Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

26. prosince
2016

Národohospodářská fakulta nabídne své obory na Dni otevřených dveří, který se koná v sobotu 7. 1. 2017 v 10.00 hod. ve Vencovského aule. Výuka fakulty zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické.

Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2017/18

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

       Ekonomie    

   a hospodářská  

        správa

Ekonomie

      3 roky

               496**

prezenční

Economics*

Národní hospodářství

Veřejná správa a regionální rozvoj

*) Obor Economics je obsahově identický s oborem Ekonomie, je však celý vyučován v anglickém jazyce a je placený. Přijímací řízení je odlišné od ostatních oborů, podmínky lze nalézt na http:// econ.vse.cz

**)Tento počet se nevztahuje na obor Economics

Podmínky přijetí

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:

  1. absolvovat v období od 1. 9. 2016 do 31. 5. 2017 písemný test obecných studijních předpokladů (test OSP) u společnosti Scio http://www.scio.cz
  2. dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE ori­gi­nál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na http://www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s při­hlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a uchazeče na ně nepřihlašuje, ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, které je třeba odevzdat ve stanovených termínech při při­jímání a zápisu do studia.

Přihláška ke studiu

Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a rovněž nevyžaduje uve­dení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 30. 4. 2017. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním sym­bolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem (bu­de­ ‑li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené) a zároveň má kompletně vyplněnou přihlášku ke studiu.

 

Poplatek za přijímací řízení

640,- Kč

Více informací o Národohospodářské fakultě: zde.

Fotografie

Fotografie č. 1: Slavnostní zahájení akademického roku studentů bakalářského studia NF na Pražském hradě
Fotografie č. 2: Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty
Fotografie č. 3 a 4: Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze