Doktorské studium na VŠE

18. dubna
2016

Vysoká škola ekonomická nabízí devět doktorských studijních programů v celkem 16 oborech. Většinu oborů doktorského studia je možné podle akreditací studovat i v anglickém jazyce. Jeden ze studijních oborů – Výpočtová ekonomie a finance je realizován ve spolupráci s ČVUT. Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.

S ohledem na podmínky doktorského studia jsou veškeré informace obsaženy ve Studijním a zkušebním řádě pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tento řád společně s brožurou Programy doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze poskytuje studentům kompletní pochopení doktorského studia, které je prvním krokem studentovi vědecké kariéry, stejně jako přehled všech studijních požadavků.

Absolvování doktorského studia vyžaduje úspěšné zakončení čtyř povinných předmětů dle požadavků jednotlivých fakult. Na základě doporučení školitele si doktorand s ohledem na svou specializaci volí další dva předměty. Neoddělitelnou součástí doktorského studia je publikační činnost založená na vědecko-výzkumných aktivitách. Standardní délka doktorského studia jsou tři roky. V závěru doktorského studia skládá doktorand komisionální státní doktorskou zkoušku; její úspěšné absolvování je podmínkou připuštění k obhajobě doktorské disertační práce.

Programy doktorského studia jsou při splnění nároků pro přijetí nabízeny studentům ze všech zemí světa. Podmínkou pro přijetí do doktorského studia je úspěšně zakončení magisterského studia. Uchazeči, kteří své studium absolvovali v zahraničí, musí mít své bakalářské i magisterské studium uznané v České republice. Dále je nutné složit přijímací zkoušku, přičemž každá fakulta má své vlastní požadavky. Přihláška musí být podána v elektronické formě. Dodatek k přihlášce k doktorskému studiu musí být společně s požadovanými přílohami dodán v písemné podobě. Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2016/2017 je 15. května 2016.

Studium v českém jazyce se nehradí, poplatek za studium doktorského programu absolvovaného v jiném než českém jazyce (Program pro cizince) je 5 000 Eur za rok.

Veškeré informace o přijímacím řízení a poplatcích za studium, formulář přihlášky, informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikaci, stejně jako přehled všech nabízených doktorských studijních programů a volná místa jsou k dispozici na http://veda.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni/.