Středisko handicapovaných studentů na VŠE

16. prosince
2007

Mladí lidé s handicapem sluchu, zraku, či sníženou možností pohybu postupně začínají využívat možností, které jim nabízí vysoké školství.

Občas je na chodbách budov VŠE v Praze možné potkat studenta na vozíku, studenta v tmavých brýlích jdoucího s dobrácky se tvářícím labradorem, nebo na výuce vidět člověka obráceného zády k přednášejícímu překládajícího do znakové řeči. V letošním akademickém roce možná častěji než v letech předchozích, protože se zahájením činnosti Střediska handicapovaných studentů (SHS) na VŠE se i počet těžce zdravotně postižených studentů v prezenčním studiu zvýšil z desíti na patnáct a o možnost studia ve školním roce 2008/2009 se již zajímají další.

Komplexní podpora studentů se zdravotním znevýhodněním přišla na VŠE později než na jiných vysokých školách, ale v SHS již dnes mohou handicapovaní studenti najít srovnatelné služby a zázemí jako na ostatních školách. V roce 2007 byla handicapovaným studentům hlásícím se ke studiu na VŠE nabídnuta možnost absolvovat přijímací test „nanečisto“, aby se seznámili s formou a prostředím, kde budou zkoušku konat a také pro včasné posouzení potřebných konzultačních pomůcek pro jednotlivé stupně postižení. Ze sedmi uchazečů, kteří přijímací zkoušku nanečisto absolvovali, bylo u přijímacího řízení úspěšných 71% a všichni uspěli lépe než u pokusu prvního.

SHS sídlí v Nové budově, v přízemí, místnost 35b, kde je každý pracovní den k dispozici handicapovaným studentům od 9 do 18 hodin někdo, s kým mohou řešit své studijní potíže. Jsou zde k dispozici PC vybavené speciálním softwarem pro zrakově postižené, na kterých lze pracovat s internetem, či vlastním textem, pročítat denní tisk, časopisy nebo zábavnou literaturu. Nevidomí studenti zde mají možnost požádat o převod studijních textů do digitální podoby a následně je převést do formátu MP3, který jim umožňuje nebýt připoután k PC a s texty pracovat i například po cestě do školy.

Studentům s omezenou možností pohybu kromě bezbariérových budov usnadňuje studium i osobní asistent, kterého si student zajišťuje individuálně, nebo může zažádat i o pomoc asistenta, který je v SHS každý den k disposici. Studenti s vadou sluchu, vzhledem ke specifičnosti svého handicapu, mohou využít celou škálu služeb SHS od individuálního studijního plánu až po tlumočníka do znakové řeči, který jim pomáhá aktivně se účastnit cvičení a seminářů. Na tlumočení má neslyšící student vysoké školy ze zákona nárok, a protože je taková asistence časově i finančně náročná, může neslyšící využít příspěvku poskytovaného Ministerstvem školství a tělovýchovy na jeho služby. V současné době je tlumočení zajišťováno i hrazeno s pomocí SHS.

Smyslem nabízených služeb však není snižování studijních nároků na studenty se zdravotním postižením, nýbrž umožnit jim absolvování studijních povinností i tam, kde jim to jejich handicap znemožňoval, nebo alespoň značně ztěžoval. Někdy může speciální pomoc jednotlivým studentům navozovat představu zjednodušení studia, ale i přes možnost využívání kompenzačních pomůcek a postupů vyžaduje zdravotní handicap větší studijní nasazení, delší dobu příprav a snad i pevnější vůli než musí vyvinout student bez postižení. A proto je na místě handicapované, kteří přes komplikace spojené se svým postižením, a kteří se rozhodli věnovat studiu na VŠ, podpořit a nastavit jim stejné, nebo alespoň podobné podmínky jako mají ostatní studenti.

shs.vse.cz


Připravil:
Martin Ctibor
ctiborm@vse.cz