Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

24. prosince
2007

Zájemci o bakalářské studium na VŠE v Praze si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci připravuje studenty pro funkce střední a vyšší úrovně řízení firem a organizací v ziskovém i neziskovém sektoru. Bakalářské studium je postaveno na širokém obecném základu, na který navazuje rozsáhlá škála manažersko-ekonomických, manažersko-informatických, interdisciplinárních a odborných předmětů.

Den otevřených dveří se koná 11. 1. 2008.

Bakalářský studijní program otevíraný v akademickém roce 2008/09

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

Ekonomika a management

Management

3 roky

300

Prezenční a kombinovaná

Podmínky přijetí:

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů) skládá z následujících částí:

  • Předpoklady k manažerskému rozhodování – testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd.
  • Světový jazyk – požadavky se shodují s ostatními fakultami VŠE v Praze.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí:

Minimální celkový počet bodů, který bude nutné získat pro úspěšné složení přijímací zkoušky bude stanoven tak, aby těch uchazečů, kteří jej nedosáhnou, bylo maximálně 25% všech uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku. O přijetí pak rozhodne pořadí úspěšných uchazečů sestavené na základě celkového bodového zisku z přijímací zkoušky. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněné místo přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu:

Přihlášku lze především podat elektronicky na adrese: prihlasky.vse.cz.
Z hlediska formálních náležitostí přihlášky Fakulta managementu nevyžaduje: potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, uvedení a potvrzení prospěchu ze střední školy, potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Termíny odevzdání přihlášek: 28. 2. 2008

Poplatek za přijímací řízení: 460,- Kč v případě elektronické přihlášky (klasická přihláška 550,- Kč).

Termíny přijímacích zkoušek: 3. a 4. června 2008

17. června 2008náhradní termín (výlučně pro ty uchazeče, kteří se z vážných důvodů omluví nejpozději v den konání řádného termínu).
19. srpna 2008 – termín určený výhradně pro uchazeče, občany ČR, kteří skládali maturitní zkoušku v zahraničí a nemohli se účastnit červnového termínu a kteří o možnost využít tento termín písemně požádají spolu s přihláškou.
Poznámka: Termíny přijímacích zkoušek se ještě mohou změnit. Konkrétní datum a hodina budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce. V případě potřeby může děkan rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení. Termín a přesné podmínky by v tomto případě byly zveřejněny na fakultní WWW stránce nejpozději do konce července 2008.