčkové a proděkana pro vědu prof. Nového konkretizovalo některé záměry v těchto oblastech: zvýraznit aktivity ve vědecké činnosti (mezinárodních projektech), zahraničních vztazích (v tomto směru rozšířit možnosti zahraničních výměn pro studenty), posílit publikační činnost (není možné, aby na fakultě působili učitelé, kteří dlouhodobě nepublikují). Vedení fakulty bude preferovat a podporovat účast v mezinárodních výzkumných týmech, publikace v prestižních časopisech, účast na mezinárodních konferencích realizovaných ve „starých“ zemích EU. Ve výchově doktorandů by měla být dávána přednost výchově interních doktorandů a zahraničních platících doktorandů.

Jako zajímavý bezpochyby byl prezentovaný projekt pro nadané studenty – „Honors Academia“ – Czech Top Student, který je zamýšlen jako nadstavbový výukový program pro vybrané studenty, který by dále rozvíjel jejich komunikační, prezentační i odborné znalosti a poskytl tak „nadstandardně kvalifikované absolventy“ pro firmy, které by měly zájem se v tomto programu angažovat.

Z diskuse v rámci setkání akademické obce vyplynulo, že studenti se neobávají zpřísnění požadavků na studium, ale očekávají posun v zaměření na výuku logických souvislostí, před orientací na procvičování paměti v podobě učení faktů. Stejně tak by přivítali materiál – průvodce, jak psát seminární, bakalářské, diplomové práce, včetně požadavku na citace, co se považuje za přijatelné a co za plagiáty.

Na závěr setkání akademické obce děkan fakulty pozval všechny přítomné do vestibulu Rajské budovy na číši vína a na vernisáž fotografií mistra Brunclíka, která potrvá do 15. února 2007 a jejíž uskutečnění organizovala též fakulta. Zároveň všichni přítomní byli pozváni na setkání, které fakulta plánuje na středu 21. února 2007 od 18. hodin, kdy pozvání k diskusi přijal režisér Jiří Menzel. Na závěr této kulturní akce bude promítnut oskarový film „Ostře sledované vlaky“.

Fakulta podnikohospodářská předpokládá, že by setkání akademické obce realizovala pravidelně v ročních intervalech. Bude hledat vhodný termín pro jeho uskutečnění a musí posílit propagaci, aby se jeho jednání účastnila početnější skupina komory studentů.

Autor: prof. Jaromír Veber
Děkan Fakulty podnikohospodářské
Kontakt a informace:
veber@vse.cz