Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Nově jmenovaní profesoři na VŠE

22. 12. 2016 - Dne 19. prosince 2016 předala ministryně školství Kateřina Valachová ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy jmenovací dekrety nově jmenovaným profesorům. Prezident Miloš Zeman je jmenoval s účinností od 2. prosince 2016.

Archiv MŠMT

Mezi nově jmenovanými profesory byli i dva kandidáti, jejichž návrhy na jmenování profesorem byly schváleny na Vědecké radě VŠE dne 26. dubna 2016.

prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví VŠE 

datum narození: 25. 3. 1966

Obor: Finance

Prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., se dlouhodobě věnuje teorii finančního rizika a problematice jeho řízení. Druhý směr jeho výzkumu se týká problematiky modelování stochastické dynamiky cen aktiv za účelem kvantifikace tržních rizik a oceňování derivátů. V rámci probíhajícího výzkumného projektu GAČR „DYME - Dynamické modely v ekonomii“ je vedoucím pracovní skupiny „Risk Management in Finance and Insurance”. Prof. Witzany přednášel matematicky zaměřené předměty na prestižních amerických univerzitách Pennsylvania State University a University of California, Los Angeles. Je zakladatelem a garantem magisterského oboru Finanční inženýrství.

Publikační aktivita prof. Witzanyho je rozsáhlá a kvalitní. Zahrnuje především dvě monografie Financial Derivates – Valuation Hedging and Risk ManagementCredit Risk Management and Modeling, 10 článků v časopisech s nenulovým impaktem evidované v databázi Web of Science (z toho šest zahraničních) a 3 články evidované v databázi Scopus. Dále zahrnuje participaci ve 12 knižních publikacích, 12 recenzovaných článků, 9 nerecenzovaných odborných příspěvků, 18 příspěvků na konferencích s mezinárodní účastí a 7 studijních textů a skript, které publikoval na VŠE a Univerzitě Karlově.

Uznáním odbornosti je i jeho členství v několika oborových radách doktorského studia. Je členem redakční rady časopisu Politická ekonomie. Odborná a výzkumná práce prof. Witzanyho má přesah přes akademickou sféru. V řadě případů se podílel na implementaci systémů řízení rizika v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Prof. Witzany je uznávanou a respektovanou osobností nejen na VŠE, ale i v širší akademické komunitě. Svoji pedagogickou činnost opírá o vlastní kreativní rozvoj předmětů s vysokou odbornou náročností, které zajišťuje vlastní publikační činností.

prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum narození: 20. 11. 1975

Obor: Mezinárodní politické vztahy

Prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D., nepřetržitě pedagogicky působí od roku 2003 na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE a současně od roku 2002 jako odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Přednáší také na FSV UK v Praze a na Diplomatické akademii MZV ČR. Prof. Kratochvíl vyučuje předměty z tematické oblasti Teorie mezinárodních vztahů, Náboženství v mezinárodních vztazích, Evropské bezpečnostní struktury, Mezinárodní vztahy a současné Rusko. Přednáší rovněž v anglickém a německém jazyce.

Prof. Kratochvíl se účastnil celkem 34 vědecko-výzkumných projektů, z toho 8 mezinárodních a 13 projektů vedl jako hlavní nebo jediný řešitel. Pracoval také na řadě výzkumných projektů pro státní a veřejný sektor (především MZV ČR), účastnil se na přípravě vládních politických dokumentů a je autorem řady policy papers a policy briefs se zaměřením na českou státní správu a samosprávu nebo na politiku Evropské unie.

Prof. Kratochvíl je autorem či (spolu)editorem 8 monografií a vysokoškolských učebnic, 18 kapitol v monografiích (z toho 8 zahraničních), 17 statí v odborných časopisech s nenulovým impaktem a 11 statí v odborných recenzovaných časopisech.

Prof. Kratochvíl je členem řady českých i mezinárodních odborných společností (ISA, IPSA, CEEISA atd.). Je šéfredaktorem odborného recenzovaného časopisu Perspectives, Review of International Affairs. Působí také jako ředitel a místopředseda Rady Ústavu mezinárodních vztahů a člen Vědecké rady FSV UK v Praze a Vědecké rady Metropolitní univerzity Praha. Je předsedou Akademické rady Diplomatické akademie MZV ČR.