Bakalářské studium – Fakulta financí a účetnictví

12. ledna
2017

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2017/2018 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví, kde fakulta podrobně představí všechny svoje nabízené obory, se koná v pátek 20. ledna 2017 od 9.00 a 11.00 hod.

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví patří k prestižním ekonomickým fakultám v ČR. Uznání kvality a náročnosti obsahu studia se fakultě dostává i od významných profesních organizací. Díky akreditaci, kterou fakulta získala na vybrané předměty od ACCA – Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, jsou tyto předměty uznány absolventům fakulty i v rámci kvalifikace ACCA představující základ mezinárodní kvalifikace účetních. Podobně jsou uznávány předměty v rámci auditorské zkoušky, která je podmínkou pro vykonávání auditorské činnosti.

Zaměření studijních oborů

Fakulta financí a účetnictví nabízí obory, ve kterých se zaměřuje na problematiku finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové teorie a politiky, daní, veřejných financí, ale i finančního účetnictví a výkaznictví, manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů či oceňování majetku, v rámci speciálního oboru připravuje i budoucí učitele ekonomických předmětů na obchodních akademiích. 

Skladba předmětů v oborech je koncipována tak, aby absolvent získal potřebné praktické znalosti pro budoucí zaměstnání, ale zároveň mu poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Hlavní předností oborů na fakultě je přímé propojení s praxí, což potvrzují sami absolventi, když vysoce hodnotí využitelnost získaných poznatků během studia ve svém zaměstnání po ukončení školy. Cílem fakulty je připravit absolventa: se solidními dlouhodobě platnými teoretickými poznatky a zároveň přiměřenou profesní orientací a s orientací v mezinárodním prostředí a souvislostech tak, aby postupem času mohl zastávat místa ve vyšším managementu firem nebo institucí v oblasti, kterou vystudoval.

Specifikem absolventů fakulty je často přechod do regulovaných profesí vyžadující další profesní zkoušky a licence (daňový poradce, auditor, finanční poradce, soudní znalec apod.)

O spokojenosti absolventů se studiem na Fakultě svědčí i to, že dle průzkumu Rozvojového a poradenského centra VŠE by si více než 80 % absolventů vybralo shodný obor studia, který absolvovali.

Uplatnění absolventů

Pro absolventy existují velké možnosti nalézt zajímavé zaměstnání, které velmi těsně navazuje na studovaný obor. Nezaměstnanost absolventů fakulty je téměř nulová. Absolventi nacházejí uplatnění především v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, institucích soustavy veřejných financí, rovněž v auditorských a poradenských společnostech i finančních, účetních a kontrolních útvarech firem. Tomu odpovídá i finanční ohodnocení, které patří k nejvyšším mezi vysokoškoláky nastupujícími do zaměstnání.

Den otevřených dveří se koná v pátek 20. ledna 2017 (v 9:00 hodin a v 11:00 hodin, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Vencovského aula).

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2017/2018

Fakulta otevírá v rámci studijního programu Finance a účetnictví následující bakalářské obory, všechny obory jsou v prezenční formě se standardní délkou studia tři roky.

Název oboru Předpokládaný počet přijímaných studentů Počet bodů potřebných pro přijetí v loňském akademickém roce
Finance 150 132
Účetnictví a finanční řízení podniku 164 123
Bankovnictví a pojišťovnictví 80 128
Zdanění a daňová politika 50 114
Vzdělávání v ekonomických předmětech 20 102

Přijímací zkoušky

Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostatnou elektronickou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku s možností uvedení tří studijních oborů. Termín kompletního vložení přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení je nejpozději do 30. dubna 2017. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese prihlasky.vse.cz. Podrobné informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví i o obsahu jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny na webových stránkách fakulty. Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z českého jazyka (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), musí absolvovat dne 5. června 2017 test z českého jazyka, na který je třeba podat samostatnou přihlášku.

Přijímací zkoušky, které se budou konat 6. a 7. června 2017, jsou shodné pro všechny bakalářské obory Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:

  • písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100.

Na webových stránkách fakulty najdou uchazeči vzory testů, mohou si vyzkoušet i cvičný on-line test, jsou zde i informace o přípravných kurzech k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu z matematiky a angličtiny.