Nově jmenovaní profesoři na VŠE

22. prosince
2016

Dne 19. prosince 2016 předala ministryně školství Kateřina Valachová ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy jmenovací dekrety nově jmenovaným profesorům. Prezident Miloš Zeman je jmenoval s účinností od 2. prosince 2016.

Archiv MŠMT

Mezi nově jmenovanými profesory byli i dva kandidáti, jejichž návrhy na jmenování profesorem byly schváleny na Vědecké radě VŠE dne 26. dubna 2016.

prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví VŠE 

datum narození: 25. 3. 1966

Obor: Finance

Prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., se dlouhodobě věnuje teorii finančního rizika a problematice jeho řízení. Druhý směr jeho výzkumu se týká problematiky modelování stochastické dynamiky cen aktiv za účelem kvantifikace tržních rizik a oceňování derivátů. V rámci probíhajícího výzkumného projektu GAČR „DYME – Dynamické modely v ekonomii“ je vedoucím pracovní skupiny „Risk Management in Finance and Insurance”. Prof. Witzany přednášel matematicky zaměřené předměty na prestižních amerických univerzitách Pennsylvania State University a University of California, Los Angeles. Je zakladatelem a garantem magisterského oboru Finanční inženýrství.

Publikační aktivita prof. Witzanyho je rozsáhlá a kvalitní. Zahrnuje především dvě monografie Financial Derivates – Valuation Hedging and Risk Management a Credit Risk Management and Modeling, 10 článků v časopisech s nenulovým impaktem evidované v databázi Web of Science (z toho šest zahraničních) a 3 články evidované v databázi Scopus. Dále zahrnuje participaci ve 12 knižních publikacích, 12 recenzovaných článků, 9 nerecenzovaných odborných příspěvků, 18 příspěvků na konferencích s mezinárodní účastí a 7 studijních textů a skript, které publikoval na VŠE a Univerzitě Karlově.

Uznáním odbornosti je i jeho členství v několika oborových radách doktorského studia. Je členem redakční rady časopisu Politická ekonomie. Odborná a výzkumná práce prof. Witzanyho má přesah přes akademickou sféru. V řadě případů se podílel na implementaci systémů řízení rizika v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Prof. Witzany je uznávanou a respektovanou osobností nejen na VŠE, ale i v širší akademické komunitě. Svoji pedagogickou činnost opírá o vlastní kreativní rozvoj předmětů s vysokou odbornou náročností, které zajišťuje vlastní publikační činností.

prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum narození: 20. 11. 1975

Obor: Mezinárodní politické vztahy

Prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D., nepřetržitě pedagogicky působí od roku 2003 na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE a současně od roku 2002 jako odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Přednáší také na FSV UK v Praze a na Diplomatické akademii MZV ČR. Prof. Kratochvíl vyučuje předměty z tematické oblasti Teorie mezinárodních vztahů, Náboženství v mezinárodních vztazích, Evropské bezpečnostní struktury, Mezinárodní vztahy a současné Rusko. Přednáší rovněž v anglickém a německém jazyce.

Prof. Kratochvíl se účastnil celkem 34 vědecko-výzkumných projektů, z toho 8 mezinárodních a 13 projektů vedl jako hlavní nebo jediný řešitel. Pracoval také na řadě výzkumných projektů pro státní a veřejný sektor (především MZV ČR), účastnil se na přípravě vládních politických dokumentů a je autorem řady policy papers a policy briefs se zaměřením na českou státní správu a samosprávu nebo na politiku Evropské unie.

Prof. Kratochvíl je autorem či (spolu)editorem 8 monografií a vysokoškolských učebnic, 18 kapitol v monografiích (z toho 8 zahraničních), 17 statí v odborných časopisech s nenulovým impaktem a 11 statí v odborných recenzovaných časopisech.

Prof. Kratochvíl je členem řady českých i mezinárodních odborných společností (ISA, IPSA, CEEISA atd.). Je šéfredaktorem odborného recenzovaného časopisu Perspectives, Review of International Affairs. Působí také jako ředitel a místopředseda Rady Ústavu mezinárodních vztahů a člen Vědecké rady FSV UK v Praze a Vědecké rady Metropolitní univerzity Praha. Je předsedou Akademické rady Diplomatické akademie MZV ČR.