Volba děkana na Fakultě mezinárodních vztahů

12. listopadu
2015

Děkanem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze byl pro období 2016 – 2020 dne 12. listopadu 2015 zvolen doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Funkční období nově zvoleného děkana začne 1. února 2016.

Akademický senát FMV má 18 členů. V tajné volbě získal doc. Taušer 14 hlasů, 2 senátoři se hlasování zdrželi, 2 hlasy získala emeritní děkanka fakulty prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. je absolventem oboru Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů. S Fakultou mezinárodních vztahů spojil celou svou profesní dráhu. Od roku 2003 působí na Katedře mezinárodního obchodu (KMO). V současné době je garantem navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní obchod a zástupcem vedoucího KMO. V roce 2008 byl jmenován docentem a v letech 2012-2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana. Doc. Taušer pravidelně hostuje na prestižních vysokých školách ve Francii (Audencia School of Management, Nantes, IAE Lyon) a v Rakousku (WU Wien), kde přednáší v angličtině a němčině problematiku mezinárodního finančního řízení.

Doc. Taušer je uznávanou osobností v oblasti ekonomického výzkumu. Je například autorem 6 článků v časopisech s impakt faktorem, spoluautorem 3 monografií, autorem dalších 17 recenzovaných článků, podílel se na řešení mezinárodních i národních vědeckých projektů a je členem výkonných rad 5 vědeckých časopisů.

 

Programové cíle doc. Taušera pro období 2016 – 2020

Profesní životopis