Fakulta mezinárodních vztahů

15. ledna
2009

Zájemci o bakalářské studium na VŠE si v akademickém roce 2009/2010 mohou vybrat z široké nabídky oborů šesti fakult. Na Vysokou školu ekonomickou v Praze bude přijato více než 4000 studentů. V lednu představujeme nabídku bakalářských studijních programů všech fakult. Již publikované články o fakultách jsou uveřejněny ve Zpravodaji VŠE.

Fakulta mezinárodních vztahů připravuje studenty pro práci v mezinárodních a nadnárodních společnostech. Studenti dále naleznou uplatnění ve státní správě a v mezinárodních organizacích, ať již ekonomického či politického zaměření. Bakalářské studium pokrývá širokou oblast mezinárodního obchodu, cestovního ruchu, práva, diplomacie a politologie. Zvláštní důraz je kladen na jazykovou výuku.

 

Den otevřených dveří se koná 24. 1. 2009.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2009/2010

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Pravděpodobný počet studentů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch a regionální rozvoj 3 roky 100 prezenční
Mezinárodní obchod 600
Podnikání a právo 100
Mezinárodní studia – diplomacie 100
Politologie Politologie 100

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, skládající se z testu z matematiky, z testu z jednoho cizího jazyka a z testu z druhého cizího jazyka. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů.
Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka) je další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Úspěšné absolvování znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení). Termín testu je 3. června 2009. Uchazeči obdrží pozvánky souběžně s pozvánkou na přijímací zkoušky. Bližší informace jsou na webové adrese http://kaj.vse.cz/KAJ/WCMS_KAJ.nsf/pages/VstupniTestZCestiny.html.

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení
Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a dvou cizích jazyků má formu tří oddělených písemných testů. Test z matematiky lze vypracovávat max. 75 minut, testy z jazyků lze vypracovávat max. 60 minut. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni maturity státního gymnázia. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí. Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči si volí dva cizí jazyky, kterými mohou být: angličtina (britská), francouzština, italština, němčina, ruština, španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky; ve výjimečných případech může děkanka povolit výjimku. Státní příslušníci ze zemí bývalého Sovětského svazu nesmějí konat jazykovou část přijímací zkoušky z jazyka ruského.

Způsob ověření podmínek přijetí
Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání je ověřeno bezprostředně před vykonáním přijímací zkoušky. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice (nebo ve Slovenské republice), jej současně (tj. v den přijímací zkoušky) prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.; bez Nostrifikační doložky nemohou být připuštěni k přijímací zkoušce. Podmínka vykonání přijímací zkoušky (skládající se z testu z matematiky, z testu z jednoho cizího jazyka a z testu z druhého cizího jazyka) je ověřena vyhodnocením uvedených testů. Za splněnou je považována v případě, že uchazeč z každého z testů dosáhl min. 50 % bodů.

Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů ze všech předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněné místo přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

 

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 500,- Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.

Formální náležitosti přihlášky Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku k bakalářskému studiu. V této přihlášce lze volit pouze jeden obor ze studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy a jeden obor ze studijního programu Politologie.

V přihlášce uchazeč uvede zvolený obor ve struktuře:

  1. první obor (z jednoho studijního programu), který chce uchazeč studovat prioritně;
  2. druhý obor (z druhého studijního programu), který chce uchazeč studovat, pokud nebude přijat na první obor.

Pokud bude přihláška obsahovat více než jeden obor ze studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy, nebude přijata. Pořadí oborů je závazné a nelze jej dodatečně upravovat. Na každý z oborů budou nejprve přijati ti uchazeči, kteří jej uvedli na prvním místě. Pokud nebude naplněna kapacita oboru uchazeči, kteří tento obor uvedli na prvním místě, budou dále na tento obor přijati uchazeči, kteří jej uvedli na místě druhém. Uvedení druhého oboru v přihlášce není nezbytné.

Termín odevzdání přihlášky: 28. 02. 2009
Termín přijímací zkoušky: 10. – 12. června 2009
Termín zápisu přijatých uchazečů do studia: 20. srpna 2009

Komplexní informace jsou na webu fakulty: http://fmv.vse.cz/pc.aspx?Ident=45

Fotografie č.1: Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.,
Fotografie č.2: Promoce absolventů bakalářského studijního programu,
Fotografie č.3: Přednáška francouzského velvyslance pana Charlese Friese pro studenty FMV,
Fotografie č.4: Na FMV přednáší řada hostujících profesorů, na snímku prof. Yves Livian, Université Lyon 3.