Přijímací řízení pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

7. března
2016

O studenty, kterým komplikuje přístup ke studiu jejich zdravotní znevýhodnění, se již desátým rokem stará Středisko handicapovaných studentů (SHS). Na VŠE organizuje také přijímací řízení pro handicapované studenty, kde zohledňuje druh a intenzitu zdravotního znevýhodnění uchazeče. Ti mohou podávat přihlášky do 30. 4. 2016. Přijímací řízení proběhne dle harmonogramu fakult ve shodném čase, ve kterém píší ostatní uchazeči o studium.

Úpravy přijímacího řízení jsou pouze technického rázu, aby nebyla snížena náročnost přijímacího testu a uchazeč mohl test vypracovat navzdory svému handicapu. Aby úprava formy přijímacího řízení byla přiměřená funkčnímu dopadu handicapu na uchazeče, jsou všichni uchazeči zváni na přijímací řízení nanečisto, kde se seznámí s formou testu a prostředím, kde budou test psát a SHS zjistí jaké úpravy a kompenzační pomůcky bude uchazeč k vypracování testu potřebovat.

V roce 2015 bylo v SHS registrováno 28 handicapovaných studentů. Jedná se o studenty se zrakovým, sluchovým a pohybovým handicapem, s psychickými poruchami a poruchami artistického spektra, se specifickými poruchami učení a studenty s chronickým onemocněním. Všichni studují formou integrace mezi ostatní studenty a mohou si tak vybrat jakýkoli studijní obor, který VŠE nabízí.

Středisko handicapovaných studentů (SHS) SHS sídlí v přízemí nové budovy v místnosti NB41. Pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami disponuje SHS bezbariérovou pracovnou, která je vybavena kompenzačními pomůckami a slouží k psaní modifikovaných testů, přizpůsobeného přijímacího řízení a také jako místo setkávání studentů, kde mohou trávit volný čas. Nepostradatelným členem SHS je i asistenční pes Cipísek.

Středisko handicapovaných studentů (SHS) - pes Cipísek

Poskytované služby SHS

  • osobní asistence
  • upravené studijní materiály do digitální podoby
  • modifikace studijních plánů, zkoušek a testů
  • tlumočení do znakové češtiny
  • zapisovací služba
  • studijní poradenství
  • základní sociálně právní poradenství
  • informace z oblasti kompenzačních pomůcek
  • příprava a organizace upraveného přijímacího řízení

Sociální podnikání a pracovní veletrh pro osoby se změněnou pracovní schopností

Především osoby se zdravotním postižení jsou ohroženou skupinou na trhu práce i přes dosažené vysokoškolské vzdělání. Proto se SHS snaží pomáhat svým studentům a absolventům i s pracovním uplatněním. Na VŠE se koná pravidelně veletrh pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, kterého se účastní až 20 firem a přes 150 zájemců o pracovní uplatnění.

veletrh pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením veletrh pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
veletrh pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  

Sociální podnikání

Na dotační období 2014-2020 je vypsána výzva pro podávání projektů Sociální podnikání, která je ideální příležitostí pro handicapované studenty VŠE, kteří by chtěli zkusit sami podnikat. SHS v roce 2016 uskuteční seminář o sociálním podnikání, kde mohou studenti zjistit podrobné informace o výzvě a zároveň SHS nabízí studentům podporu s vypracováním a podáním projektové žádosti.

Prezentace SHS zde.

Středisko handicapovaných studentů na VŠE
Nová budova (NB41)
kontakt: ctiborm@vse.cz, eliasv@vse.cz