Fakulta informatiky a statistiky

12. ledna
2008

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si ve školním roce 2008/2009 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult.

Fakulta informatiky a statistiky připravuje své studenty na působení ve firmách a institucích, kde navrhují, realizují a provozují informační systémy, navrhují strategie a podílejí se na realizaci in­for­mač­ních systémů a jejich provozu za účelem podpory poznávacích a řídících činností organizace. Studijní plán je sestaven s respektováním světových standardů pro výuku informatiky, ale současně zachovává konkurenční výhody VŠE, tj. kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky. Studenti všech oborů fakulty získávají výhodnou kombinaci studia ekonomických a informatických disciplin a dále studia cizích jazyků spojenou s možností studia 1-2 semestrů v zahraničí. To poskytuje absolventům i absolventkám fakulty na trhu práce důležitou výhodu.

Den otevřených dveří se koná 19. 1. 2008.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2008/09

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet studentů přijímaných ke studiu Forma studia
Aplikovaná informatika Informatika 3 roky 680 prezenční
Podnikové informační systémy (PIS) 170
Kvantitativní metody v ekonomice Matematické metody v ekonomii  60

Statistické metody v ekonomii

Statistika a ekonometrie
Lidské zdroje

Uchazeč o studium si může zvolit dva obory, jeden jako náhradní. Avšak je možné vybírat pouze z nabídky oborů Fakulta informatiky a statistiky.

f4_2.jpgPodmínky přijetí:
Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení nostrifikační doložkou dle  vyhlášky č. 12/2005 Sb. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů) skládá z následujících částí:

Matematika – testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd. Maximum 100 bodů.
Test z cizího jazyka požadavky se shodují s ostatními fakultami VŠE. Maximum 100 bodů.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí:
Za úspěšně složenou je považována přijímací zkouška v případě, že uchazeč z každého z testů dosáhl minimálního počtu bodů, který je stanoven děkanem fakulty. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku (z každého z obou testů dosáhli minimálního počtu bodů), stanovené na základě součtu bodů z obou testů.

Na každý z oborů budou nejprve přijati ti uchazeči, kteří jej uvedli jako první. Pokud nebude naplněna kapacita oboru uchazeči, kteří tento obor uvedli na prvním místě, budou dále na tento obor přijati uchazeči, kteří jej uvedli na místě druhém. Nezbytné je uvedení alespoň jednoho (prvního) oboru.

f4_3.jpgPodle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněné místo přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Bez přijímacích zkoušek na základě žádosti mohou být přijati uchazeči kteří,

  1. v žádosti doloží průměrný prospěch z obou předmětů: matematiky a angličtiny do 1,75, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české střední škole, těchto uchazečů bude přijato maximálně 20% předpokládaného počtu přijatých studentů,
  2. prokáží výsledek zkoušky obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národní srovnávací zkoušky mezi nejlepšími 30 % (www.scio.cz/skoly/vs), těchto uchazečů bude přijato maximálně 20 % předpokládaného počtu přijatých studentů.

Přihláška ke studiu:
Přihlášku lze vyplnit elektronicky na adrese: http://prihlasky.vse.cz. Na obor Podnikové informační systémy a pro druhé kolo přijímacího řízení je nutno podat samostatnou přihlášku.

Termíny odevzdání přihlášek:
28. 2. 2008 (první kolo přijímacího řízení kromě PIS), 30. 6. 2008 (druhé kolo přijímacího řízení a první kolo PIS), 20. 8. 2008 (druhé kolo PIS)

Poplatek za přijímací řízení: 500,– Kč v případě elektronické přihlášky (klasická přihláška 600,– Kč).

Termín přijímací zkoušky: 1. kolo přijímacího řízení (kromě PIS) 12.–13. 6. 2008
2. kolo přijímacího řízení a první kolo PIS 26. 8. 2008
2. kolo PIS 16. 9. 2008